Άδειες αλιείας σε αλιευτικά σκάφη

Αριθμ. 4023/64557 – ΦΕΚ Β 1307 – 22.05.2014

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών αλίευσης εκτός χωρικών υδάτων, σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη:
α) Σε διεθνή ύδατα.
β) Σε ύδατα υπό τη δικαιοδοσία τρίτης χώρας στο πλαίσιο αλιευτικής συμφωνίας που συνάπτεται μεταξύ της ΕΕ και της τρίτης χώρας.
γ) Σε ύδατα υπό τη δικαιοδοσία τρίτης χώρας στο πλαίσιο ιδιωτικής συμφωνίας.

2. Η άδεια αλίευσης εγκρίνεται και χορηγείται, από τις καθ’ ύλην αρμόδιες αρχές, στα αλιευτικά σκάφη που αποπλέουν από ελληνικό λιμένα.

Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) Αλιευτική συμφωνία σύμπραξης: Η συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ ΕΕ και τρίτης χώρας, ή για την οποία έχει εκδοθεί απόφαση προσωρινής εφαρμογής.

β) Ιδιωτική συμφωνία: Η συμφωνία που συνάπτει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην κατοχή του αλιευτικό σκάφος, με τις αρχές τρίτης χώρας, για την άσκηση αλιείας στα ύδατα δικαιοδοσίας της τρίτης χώρας, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει αλιευτική συμφωνία σύμπραξης της ΕΕ. με τη χώρα αυτή που να καλύπτει την συγκεκριμένη κατηγορία αλιείας για την οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον.

γ) Διεθνή μέτρα διατήρησης και διαχείρισης: Μέτρα τα οποία αφορούν στη διατήρηση και στη διαχείριση ενός ή περισσοτέρων έμβιων θαλάσσιων πόρων και τα οποία θεσπίζονται σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου, όπως προκύπτουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

δ) Περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ): Οργάνωση με αρμοδιότητα, αναγνωρισμένη βάσει του διεθνούς δικαίου, για τη θέσπιση μέτρων διατήρησης και διαχείρισης έμβιων θαλάσσιων πόρων που έχουν τεθεί υπό την ευθύνη της, βάσει της ιδρυτικής της σύμβασης ή συμφωνίας.

ε) Αλιευτική δυνατότητα: Ένα ποσοτικοποιημένο νόμιμο δικαίωμα αλίευσης.

στ) FAO: Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας.

ζ) ΓΕΑΜ/GFCM: Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο.

η) ΔΕΔΤΑ/ICCAT: Διεθνής Επιτροπή Διαχείρισης Τόνου του Ατλαντικού.

θ) Αλιευτικές δραστηριότητες: Αλίευση, εκφόρτωση, διατήρηση επί του σκάφους, μεταποίηση ή μεταφορά ιχθύων.

ι) Αλιευτική άδεια (επαγγελματική άδεια αλιείας σύμφωνα με το αρ. 1 του Β.Δ. 666/1966): Το επίσημο έγγραφο το οποίο παραχωρεί στον κάτοχό του το δικαίωμα, βάσει της εθνικής νομοθεσίας, να χρησιμοποιεί ορισμένη αλιευτική ικανότητα για την εκμετάλλευση των έμβιων υδρόβιων πόρων. Η εν λόγω άδεια περιέχει τις ελάχιστες απαιτήσεις που αφορούν στα αναγνωριστικά στοιχεία, στα τεχνικά χαρακτηριστικά και στον εξοπλισμό του αλιευτικού σκάφους, σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα.

κ) Άδεια αλίευσης: Η άδεια η οποία παρέχει το δικαίωμα άσκησης αλιείας υπό όρους και προϋποθέσεις σε ένα επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε δεδομένη περιοχή με συγκεκριμένο αλιευτικό εργαλείο. Η εν λόγω άδεια εκδίδεται επιπλέον της αλιευτικής άδειας του σκάφους.

λ) Σοβαρή παράβαση: Η παράβαση όπως ορίζεται στο άρθρο 90 του Καν.(ΕΚ)1224/2009 του Συμβουλίου σε συνδυασμό με το άρθρο 42 του Καν.(ΕΚ)1005/2008 του Συμβουλίου.

