Άδεια διαμονής μεταναστών για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες

Με διατάξεις του νόμου 5079/2023 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών σε αγροτικές εργασίες

 

Οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής:

Νόμος 5079/2023 – ΦΕΚ τεύχος Α 215/22.12.2023
Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Άρθρο 97
Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών σε αγροτικές εργασίες – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου δέκατου έκτου ν. 4783/2021 – Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επένδυσης πολιτών τρίτων χωρών – Τροποποίηση άρθρου 92 ν. 5007/2022 – Παράταση της έναρξης ισχύος του Κώδικα Μετανάστευσης – Τροποποίηση άρθρου 179 Κώδικα Μετανάστευσης

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου δέκατου έκτου του ν. 4783/2021 (Α’ 38), περί της διαδικασίας προσωρινής απασχόλησης πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία, τροποποιείται, ως προς την προθεσμία υποβολής αιτήσεων, και η παρ. 1 του άρθρου δέκατου έκτου διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας, που απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4251/2014 (Α’ 80), μπορεί να υποβάλει, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, με βάση τις θέσεις απασχόλησης, όπως καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 11 του ν. 4251/2014, προκειμένου να τον μετακαλέσει για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία. Η αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία (επώνυμο, όνομα, επώνυμο και όνομα πατέρα, επώνυμο και όνομα μητέρας, χώρα και ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια, αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και λήξης, χώρα έκδοσης, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) που τους έχουν χορηγηθεί κατά το παρελθόν στην Ελλάδα) του προς απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος πρέπει να μην έχει συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας, καθώς και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του εργοδότη, υποβάλλονται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ). Για τις αιτήσεις εργοδοτών που υποβάλλονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 ο ανώτατος αριθμός θέσεων απασχόλησης καθορίζεται από την αντιστοιχία καλλιεργήσιμης έκτασης ανά εργαζόμενο σχετικά με τις καλλιέργειες:

α) Ελαιώνες, ελιές βρώσιμες, ένας (1) εργαζόμενος σε έκταση δεκαπέντε (15) στρεμμάτων,

β) ελαιώνες, ελιές ελαιοποίησης, ένας (1) εργαζόμενος σε έκταση είκοσι (20) στρεμμάτων, χωρίς αριθμητικό περιορισμό ανά περιφερειακή ενότητα. Μετά την 1η Ιανουαρίου 2023, εφαρμόζεται η αντιστοιχία καλλιεργήσιμης έκτασης ανά εργαζόμενο του άρθρου 11 του ν. 4251/2014 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων αποφάσεων.»

2. Στο άρθρο 92 του ν. 5007/2022 (Α’ 241), περί της μεταβατικής διάταξης για τις άδειες διαμονής της παρ. Β’ του άρθρου 20 του ν. 4251/2014 (Α’ 80), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης, β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ως προς την αναφορά σε ένα ή περισσότερα ακίνητα του πρώτου εδαφίου και ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσής της επένδυσης, και το άρθρο 92 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 92
Μεταβατική διάταξη για τις άδειες διαμονής της παρ. Β’ του άρθρου 20 του ν. 4251/2014

Πολίτες τρίτων χωρών δύνανται να ολοκληρώσουν την επένδυσή τους σε ένα ή περισσότερα ακίνητα στις περιοχές της περ. α’ της υποπαρ. 2 της παρ. Β’ του άρθρου 20 του ν. 4251/2014 (Α’ 80), έως την 30ή Απριλίου 2024, με ελάχιστη αξία επένδυσης τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ, υπό την προϋπόθεση πληρωμής προκαταβολής ύψους δέκα τοις εκατό (10%) επί του τιμήματος αγοράς ή μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών του παρόντος μέχρι την 31η Ιουλίου 2023, είτε όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της υποπαρ. 5 της παρ. Β’ του άρθρου 20 του ν. 4251/2014 μέχρι την 31η Ιουλίου 2023, είτε με υπογραφή συμβολαιογραφικού προσυμφώνου, είτε με υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού βεβαίας χρονολογίας και σχετική απόδειξη πίστωσης της τράπεζας του αγοραστή ως προς την αποστολή του ποσού της προκαταβολής σε λογαριασμό του πωλητή μέχρι την 31η Ιουλίου 2023.
Αν δεν ολοκληρωθεί η αγορά του ακίνητου ή των ακινήτων του προηγουμένου εδαφίου, ο πολίτης τρίτης χώρας δύναται να ολοκληρώσει την επένδυσή του σε έτερο ή έτερα ακίνητα, με ελάχιστη αξία επένδυσης διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και πάντως όχι πέραν της 30ής Απριλίου 2024.»

3. Στο άρθρο 179 του Κώδικα Μετανάστευσης (ν. 5038/2023, Α’ 81), περί της έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η παρ. 1 τροποποιείται, ως προς την έναρξη ισχύος του νόμου, β) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 τροποποιείται, ως προς την έναρξη ισχύος των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 176 του ίδιου νόμου, και το άρθρο 179 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 179
Έναρξη ισχύος

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ισχύς του παρόντος αρχίζει την 31η Μαρτίου 2024, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

2. Ειδικότερα:

α) Η παρ. 5 του άρθρου 17,
β) η παρ. 4 του άρθρου 20,
γ) η περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 161 και
δ) οι παρ. 11 και 12 του άρθρου 177 ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι κανονιστικές πράξεις κατ’ εφαρμογή του άρθρου 176 δύνανται να εκδίδονται από τη δημοσίευση του παρόντος, η ισχύς τους όμως δεν άρχεται προ της 31ης Μαρτίου 2024.»

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης