Νόμος 5079/2023 με διατάξεις για την ανάπτυξη

Νόμος 5079/2023ΦΕΚ τεύχος Α 215/22.12.2023
Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 3 Διαδικασία αναθεώρησης Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης, καθώς και υλοποίηση έργων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης – Τροποποίηση άρθρου 128 ν. 4635/2019
Άρθρο 4 Ρύθμιση θεμάτων ένταξης έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 33 του ν. 4314/2014
Άρθρο 5 Σύναψη δανειακών συμβάσεων για έργα που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Προσθήκη άρθρου 21Α στον ν. 4914/2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4914/2022
Άρθρο 6 Προσθήκη αρμοδιοτήτων στα όργανα των Ειδικών Υπηρεσιών που ασκούν καθήκοντα Διαχειριστικής Αρχής ή Ενδιάμεσου Φορέα – Τροποποίηση άρθρου 34 ν. 4914/2022
Άρθρο 7 Αρμοδιότητα Διαχειριστικής Αρχής Προγραμμάτων και Διαχειριστικής Αρχής του Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 38 ν. 4914/2022
Άρθρο 8 Διαδικασία ελέγχου δημοσίων συμβάσεων – Τροποποίηση παρ. 17 άρθρου 63 ν. 4914/2022
Άρθρο 9 Αρμοδιότητες Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Τροποποίηση παρ. 15 και 16 άρθρου 65 ν. 4914/2022
Άρθρο 10 Ζητήματα κινητικότητας υπαλλήλων Ειδικών Υπηρεσιών – Τροποποίηση παρ. 21 άρθρου 66 ν. 4914/2022
Άρθρο 11 Επιτάχυνση κλεισίματος πράξεων προγραμματικής περιόδου 2014-2020 – Τροποποίηση παρ. 4 και προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 43 του ν. 4314/2014
Άρθρο 12 Ρύθμιση για την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού – Προσθήκη παρ. 29 στο άρθρο 65 του ν. 4914/2022
Άρθρο 13 Χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων από το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
Άρθρο 14 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης – Τροποποίηση άρθρου 273 ν. 4738/2020
Άρθρο 15 Διεύθυνση Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων – Τροποποίηση άρθρου 274 ν. 4738/2020
Άρθρο 16 Διάρθρωση Αυτοτελούς Διεύθυνσης Συντονισμού Δράσης Δανειακής Στήριξης – Προσθήκη άρθρου 276Β στον ν. 4738/2020
Άρθρο 17 Ζητήματα προσωπικού Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 278 ν. 4738/2020
Άρθρο 18 Ρυθμίσεις για την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης από Ιδιωτικό Φορέα κατά την κατασκευή δημοσίων έργων και συμβάσεων μελετών του Υπουργείου Υγείας που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 3912/2011
Άρθρο 19 Σκοπός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα» – Τροποποίηση άρθρου 4 άρθρου δεύτερου ν. 3912/2011
Άρθρο 20 Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας – Τροποποίηση παρ. 1 εσωτερικού άρθρου 11 άρθρου δεύτερου ν. 3912/2011

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 3389/2005
Άρθρο 21 Ζητήματα οργάνωσης Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα – Τροποποίηση άρθρου 3 ν. 3389/2005
Άρθρο 22 Δημιουργία Μονάδας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα – Τροποποίηση άρθρου 4 ν. 3389/2005
Άρθρο 23 Χρηματοδότηση έργων και υπηρεσιών – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 18 ν. 3389/2005
Άρθρο 24 Υλοποίηση έργων τεχνικής βοήθειας και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών – Τροποποίηση παρ. 4 και προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 29 του ν. 3389/2005

