Άδειες χειριστών ταχυπλόων σκαφών

Άδειες χειριστών ταχυπλόων σκαφών

Εξετάσεις υποψηφίων εκπαιδευτών χειριστών ταχυπλόων σκαφών έτους 2017

Ανακοινώνεται ότι, την 28-03-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Γρ. Νηολογίων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά (Ακτή Μιαούλη 50, Τ.Κ. 18510), θα διεξαχθούν οι θεωρητικές (γραπτές) εξετάσεις των υποψηφίων για την απόκτηση πιστοποιητικού εκπαιδευτή χειριστών ταχυπλόων σκαφών και την 29-03-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στο χώρο της -Μαρίνα Ζέας-, (Πειραιάς – Φρεαττύδα), θα διεξαχθούν οι πρακτικές εξετάσεις, αντίστοιχα.

Η εξέταση των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία και επί των θεματικών αντικειμένων που προβλέπονται στο άρθρο 6 του αριθμ. 50 Γενικού Κανονισμού Λιμένων (Β’ 1151/2013), όπως ισχύει.
Αιτήσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους στo ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, στη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας , 4ος όροφος, γραφείο 448, μέχρι και την 19-03-2019, είτε αυτοπροσώπως είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του προαναφερόμενου κανονισμού, ήτοι, όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, πρέπει να συνοδεύεται από ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων νόμιμων δικαιολογητικών.

Το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση, εκ μέρους του ενδιαφερομένου, προσκομίζει τη νόμιμη για αυτό εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να φέρει και τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

Δικαιολογητικά συμμετοχής σε Εξετάσεις για τη Χορήγηση Άδειας Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους

Σχετικά:

Χορήγηση Άδειας Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους (χωρίς εξετάσεις)

Αριθμ. Φ. 514.1/2013 – ΦΕΚ Β 1151 – 13.05.2013
Διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών – Εκπαιδευτές υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών – Σχολές εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο
Εγκρίνουμε τον παρακάτω Γενικό Κανονισμό Λιμένων με αριθμ. 50
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜ. 50

Άρθρο 1
Όρια ισχύος
Ο παρών Γενικός Κανονισμός Λιμένων ισχύει στους λιμένες, στους όρμους και στη χερσαία και θαλάσσια έκταση της περιοχής δικαιοδοσίας κάθε Λιμενικής Αρχής της χώρας.

Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού αυτού, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:
1. «Εκπαιδευτής υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»: Το φυσικό πρόσωπο που κατέχει πιστοποιητικό ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών σε ισχύ.
2. «Σχολή εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»: Κάθε εγκεκριμένη από την αρμόδια Λιμενική Αρχή εκπαιδευτική μονάδα, που έχει ως σκοπό την παροχή εκπαίδευσης, θεωρητικής και πρακτικής, σε πρόσωπα που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους.
3. «Αρχηγείο»: Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.).
4. «Λιμενική Αρχή»: Τα Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία και Υπολιμεναρχεία της χώρας.
5. «Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ.»: Πληροφοριακό Σύστημα Έκδοσης Αδειών Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους.