μ) ΠΛΑ αλιεία: Παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία.

ν) Κατάλογος ΠΛΑ αλιείας: Κατάλογος αλιευτικών σκαφών που διενεργούν παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία, τα οποία εντοπίζονται στο πλαίσιο των ΠΟΔΑ, ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνάμει του Καν.(ΕΚ)1005/2008 του Συμβουλίου.

Άρθρο 3
Όροι και προϋποθέσεις έγκρισης και χορήγησης αδειών αλίευσης
1. Άδεια αλίευσης στα διεθνή ή σε ύδατα δικαιοδοσίας τρίτων χωρών εγκρίνεται και χορηγείται εφόσον ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις σε σκάφη τα οποία:

α. διαθέτουν αλιευτική άδεια σε ισχύ και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτή είναι πλήρη, ακριβή και σύμφωνα με το κοινοτικό αλιευτικό μητρώο,

β. διαθέτουν πιστοποιητικό αξιοπλοΐας,

γ. διαθέτουν δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης (VΜS) σε πλήρη λειτουργία, καθώς και ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής (ERS),

δ. δεν περιλαμβάνονται σε κατάλογο ΠΛΑ αλιείας,

ε. είναι απαλλαγμένα διοικητικών κυρώσεων το αιτούμενο διάστημα ισχύος της άδειας απόπλου.

στ. έχουν συμμορφωθεί με όλες τις εκκρεμείς κυρώσεις που τους έχουν επιβληθεί όσον αφορά στη διάπραξη μιας σοβαρής παράβασης.

Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί προσφυγή κατά απόφασης Λιμενικής Αρχής για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατά του κυβερνήτη και του σκάφους, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, η αίτηση για την έγκριση άδειας αλίευσης στο συγκεκριμένο σκάφος εξετάζεται.

Στην περίπτωση απόρριψης της προσφυγής, η έκτιση της ποινής της ατομικής άδειας του κυβερνήτη του σκάφους και της αλιευτικής άδειας του σκάφους γίνεται σε χρονικό διάστημα που δεν συμπίπτει με χρονικούς περιορισμούς απαγόρευσης του συγκεκριμένου αλιευτικού εργαλείου με το οποίο πραγματοποιήθηκε η παράβαση.

2. Οι άδειες στα διεθνή ή σε ύδατα δικαιοδοσίας τρίτων χωρών αλίευσης εγκρίνονται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στη σχετική αλιευτική συμφωνία, ή στη Συμφωνία ΠΟΔΑ, στο πλαίσιο των οποίων θα χρησιμοποιηθεί η αιτούμενη άδεια αλίευσης. Επιπλέον, πρέπει να είναι επαρκείς οι αλιευτικές δυνατότητες που διαθέτει η Ελλάδα στο πλαίσιο συγκεκριμένης αλιευτικής συμφωνίας ή Συμφωνίας ΠΟΔΑ για τις οποίες εκδηλώνεται ενδιαφέρον για έκδοση άδειας αλίευσης.

3. Η χρήση της άδειας αλίευσης στα διεθνή, με το αλιευτικό εργαλείο «τράτα βυθού» απαγορεύεται στη γεωγραφική υποπεριοχή (GSA) 20, 22, 23 της ΓΕΑΜ ως εξής:

α) Από 24 Μαΐου έως 15 Ιουλίου σε όλες τις υποπεριοχές.

β) Από 16 Ιουλίου μέχρι 1η Οκτωβρίου και δυτικά του 25ου μεσημβρινού της υποπεριοχής 22.

Οι περιοχές και οι χρονικές περίοδοι απαγόρευσης θα επανεξεταστούν, εφόσον συντρέχουν λόγοι, μετά το 2015

4. Η άδεια αλίευσης για αλιεία σε ύδατα δικαιοδοσίας τρίτων χωρών, στο πλαίσιο αλιευτικής συμφωνίας, χορηγείται κατά προτεραιότητα σε σκάφη που διαθέτουν αλιευτική άδεια για αλιεία αποκλειστικά εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων και έχουν ιστορικά δικαιώματα στην Τρίτη χώρα όπου θα ασκηθεί η αλιεία.

5. Η άδεια αλίευσης για αλιεία σε ύδατα δικαιοδοσίας τρίτων χωρών χορηγείται σε αλιευτικά σκάφη, μετά την εξασφάλιση άδειας αλιείας από την αδειοδοτούσα αρχή της τρίτης χώρας στην οποία θα ασκηθεί η αλιεία. Στις περιπτώσεις άσκησης αλιείας στο πλαίσιο αλιευτικής συμφωνίας που συνάπτει η ΕΕ με Τρίτη Χώρα, για την εξασφάλιση άδειας αλιείας από την τρίτη χώρα, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του Καν.(ΕΚ) 1006/2008 του Συμβουλίου.

6. Η άδεια αλίευσης χορηγείται, κατά περίπτωση, με την προϋπόθεση τήρησης των όρων που καθορίζονται στη σχετική αλιευτική συμφωνία ή στη σχετική Συμφωνία ΠΟΔΑ καθώς και τήρησης της κοινοτικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας της προβλεπόμενης στη σχετική αλιευτική συμφωνία, της αλιευτικής νομοθεσίας της τρίτης χώρας με την οποία έχει συναφθεί ιδιωτική συμφωνία, καθώς και των διεθνών μέτρων διατήρησης και διαχείρισης ιχθυαποθεμάτων κατά περίπτωση.

7. Η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας αλίευσης, καθώς και η εφαρμογή της ισχύουσας κατά περίπτωση νομοθεσίας διαπιστώνεται με τη χρήση όλων των προβλεπόμενων μέσων, (σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης σκαφών, τήρηση ημερολογίου αλιείας σε έντυπη, ή ηλεκτρονική μορφή όπου απαιτείται, παραστατικά που συνοδεύουν το αλίευμα και αποδεικνύουν την προέλευση των αλιευτικών προϊόντων, σε συνδυασμό με την περιοχή αλιείας για την οποία έχει χορηγηθεί η άδεια αλίευσης, προμήθεια ή/και κατανάλωση καυσίμων, διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων κ.λπ.).

8. Άδεια αλίευσης δεν χορηγείται σε αλιευτικά σκάφη για τα οποία δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι είναι σε θέση να εκπληρώσουν στο ακέραιο τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την άσκηση της συγκεκριμένης αλιευτικής δραστηριότητας και δεν φέρουν την απαιτούμενη από τις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας σήμανση, καθώς και την απαιτούμενη σήμανση του αλιευτικού εργαλείου το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

9. Η διάπραξη σοβαρής αλιευτικής παράβασης, κατά την έννοια του εδαφίου λ του άρθρου 2, κατά το χρόνο ισχύος της άδειας αλίευσης, συνιστά σοβαρό λόγο απόρριψης νέου αιτήματος του κατόχου της άδειας για χορήγηση άδειας αλίευσης το αμέσως επόμενο διάστημα που ακολουθεί την περίοδο ισχύος της άδειας αλίευσης, κατά το οποίο διαπράχθηκε η παράβαση.

10. Δεν χορηγούνται άδειες αλίευσης για αλιεία σε διεθνή ύδατα, όταν το στοχευόμενο είδος ή τα στοχευόμενα είδη τελούν υπό απειλή σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.

Άρθρο 4
Ισχύς των αδειών αλίευσης
1. Οι άδειες αλίευσης που χορηγούνται για αλιεία σε διεθνή ύδατα, ισχύουν για χρονικό διάστημα μέχρι ένα έτος, από την ημερομηνία έκδοσής τους.

2. Οι άδειες αλίευσης που χορηγούνται για αλιεία σε ύδατα τρίτων χωρών στο πλαίσιο συγκεκριμένης αλιευτικής συμφωνίας, ισχύουν για το αιτούμενο χρονικό διάστημα το οποίο πρέπει να προβλέπεται στη συγκεκριμένη αλιευτική συμφωνία και το οποίο δεν ξεπερνά το ένα έτος.

3. Οι άδειες αλίευσης που χορηγούνται για αλιεία σε ύδατα τρίτων χωρών στο πλαίσιο ιδιωτικής συμφωνίας, ισχύουν για το διάστημα που ισχύει η ιδιωτική συμφωνία το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά το ένα έτος.

4. Σε αλιευτικά σκάφη στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια αλίευσης για αλιεία σε ύδατα δικαιοδοσίας τρίτης χώρας στο πλαίσιο αλιευτικής συμφωνίας ή/και ιδιωτικής συμφωνίας και παραμένουν εκτός Ελλάδας για συνέχιση της αλιευτικής τους δραστηριότητας, είναι δυνατή η εξέταση του αιτήματος για παράταση της ισχύος της άδειας αλίευσης, μετά από αιτιολογημένο αίτημα για το επιπλέον αιτούμενο χρονικό διάστημα.

5. Η άδεια αλίευσης μπορεί να αναστέλλεται ή να ανακαλείται με απόφαση της Γενικής Δ/νσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όταν ειδικές συνθήκες το επιβάλουν.

Άρθρο 5
Διαδικασία έγκρισης και χορήγησης αδειών αλίευσης
1. Για την έγκριση και χορήγηση άδειας αλίευσης απαιτείται η υποβολή αίτησης του πλοιοκτήτη, στην οποία θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες:

α. Τα στοιχεία του αλιευτικού σκάφους με σύντομο ιστορικό του σκάφους όσον αφορά στην αλιευτική του δραστηριότητα εκτός χωρικών υδάτων.

β. Η θαλάσσια περιοχή όπου θα ασκηθεί η αλιεία, η οποία θα προσδιορίζεται επακριβώς και με σαφήνεια και συγκεκριμένα για την αλιεία εντός Μεσογείου, αναφορά στη συγκεκριμένη γεωγραφική υποπεριοχή της ΓΕΑΜ και εκτός Μεσογείου η συγκεκριμένη υποπεριοχή αλιείας της FAO. Για την αλιεία στο πλαίσιο αλιευτικής συμφωνίας ή ιδιωτικής συμφωνίας, θα προσδιορίζεται η αλιευτική ζώνη της τρίτης χώρας στην οποία θα ασκηθεί η αλιεία.

γ. Τα είδη στόχοι.

δ. Τα αλιευτικά εργαλεία με τα οποία θα ασκηθεί η αλιεία.

ε. Η αλιευτική νομοθεσία της τρίτης χώρας στα ύδατα της οποίας θα ασκηθεί η συγκεκριμένη αλιεία, στο πλαίσιο ιδιωτικής συμφωνίας.

2. Η αίτηση θα συνοδεύεται από:

α. Φωτοαντίγραφο της αλιευτικής άδειας του σκάφους.

β. Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού καταμέτρησης και του εγγράφου εθνικότητας ή της άδειας εκτέλεσης πλόων.

γ. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αξιοπλοΐας.

δ. Υπεύθυνη Δήλωση ότι το σκάφος είναι απαλλαγμένο διοικητικών κυρώσεων το αιτούμενο διάστημα ισχύος της άδειας απόπλου, στην οποία θα αναφέρονται και ενδεχόμενες προσφυγές κατά αποφάσεων λιμενικών αρχών για την υποβολή διοικητικών κυρώσεων, που εκκρεμούν.

3. Στην περίπτωση αιτήματος για χορήγηση άδειας αλίευσης ή παράταση της ισχύος της άδειας αλίευσης σε αλιευτικές ζώνες Τρίτης Χώρας, στο πλαίσιο ιδιωτικής συμφωνίας, θα προσκομίζεται προσχέδιο της εν λόγω Συμφωνίας στο οποίο θα παρέχονται τουλάχιστον πληροφορίες για τη ζώνη αλιείας, το αλιευτικό εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί, τη χρονική διάρκεια, την αλιευτική νομοθεσία της Τρίτης Χώρας που διέπει τη συγκεκριμένη αλιεία.

Άρθρο 6
Αρμόδιες αρχές
1. Αρμόδιες αρχές για την υποβολή των αιτήσεων ορίζονται οι περιφερειακές υπηρεσίες αλιείας, οι οποίες μετά από έλεγχο της πληρότητας του φακέλου και αξιολόγηση βάσει των όρων και προϋποθέσεων του άρθρου 3 της παρούσας, προωθούν τα αιτήματα στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με σχετική εισήγηση. Σε περίπτωση μη πληρότητας ο φάκελος δεν προωθείται στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας και επιστρέφεται στον αιτούντα.