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4872/2021
Άρθρο 25 Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης – Τροποποίηση άρθρου 3 ν. 4872/2021
Άρθρο 26 Διάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης – Τροποποίηση άρθρου 4 ν. 4872/2021
Άρθρο 27 Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ- ΔΑΜ – Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 4872/2021
Άρθρο 28 Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 6 ν. 4872/2021
Άρθρο 29 Σύσταση Τμήματος Νομικής Υποστήριξης – Τροποποίηση άρθρου 8 ν. 4872/2021
Άρθρο 30 Προσωπικό Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης – Τροποποίηση άρθρου 11 ν. 4872/2021
Άρθρο 31 Αποσπάσεις προσωπικού στην «Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» και στην Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης – Προσθήκη άρθρου 12Α στον ν. 4872/2021
Άρθρο 32 Δαπάνες λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης – Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 4872/2021
Άρθρο 33 Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 4872/2021
Άρθρο 34 Ρύθμιση για την απορρόφηση της «ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ Α.Ε.» από τη «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» – Προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 28 του ν. 4872/2021
Άρθρο 35 Καταργούμενες διατάξεις – Κατάργηση άρθρων 7 και 12 ν. 4872/2021

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 36 Διασφάλιση αποδοχών προσωπικού δημοσίου τομέα – Προσθήκη άρθρου 20Α στον ν. 5045/2023
Άρθρο 37 Χιλιομετρική αποζημίωση και έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού κατά τις μετακινήσεις στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας Άρθρο 38 Καταβληθέντα ποσά για επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζομένους της «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.»
Άρθρο 39 Αύξηση των επιδομάτων, παροχών και αποζημιώσεων των δικαστικών λειτουργών και του προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
Άρθρο 40 Ρύθμιση θεμάτων μετεκπαίδευσης – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 22 ν. 4276/2014
Άρθρο 41 Συμφωνία Συνεισφοράς για την παροχή στήριξης στην Ουκρανία
Άρθρο 42 Κάλυψη δαπανών του Υπουργείου Εξωτερικών από τις αδιάθετες καθαρές εισπράξεις προξενικών τελών και δικαιωμάτων – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 441 ν. 4781/2021
Άρθρο 43 Παράταση συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού καθαριότητας για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – παράταση συμβάσεων υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 36 ν. 5047/2023
Άρθρο 44 Αποδόσεις σε Δήμους και Περιφέρειες – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 38 ν. 3986/2011
Άρθρο 45 Επιχορήγηση Μουσείου – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 66 ν. 4607/2019
Άρθρο 46 Ορισμός υπολόγου για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της Υπηρεσίας Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Ρωσίας – Τροποποίηση άρθρου 45 ν. 5039/2023
Άρθρο 47 Δαπάνες για τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 10 ν. 4403/2016
Άρθρο 48 Ειδικές ρυθμίσεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.»
Άρθρο 49 Δικαιούχοι της ενίσχυσης Προγραμμάτων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 10 ν. 4918/2022
Άρθρο 50 Παράταση εξαίρεσης τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας από ειδικό φόρο τηλεοπτικών διαφημίσεων – Τροποποίηση παρ. 12Α άρθρου πέμπτου ν. 3845/2010
Άρθρο 51 Μονάδες και αρμοδιότητες της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες – Τροποποίηση περ. α’ παρ. 2 άρθρου 48 ν. 4557/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 52 Αποφάσεις ολοκλήρωσης και πιστοποίησης της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας σχεδίων του ν. 3299/2004
Άρθρο 53 Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011
Άρθρο 54 Παράταση ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 18 ν. 4399/2016
Άρθρο 55 Διασυνοριακές συγχωνεύσεις με κράτος προορισμού την Ελλάδα – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 141 του ν. 4601/2019
Άρθρο 56 Λειτουργία τοπικών εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή – Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 4177/2013
Άρθρο 57 Ζητήματα προθεσμιών για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς – Τροποποίηση παρ. 17 άρθρου 66 ν. 4849/2021, παρ. 1 άρθρου 54 και παρ. 8 άρθρου 55 ν. 5045/2023, παρ. 12 άρθρου 379 ν. 4412/2016, παρ. 1 άρθρου 96 και άρθρου 97 ν. 5007/2022
Άρθρο 58 Παράταση μισθώσεων κινηματογράφων και θεάτρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 59 Ενισχύσεις για τις μεταφορές – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 12 ν. 2963/2001
Άρθρο 60 Παράταση λειτουργίας πρατηρίων σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης – Τροποποίηση περ. β’ παρ. 3 άρθρου 70 ν. 4530/2018
Άρθρο 61 Παράταση ορίων ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία οχημάτων των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου, ειδικών τουριστικών λεωφορείων, σχολικών λεωφορείων και επιβατηγών δημόσιας χρήσης «ΤΑΞΙ»
Άρθρο 62 Σκοπός της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» – Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Τροποποίηση παρ. 1 εσωτερικού άρθρου 2 δευτέρου άρθρου ν. 1955/1991
Άρθρο 63 Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 50 ν. 5014/2023
Άρθρο 64 Αναστολή δεσμεύσεων Δημοσίου ή τρίτων έναντι του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος – Αντικατάσταση άρθρου 78 ν. 4949/2022
Άρθρο 65 Παράταση πολεοδομικών προθεσμιών – Τροποποίηση άρθρου 71 ν. 4342/2015 και περ. γ’ παρ. 2 άρθρου 51 ν. 4178/2013, παρ. 1 άρθρου 270 ν. 5037/2023 και άρθρου 72 ν. 4843/2021