Άρθρο 3
Έκδοση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους
1. Απαγορεύεται ο χειρισμός ταχυπλόου σκάφους από πρόσωπο που δεν κατέχει άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους σε ισχύ.
2. Η άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους χορηγείται από τη Λιμενική Αρχή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος πληρεί αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησής του.
β) Είναι υγιής.
γ) Γνωρίζει κολύμβηση.
δ) Έχει λάβει, υποχρεωτικά, θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση εννέα (09), τουλάχιστον, ωριαίων μαθημάτων σε οποιαδήποτε, εγκεκριμένη σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό, σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών ως ακολούθως:
αα) έξι (06) τουλάχιστον ωριαίων μαθημάτων στη θεωρητική εκπαίδευση και
ββ) τριών (03) τουλάχιστον ωριαίων μαθημάτων στην πρακτική εκπαίδευση.
ε) έχει υποβληθεί με επιτυχία στις εξετάσεις του άρθρου 4 του παρόντος κανονισμού.
3. Για την απόδειξη των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α έως και δ της παραγράφου 2, υποβάλλεται τουλάχιστον μία (01) εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία της εξέτασης, σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή της χώρας επιθυμεί ο υποψήφιος, αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α΄ του κανονισμού αυτού, στην οποία επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού στοιχείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει.
β) Πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών (βεβαιώσεων) ιατρών ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής και οφθαλμιάτρου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ιατρική εξέταση των υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών ή μοτοποδηλάτων, σε ισχύ, δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ιατρικά πιστοποιητικά (βεβαιώσεις), αλλά μπορεί να προσκομίσει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της προαναφερόμενης άδειας. Η Λιμενική Αρχή μπορεί, εφόσον υπάρχουν ειδικοί λόγοι, να ζητήσει οποτεδήποτε την υποβολή ιατρικής βεβαίωσης οφθαλμίατρου, παθολόγου, ωτορινολαρυγγολόγου, νευρολόγου, ψυχίατρου ή ορθοπεδικού, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον αιτούντα, στην οποία αναγράφονται/δηλώνονται τα ακόλουθα:
«γνωρίζω καλά κολύμβηση και έχω λάβει θεωρητική εκπαίδευση (…) ωρών και πρακτική εκπαίδευση (…) ωρών, στη σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών …………………………………».
δ) Βεβαίωση της σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών. Η βεβαίωση είναι σύμφωνη, ως προς τον τύπο και το περιεχόμενό της, με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β΄ του κανονισμού αυτού και συνοδεύεται από επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των νόμιμων παραστατικών καταβολής διδάκτρων που έχουν εκδοθεί από εγκεκριμένη σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, ο ιδιοκτήτης της οποίας υπογράφει και σφραγίζει, με την σφραγίδα της σχολής, την παραπάνω βεβαίωση και τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η βεβαίωση και τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών καταβολής διδάκτρων υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο. Για την αναγραφή στα παραστατικά καταβολής διδάκτρων της ωριαίας αποζημίωσης, λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 8 του παρόντος κανονισμού.
ε) Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες και αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο.
4. Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων νόμιμων αποδεικτικών στοιχείων. Το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση, εκ μέρους του ενδιαφερομένου, προσκομίζει τη νόμιμη για αυτό εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να φέρει και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.
5. Εξετάσεις υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών διενεργούνται από τις Λιμενικές Αρχές τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα. Εντός του πρώτου πενθημέρου του μηνός Φεβρουαρίου και του μηνός Αυγούστου ανακοινώνεται από τις Λιμενικές Αρχές και αναρτάται στη διαδικτυακή πύλη του Αρχηγείου το πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων για την περίοδο από Απρίλιο έως και Σεπτέμβριο και για την περίοδο από Οκτώβριο έως και Μάρτιο, αντίστοιχα. Δηλώνεται, επίσης, ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων σε κάθε εξέταση. Ποσοστό μέχρι 20% του προαναφερόμενου μέγιστου αριθμού αντιστοιχεί σε αποτυχόντες υποψήφιους προηγούμενων εξετάσεων που πρόκειται να επανεξετασθούν.
Σε περίπτωση που, για λόγους ανωτέρας βίας, καταστεί αδύνατη η διενέργεια εξετάσεων στην προκαθορισμένη για το σκοπό αυτό ημερομηνία, οι εξετάσεις πραγματοποιούνται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα που οι ανωτέρω λόγοι πάψουν να συντρέχουν.
Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων για την διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών είναι δύο (02) άτομα.
6. Η ημερομηνία συμμετοχής στις εξετάσεις για απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους επιλέγεται από τον ενδιαφερόμενο, από τις ημερομηνίες που έχουν προκαθορισθεί από τις Λιμενικές Αρχές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
7. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις συγκεκριμένης ημερομηνίας ακολουθείται μία από τις παρακάτω διαδικασίες:
α) Υποβάλλεται απευθείας η αίτηση από τον ενδιαφερόμενο ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο, που προσέρχεται αυτοπροσώπως στη Λιμενική Αρχή για το σκοπό αυτό, ή
