Προσλήψεις διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Αστυφυλάκων Ρεθύμνου

Προσλήψεις διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Αστυφυλάκων Ρεθύμνου

Η Σχολή Αστυφυλάκων / Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου προκηρύσσει την πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του, και καλούν αυτούς/-ές που επιθυμούν να διδάξουν στους εκπαιδευόμενους Ειδικούς Φρουρούς κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2019, με διάρκεια θεωρητικής εκπαίδευσης σαράντα πέντε(45) ημέρες.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ – ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Η εκπαίδευση στην Σχολή διεξάγεται, κατά κύριο λόγο, από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 06:00-23:00. Είναι ενδεχόμενο όμως να πραγματοποιηθεί και εκτός των ανωτέρω αναφερομένων ημερών και ωρών (Σάββατο, Κυριακή, αργίες), για αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτων αναγκών της Σχολής, για τις οποίες θα οι διδάσκοντες θα ενημερώνονται το ταχύτερο δυνατό. Για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά τα τελευταία χρονικά διαστήματα, θα αποζημιωθούν με την προβλεπόμενη ωριαία αποζημίωση.

2. Η ωριαία αποζημίωση των προσληφθέντων ωρομισθίων καθηγητών-τριών καθορίζεται από την διαλαμβανόμενη (ζ) σχετική.

3. Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα λύσης της σύμβασης εργασίας, που υπογράφεται μεταξύ αυτής και του διορισθέντος διδάσκοντος, όταν αυτός δηλώσει ότι δεν είναι σε θέση να αναλάβει την παραπάνω υποχρέωση.

4. Για τους αιτούντες συνταξιούχους ισχύουν επιπλέον οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα κοινωνικής ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

5. Για τους ιδιώτες καθηγητές που θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απαιτούνται παραστατικά από τα οποία να προκύπτουν:

• Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

• Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

• Αριθμός Μητρώου Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α. πρώην Ι.Κ.Α.-Α.Μ.Ι.Κ.Α.)

• Ι.Β.Α.Ν. λογαριασμού τράπεζας ως πρώτος δικαιούχος.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται μέχρι την 13:00 ώρα της Τρίτης 20 Αυγούστου 2019, προσωπικά από τους υποψήφιους/-ες ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Φρουρών Ρεθύμνου.

Επίσης, είναι δυνατή η υποβολή των αιτήσεων και ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση.

Μετά την Τρίτη 20 Αυγούστου 2019 ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από το Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Φρουρών Ρεθύμνου στα τηλέφωνα Ρεθύμνου.

Η προκήρυξη