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
Άρθρο 66 Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας
Άρθρο 67 Δημόσιες συμβάσεις για τη διάθεση εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 στα εμβολιαστικά κέντρα της Επικράτειας – Τροποποίηση παρ. 1 και 4 άρθρου δωδέκατου ν. 5015/2023
Άρθρο 68 Παράταση χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας
Άρθρο 69 Παράταση παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 32 ν. 5057/2023
Άρθρο 70 Συμβάσεις επικουρικού προσωπικού – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου εικοστού ν. 4737/2020
Άρθρο 71 Παράταση συμβάσεων εργασίας προσωπικού COVID-19 σε προνοιακούς φορείς
Άρθρο 72 Ρυθμίσεις για την ακίνητη περιουσία Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
Άρθρο 73 Οικονομική υποστήριξη του Τομέα Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
Άρθρο 74 Παράταση συμβάσεων για την κάλυψη των αναγκών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 134 ν. 4763/2020

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 75 Επιλογή μη εκτελεστικών μελών για τα Διοικητικά Συμβούλια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου και του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού – Τροποποίηση άρθρου 8 ν. 5021/2023
Άρθρο 76 Ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης των Γενικών Διευθυντών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου και του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού και οικονομικής διαχείρισης των εν λόγω Μουσείων – Τροποποίηση παρ. 1 και 16 άρθρου 34 ν. 5021/2023
Άρθρο 77 Μητρώο Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών – Τροποποίηση άρθρου 344 ν. 4512/2018
Άρθρο 78 Περάτωση εκκαθάρισης και λύση του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού

ΜΕΡΟΣ Ζ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 79 Διοικητικό Συμβούλιο Πολεμικού Μουσείου – Τροποποίηση άρθρου 5 ν.δ. 132/1969
Άρθρο 80 Αποζημίωση προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που απασχολείται σε μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας για τη διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων – Τροποποίηση άρθρου 127 ν. 4472/2017, παρ. 10 άρθρου 153 ν. 4472/2017 και παρ. 1 άρθρου 41Δ ν. 2725/1999
Άρθρο 81 Πληρωμή δαπανών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
Άρθρο 82 Αμοιβή του διδακτικού προσωπικού στις τρεις εκπαιδευτικές σειρές της Σχολής Εισαγωγικής Εκπαίδευσης Προσωπικού Φύλαξης Σωφρονιστικών Καταστημάτων
Άρθρο 83 Παράταση συμβάσεων καθαριότητας υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας – Τροποποίηση άρθρου 142 ν. 4876/2021
Άρθρο 84 Διάθεση κατασχεμένων μέσων – Τροποποίηση παρ. 8 τεσσαρακοστού τέταρτου άρθρου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
Άρθρο 85 Παράταση της θητείας της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 43 ν. 5013/2023