2. Η Γενική Δ/νση Αλιείας εκδίδει Απόφαση έγκρισης για συγκεκριμένο αλιευτικό σκάφος και πλοιοκτήτη, η οποία δεν μεταβιβάζεται ούτε μεταφέρεται. Η ίδια Υπηρεσία με Απόφασή της αναστέλλει ή ανακαλεί την άδεια αλίευσης όταν ειδικές συνθήκες το επιβάλλουν όπως είναι ιδίως η προστασία των αλιευτικών πόρων και του θαλάσσιου οικοσυστήματος και θέματα διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Η άδεια αλίευσης αναστέλλεται ή ανακαλείται, όταν η αλιευτική άδεια του σκάφους ανασταλεί ή ανακληθεί.

3. Αρμόδιες Αρχές για τη χορήγηση των αδειών αλίευσης είναι οι κατά τόπους Λιμενικές Αρχές.

4. Η ανωτέρω διαδικασία υποβολής αιτήσεων, έγκρισης και χορήγησης αδειών αλίευσης, θα ενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης της Αλιευτικής Δραστηριότητας (ΟΣΠΑ), μετά την πλήρη λειτουργία του και κατόπιν σχετικών οδηγιών από τη Γενική Δ/νση Αλιείας]

5. Η Γενική Δ/νση Αλιείας θα ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για την άσκηση αλιείας σε αλιευτικές ζώνες Τρίτων Χωρών με τη διαδικασία του Καν.(ΕΚ)1006/2008 του Συμβουλίου, στο πλαίσιο Αλιευτικής Συμφωνίας Σύμπραξης.

Άρθρο 7
Κυρώσεις
Κάθε διαπιστούμενη παράβαση των διατάξεων της παρούσας υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Άρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις
Άδειες αλίευσης που έχουν εγκριθεί και χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, σε εφαρμογή του αρ. 14 του Β.Δ. 666/1966, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, με την υποχρέωση εφαρμογής των περιοχών και περιόδων απαγόρευσης της αλιείας, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Μαΐου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

————

Διατάξεις (Έχοντας υπόψη:)
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 59, 62 και 64 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32Α/11/02/2014).
β) Του άρθρου 10 του Ν.Δ. 420/1970 (A΄ 27), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, όπως η νομοθεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98).
2. Το Β.Δ. 666/1966 (ΦΕΚ Α΄ 160/1966) περί αδειών αλιευτικών σκαφών, όπως τροποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Καν. (ΕΕ) 1380/2013 του Ε. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική.
4. Το Ν. 3024/2002 «Κύρωση της Συμφωνίας για τη σύσταση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (Α΄ 147).
5. Το Ν. 3071/2002 «Κύρωση της Συμφωνίας για την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το δίκαιο της Θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982, όσον αφορά στη διατήρηση και στη διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων και των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων υδρόβιων ζώων (Α΄ 293).
6. Τον Καν.(ΕΚ) 1006/2008 του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τις άδειες αλιείας κοινοτικών αλιευτικών σκαφών εκτός των υδάτων της Κοινότητας.
7. Τον Καν.(ΕΕ) 201/2010 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) 1006/2008 του Συμβουλίου.
8. Τον Καν.(ΕΚ) 1224/2009 του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2008, για τη θέσπιση κοινοτικού συστήματος ελέγχου της αλιείας.
9. Τον Εκτελεστικό Καν.(ΕΕ) 404/2011 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) 1224/2009 του Συμβουλίου,
10. Τον Καν.(ΕΚ) 1005/2008 του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.
11. Τον Καν.(ΕΚ) 1010/2009 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 22ας Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) 1005/2008 του Συμβουλίου.
12. Την αριθμ. 9314/150764/2013 κοινή υπουργική απόφαση Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 3415 Β/31/12/2013).
13. Την ανάγκη διασφάλισης της τήρησης των διεθνών μέτρων διατήρησης και διαχείρισης από αλιευτικά σκάφη που δραστηριοποιούνται στα διεθνή ύδατα.
14. Την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας για την υπεύθυνη και βιώσιμη χρήση των βιολογικών πόρων.
15. Την ανάγκη διασφάλισης της τήρησης των όρων οιασδήποτε αλιευτικής συμφωνίας από αλιευτικά σκάφη που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο αυτής.
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,