β) Γίνεται ηλεκτρονική κράτηση θέσης για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, μέσω του Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ., που είναι προσβάσιμο από τη διαδικτυακή πύλη του Αρχηγείου.
8. Εφόσον η αίτηση και τα επισυναπτόμενα σε αυτή δικαιολογητικά υποβληθούν αυτοπροσώπως στη Λιμενική Αρχή από τον ενδιαφερόμενο ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο, η υποβολή γίνεται τουλάχιστον πέντε (05) ημέρες πριν από την ημερομηνία της εξέτασης. Η Λιμενική Αρχή προβαίνει σε καταχώρηση της αίτησης μέσω του Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ., και, αφού ελέγξει την πληρότητα των δικαιολογητικών, χορηγεί στον αιτούντα σημείωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ΄ του κανονισμού αυτού.
9. Εφόσον επιλεγεί η διαδικασία της περίπτωσης β της παραγράφου 7, η ηλεκτρονική κράτηση μπορεί να γίνεται μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν από την, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6, επιλεγόμενη ημερομηνία εξετάσεων. Μετά το πέρας του διαστήματος αυτού, μόνο αυτοπρόσωπη υποβολή της αίτησης επιτρέπεται. Εντός πέντε (05) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής κράτησης θέσης, προσκομίζονται υποχρεωτικά στη Λιμενική Αρχή, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο, η αίτηση και τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 δικαιολογητικά. Ακολούθως, η Λιμενική Αρχή, αφού ελέγξει την πληρότητά τους, χορηγεί στον αιτούντα σημείωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ΄ του κανονισμού αυτού.
10. Στο Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ. τηρούνται: α) αρχείο υποβληθεισών αιτήσεων και β) πίνακας υποψηφίων που θα συμμετέχουν στις εξετάσεις.
Η μορφή και το περιεχόμενο του πίνακα υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών είναι σύμφωνα με τo Παράρτημα Δ΄ του κανονισμού αυτού.
11. Τριμελής εξεταστική επιτροπή που ορίζεται με Απόφαση του Προϊστάμενου κάθε Λιμενικής Αρχής, προβαίνει σε θεωρητική (γραπτή ή προφορική) εξέταση των υποψήφιων, επί της ύλης που περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο που εγκρίνεται με Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., και σε πρακτική εξέταση.
12. Όσοι υποψήφιοι αποτύχουν στη θεωρητική εξέταση δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην πρακτική εξέταση. Για την επανεξέταση των αποτυχόντων στη θεωρητική ή πρακτική εξέταση υποψηφίων, απαιτείται αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε΄ του κανονισμού αυτού, προκειμένου να συμμετάσχουν σε επόμενη προγραμματισμένη εξέταση. Για την επανεξέταση καταβάλλεται ποσό δέκα (10) ευρώ υπέρ του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού (εφεξής Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.).
13. Οι αλλοδαποί συμμετέχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που συμμετέχουν και οι Έλληνες.
14. Με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. καθορίζεται νέος τύπος άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, που χορηγείται στους επιτυχόντες στις εξετάσεις.
15. Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς της άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους που είναι σε ισχύ, χορηγείται αντίγραφο.
Για τη χορήγηση αντιγράφου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Λιμενική Αρχή αίτηση, στην οποία επισυνάπτεται η φθαρμένη άδεια χειριστή (στην περίπτωση της φθοράς) ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ότι απώλεσε την άδεια.
Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση μεταβολής οιουδήποτε αναγραφόμενου στην άδεια στοιχείου.
16. Η χορηγηθείσα άδεια παύει αυτοδίκαια να ισχύει, εάν μεταβληθούν οι όροι ή εκλείψουν οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες είχε χορηγηθεί.
17. Η άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους ισχύει μέχρι ο κάτοχός της να συμπληρώσει το εξηκοστό πέμπτο (65) έτος της ηλικίας του. Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας αυτής, η άδεια πρέπει να ανανεωθεί. Για την ανανέωση υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΣΤ΄ του παρόντος κανονισμού, εφαρμοζομένων ανάλογα, ως προς την υγεία και καταλληλότητα, των διατάξεων της περίπτωσης β της παραγράφου 3. Ειδικότερα, εφόσον προσκομισθούν ιατρικές βεβαιώσεις, η ανανέωση ισχύει για μία τριετία, με έναρξη την ημερομηνία έκδοσης των ιατρικών βεβαιώσεων, ενώ αν προσκομισθεί επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσικλέτας ή μοτοποδηλάτου, η ισχύς της ανανέωσης συμπίπτει χρονικά με αυτήν της άδειας οδήγησης. Επίσης, περιοδική ανανέωση της άδειας γίνεται σε όποιον χειριστή, ανεξαρτήτως ηλικίας, κρίνεται αυτό αναγκαίο από ιατρικής πλευράς, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών παρατηρήσεων ή ενδείξεων του πιστοποιητικού υγείας.
18. Για κάθε έκδοση νέας άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους ή αντιγράφου αυτής ή ανανέωσή της ή αντικατάστασή της, καταβάλλεται ποσό πενήντα (50) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. και δεκαπέντε (15) ευρώ υπέρ του Δημοσίου.
19. Αντίστοιχη άδεια εκδοθείσα στην αλλοδαπή, που κατέχει Έλληνας ή αλλοδαπός, γίνεται αποδεκτή, εφόσον έχει εκδοθεί ή αναγνωρισθεί επίσημα από κρατική Αρχή της χώρας προέλευσής της.
Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου ο ενδιαφερόμενος, σε γενόμενο έλεγχο, πρέπει να φέρει επίσημη μετάφραση της άδειας που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, συνοδευόμενη από βεβαίωση της αντίστοιχης πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής, ότι η Αρχή που την εξέδωσε είναι αρμόδια προς τούτο ή ότι ο φορέας που την εξέδωσε έχει αναγνωρισθεί επίσημα από κρατική Αρχή της αντίστοιχης χώρας.

Άρθρο 4
Διαδικασία διενέργειας εξετάσεων υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών
1. Η εξέταση των υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών διακρίνεται σε θεωρητική (γραπτή ή προφορική) και πρακτική.
2. Η θεωρητική εξέταση περιλαμβάνει την εξέταση των υποψηφίων σε ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών/απαντήσεων. Ο αριθμός των ερωτήσεων ανέρχεται σε είκοσι (20).
Η θεωρητική εξέταση διενεργείται ως ακολούθως:
α. Πριν την έναρξη της θεωρητικής (γραπτής) εξέτασης, ο πρόεδρος της τριμελούς επιτροπής παραλαμβάνει από το αρμόδιο στέλεχος της Λιμενικής Αρχής τον πίνακα των υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.
β. Κατά την είσοδο των υποψηφίων στο χώρο των εξετάσεων, διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας αυτών, με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45).
γ. Ακολούθως, ο πρόεδρος της τριμελούς επιτροπής εκτυπώνει μέσω του Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ. αριθμό ερωτηματολογίων ίσο προς των αριθμό των παρόντων υποψηφίων, καθένα εκ των οποίων είναι μοναδικό και αντιστοιχεί ονομαστικά σε κάθε έναν υποψήφιο. Κατόπιν, εκτυπώνει ισάριθμα έντυπα «φύλλου εξέτασης υποψηφίου», καθένα εκ των οποίων αντιστοιχεί ονομαστικά σε κάθε έναν υποψήφιο. Ο τύπος και το περιεχόμενο του «φύλλου εξέτασης υποψηφίου» είναι σύμφωνος με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ζ΄ του κανονισμού αυτού.
δ. Κάθε μοναδικό ζεύγος ερωτηματολογίου/φύλλου εξέτασης υποψηφίου διανέμεται στον αντίστοιχο υποψήφιο, προκειμένου να γίνει από τον ίδιο επιβεβαίωση των αναγραφόμενων σε αυτά στοιχείων ταυτότητας.
ε. Οι υποψήφιοι επιλέγουν μία εκ των απαντήσεων που δίδονται σε κάθε ερώτημα και αναγράφουν ένα από τα τρία Α ή Β ή Γ κεφαλαία γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου, που αντιστοιχεί στην απάντηση που επέλεξαν, στο φύλλο εξέτασης και δίπλα στον αριθμό κάθε ερωτήματος. Η μη συμπλήρωση του χώρου που αντιστοιχεί στον αριθμό κάθε ερωτήματος με κάποιο από τα προαναφερόμενα γράμματα, λαμβάνεται ως λανθασμένη απάντηση.
στ. Αποσβέσεις, διορθώσεις, αποξέσεις ή διαγραφές απαντήσεων, πάνω στο φύλλο εξέτασης, καθιστούν λανθασμένες τις απαντήσεις.
ζ. Η θεωρητική (γραπτή) εξέταση διαρκεί σαράντα (40) λεπτά της ώρας. Οι υποψήφιοι μπορούν να αποχωρούν από την αίθουσα οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, χωρίς δικαίωμα επανόδου, εκτός από τους δύο (2) τελευταίους υποψήφιους, οι οποίοι αποχωρούν ταυτόχρονα.
η. Μετά το πέρας της προβλεπόμενης διάρκειας της εξέτασης, ο πρόεδρος της τριμελούς επιτροπής εκτυπώνει μέσω του Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ. και παραδίδει σε κάθε υποψήφιο το φύλλο ορθών απαντήσεων που αντιστοιχεί στο ερωτηματολόγιό του.