ΜΕΡΟΣ Η’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 86 Μεταβατική διάταξη για το σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα – Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 15 του ν. 5062/2023
Άρθρο 87 Δάνεια και χρεωστικά ανοίγματα δήμων που έχουν πληγεί από φυσική καταστροφή
Άρθρο 88 Αποδοχές αποσπασμένων υπαλλήλων στους Φορείς Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 50 ν. 5003/2022
Άρθρο 89 Δυνατότητα ορισμού περιφερειακού συμβούλου ως προέδρου του Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 211 ν. 3852/2010
Άρθρο 90 Δυνατότητα ορισμού περιφερειακού συμβούλου ως προέδρου των αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπών περιφερειακού συμβουλίου – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 164 ν. 3852/2010
Άρθρο 91 Ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών της περιφέρειας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 182 ν. 3852/2010
Άρθρο 92 Ορκωμοσία περιφερειακών αρχών – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 65 ν. 4804/2021 – Σύγκληση δημοτικού και περιφερειακού συμβουλίου για την εκλογή προεδρείου – Μεταβατική διάταξη – Τροποποίηση άρθρου 90 ν. 4804/2021
Άρθρο 93 Προθεσμία εξόφλησης ή ρύθμισης οφειλών των αιρετών δημοτικών αρχών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 11 ν. 4804/2021
Άρθρο 94 Λύση δημοτικών επιχειρήσεων – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 265 ν. 3463/2006

ΜΕΡΟΣ Θ’: ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ
Άρθρο 95 Ανώτατο όριο αποδοχών μελών συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 28 ν. 4354/2015, προσθήκη παρ. 7Α στο άρθρο 3 του ν. 3051/2002

ΜΕΡΟΣ Ι’: ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Άρθρο 96 Παράταση προθεσμίας αδειοδότησης παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης και ραδιοφωνικών επιχειρήσεων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 2 ν. 4339/2015 και παρ. 1 άρθρου 40 ν. 4779/2021

ΜΕΡΟΣ ΙΑ’: ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Άρθρο 97 Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών σε αγροτικές εργασίες – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου δέκατου έκτου ν. 4783/2021 – Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επένδυσης πολιτών τρίτων χωρών – Τροποποίηση άρθρου 92 ν. 5007/2022 – Παράταση της έναρξης ισχύος του Κώδικα Μετανάστευσης – Τροποποίηση άρθρου 179 Κώδικα Μετανάστευσης

ΜΕΡΟΣ ΙΒ’: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 98 Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023
Άρθρο 99 Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για τη στήριξη του τουρισμού της νήσου Ρόδου
Άρθρο 100 Συμβάσεις εργασίας και παράταση ειδικής διαχείρισης ανώνυμης εταιρείας «ΛΑΡΚΟ» – Τροποποίηση άρθρου 97 ν. 4941/2022 και παρ. 10 άρθρου 21 ν. 4664/2020
Άρθρο 101 Μεταβατικές διατάξεις ν. 5072/2023 περί συμβάσεων μεταβίβασης και διαχείρισης απαιτήσεων – Τροποποίηση περ. ε) παρ. 5 άρθρου 3, άρθρου 41 ν. 5072/2023
Άρθρο 102 Μειωμένος συντελεστής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στα μη αλκοολούχα ποτά – Αντικατάσταση παρ. 51 Κεφαλαίου Α’ «ΑΓΑΘΑ» Παραρτήματος ΙΙΙ Κώδικα Φ.Π.Α. και μεταβατική διατήρηση συντελεστών Φ.Π.Α.
Άρθρο 103 Ρυθμίσεις για την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 78 ν. 4941/2022
Άρθρο 104 Ορισμός ως Ενδιάμεσου Φορέα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας – Προσθήκη παρ. 6α στο άρθρο 13 του ν. 4914/2022
Άρθρο 105 Δαπάνες του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας» για την προστασία της δημόσιας υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας λόγω της κακοκαιρίας «Daniel» και της κακοκαιρίας «Elias»
Άρθρο 106 Αποζημίωση μετακινούμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου εικοστού και παρ. 1 άρθρου εικοστού πρώτου ν. 5015/2023 – Παράταση παραμονής των ιατρών που έχουν ολοκληρώσει τον χρόνο άσκησης στην ειδικότητα – Τροποποίηση παρ. 2Α άρθρου 134 ν. 5034/2023
Άρθρο 107 Αποδοχές Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών που δεν έχουν τη βουλευτική ιδιότητα
Άρθρο 108 Επικαιροποίηση επωνυμίας και σκοπού «ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ Α.Ε.» – Τροποποίηση άρθρων 1, 2, 7 και 8 ν. 4539/2018
Άρθρο 109 Διοικητικό συμβούλιο – Τροποποίηση άρθρου 3 ν. 4539/2018
Άρθρο 110 Διαδικασία συγκρότησης γνωμοδοτικού τεχνικού συμβουλίου – Τροποποίηση άρθρου 4 ν. 4539/2018
Άρθρο 111 Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές – Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 4539/2018
Άρθρο 112 Επιχορήγηση εταιρείας – Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 4539/2018
Άρθρο 113 Παρατάσεις προσωρινών αδειών λειτουργίας – Προβλέψεις για τη λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της «Δ.Ε.Η. Α.Ε.» – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 88 ν. 4602/2019
Άρθρο 114 Παρατάσεις περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών προθεσμιών – Τροποποίηση παρ. 18 άρθρου 52 ν. 4280/2014, παρ. 1 και 2 άρθρου 144 ν. 4764/2020, παρ. 2 άρθρου 39 και παρ. 6 άρθρου 65 π.δ. 71/2019, παρ. 4 άρθρου 74 ν. 4821/2021 και παρ. 1 άρθρου 16 π.δ. 83/2022
Άρθρο 115 Ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας
Άρθρο 116 Ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσιακών Γραμματέων – Τροποποίηση παρ. 4, 6 και 9 άρθρου 36 ν. 4622/2019
Άρθρο 117 Ασυμβίβαστο υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 10, παρ. 4 άρθρου 48 ν. 4804/2021
Άρθρο 118 Αύξηση του αριθμού των αντιδημάρχων σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες από τέσσερις δημοτικές ενότητες – Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 59 του ν. 3852/2010
Άρθρο 119 Σύναψη δανείων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ Βαθμού
Άρθρο 120 Δυνατότητα ορισμού άμισθων αντιπεριφερειαρχών και αναπληρωτή περιφερειάρχη – Προσθήκη παρ. 10 και 11 στο άρθρο 160 του ν. 3852/2010 – Σύσταση θέσης Ειδικού Γραμματέα – Προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 242 του ν. 3852/2010
Άρθρο 121 Αποσπάσεις σε γραφεία Περιφερειαρχών και Αντιπεριφερειαρχών -Τροποποίηση παρ. 11α άρθρου 247 και προσθήκη άρθρου 247Α στον ν. 3852/2010
Άρθρο 122 Παράταση συμβάσεων προσωπικού και θέσεων υπαλλήλων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

ΜΕΡΟΣ ΙΓ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 123 Έναρξη ισχύος

 

Το πλήρες κείμενο των διατάξεων του νόμου 5079/2023 – ΦΕΚ τεύχος Α 215/22.12.2023

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης