Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αγίου Δημητρίου

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αγίου Δημητρίου

Καθορίζονται οι θέσεις των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν άσκηση στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίου ΔημητρίουΆσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αγίου Δημητρίου (Αριθμ. 37581 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1693/16.05.2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:
α) Μία (1) θέση υποψήφιου δικηγόρου που θα πραγματοποιήσει την άσκηση του στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίου Δημητρίου.
β) Το χρονικό διάστημα άσκησης του σε έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών, μετά από αίτηση του υποψήφιου και την αποδοχή αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013. Τα εξάμηνα θα αρχίζουν την 1η Απριλίου και 1η Οκτωβρίου κάθε έτους.
γ) Τη μηνιαία αποζημίωση του στο πόσο των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.

Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα που θα διατίθεται από το Δήμο Αγίου Δημητρίου και υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου. Στην αίτηση οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:
α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
β) αριθμό Μητρώου ασκουμένου και
γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση). Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες της μίας αιτήσεις που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, η επιλογή θα γίνεται με κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στο Δήμο Αγίου Δημητρίου με την παρουσία όσων ενδιαφερομένων επιθυμούν. Το όνομα του επιλεγέντος ασκούμενου δικηγόρου θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης του ασκουμένου δικηγόρου σε οκτώ (8) ώρες, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και άσκησης του απασχολούμενου υποψήφιου δικηγόρου είναι ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Η αμοιβή του ασκουμένου θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.