7η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ. Προσλήψεις σε φορείς υγείας

H 7η Υ.Π.Ε Κρήτης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό εξήντα τριών (63) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών για τους φορείς Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες