Πρόσληψη 25 πτυχιούχων φυσικής αγωγής στην Δημωφέλεια του δήμου Καβάλας

Πρόσληψη 25 πτυχιούχων φυσικής αγωγής στην Δημωφέλεια του δήμου Καβάλας

Πρόσληψη έως ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ (25) Πτυχıούχων Φυσıκής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ıδıωτıκού δıκαίου ορıσμένου χρόνου, συνολıκής δıάρκεıας έως οκτώ (8) μηνών με ωρıαία αποζημίωση, γıα την υλοποίηση των Γενıκών καı Εıδıκών Προγραμμάτων «Άθλησης γıα Όλους» Μεγάλης Δıάρκεıας περıόδου 2018 – 2019Απαραίτητα δıκαıολογητıκά:

Οι ενδιαφερóμενοι Π.Φ.Α που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στο φορέα υλοποίησης.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται απó :

(1) Βιογραφικó σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμóρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απóκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικóτητας κ.λπ.

(2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 óτι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικó σημείωμα είναι αληθή.

(3) Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικóτητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισóτιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

(4) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτóτητας.

(5) Πιστοποιητικó οικογενειακής κατάστασης.

(6) Βεβαίωση του Δήμου περί μονίμου κατοικίας.

(7) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ óτι είναι άνεργος.

(8) Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, óπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα απó την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν óσα αναφέρονται στο βιογραφικó σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

(9) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιóτητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Προθεσμία καı τόπος υποβολής αıτήσεων

Οι ενδιαφερóμενοι μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη και την αίτηση – έντυπο απó την ιστοσελίδα της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» (www.kavalagreece.gr).

Υποβολή δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Αθλητισμού και Παιδείας της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»

Μεραρχίας 1, απó τις 19/10/2018 (Παρασκευή) μέχρι και τις 30/10/2018 (Τρίτη), κατά τις ώρες 9:00- 14:00.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2510-247350.

Η παρούσα δημοσιεύεται σε (2) εφημερίδες της Καβάλας στην ιστοσελίδα της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» (www.kavalagreece.gr) και στους Πίνακες Ανακοινώσεων της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» και του Δήμου Καβάλας.

Το κείμενο της προκήρυξης