θ. Η παρουσία εξεταζόμενων, κατά τη διαδικασία της διόρθωσης των φύλλων εξέτασης, δεν απαγορεύεται. Υποψήφιοι που αμφισβητούν το αποτέλεσμα ή ζητούν διευκρινίσεις, παραπέμπονται στο φύλλο ορθών απαντήσεων που τους έχει δοθεί.
ι. Επιτυχών στη γραπτή εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος που έχει απαντήσει σωστά σε δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον ερωτήσεις.
ια. Έλληνας υποψήφιος, που δεν γνωρίζει την ελληνική γραφή και ανάγνωση, θα εξετάζεται προφορικά ενώπιον του συνόλου της επιτροπής. Το κεφαλαίο γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου, που αντιστοιχεί στην κάθε απάντηση που επιλέγει, αναγράφεται δίπλα από τον αριθμό του αντίστοιχου ερωτήματος στο «φύλλο εξέτασης υποψηφίου», από τον πρόεδρο της επιτροπής, και γίνεται ειδική μνεία, με ερυθρά μελάνη, για τον τρόπο εξέτασής του. Με τον ίδιο τρόπο εξετάζεται και αλλοδαπός υποψήφιος, ο οποίος δεν γνωρίζει να ομιλεί και να γράφει την ελληνική γλώσσα, αφού για τη διερμηνεία προσληφθεί, με δαπάνη του, πτυχιούχος διερμηνέας αναγνωρισμένου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή διερμηνέας της μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος προσυπογράφει και το «φύλλο εξέτασης υποψηφίου». Η διαπίστωση των ανωτέρω προσόντων του διερμηνέα γίνεται από την επιτροπή. Φωτοαντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών, που προσκομίζει ο διερμηνέας, τοποθετούνται στο φάκελο του υποψηφίου.
3. Η πρακτική εξέταση περιλαμβάνει:
α. την ασφαλή πρυμνοδέτηση και πλαγιοδέτηση (παραβολή) του ταχυπλόου σκάφους σε μήκος κρηπιδώματος ή άλλου χώρου ίσο με το διπλάσιο του μήκους του σκάφους και
β. τη διαπίστωση, κατά τη διάρκεια που ο εξεταζόμενος επιβαίνει στο εκπαιδευτικό σκάφος:
α.α. αναγνώρισης και χρήσης των σωστικών και πυροσβεστικών του μέσων,
β.β. κατασκευής ενός εκ των ναυτικών κόμπων «καντιλίτσα», «ψαλιδιά» ή «σταυρόκομπος» και
γ.γ. βασικών γνώσεων ανάγνωσης και χρήσης ναυτικού χάρτη. Ειδικότερα ο εξεταζόμενος καλείται να απαντήσει σωστά σε δύο τουλάχιστον από τις τρεις ερωτήσεις που θα του απευθυνθούν, από τις παρακάτω:
α.α.α. αναγνώριση φάρων και χαρακτηριστικών τους
β.β.β. έννοια και αναγνώριση ισοβαθούς στο χάρτη
γ.γ.γ. μονάδα μέτρησης βαθών στη θάλασσα και αναγνώριση αυτών στο χάρτη
δ.δ.δ. χρησιμότητα διπαράλληλου κανόνα και χρήση αυτού στο χάρτη
ε.ε.ε. χρησιμότητα διαβήτη (κουμπάσου) και χρήση αυτού στο χάρτη
στ.στ.στ. έννοια κλίμακας πλάτους
ζ.ζ.ζ. έννοια κλίμακας μήκους
η.η.η. έννοια γεωγραφικού στίγματος και αναγνώριση αυτού στο χάρτη
θ.θ.θ. χάραξη πορείας στο χάρτη και χρήση πυξίδας
ι.ι.ι. αναγνώριση υφάλων και σκοπέλων στο χάρτη
Στην πρακτική εξέταση δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι έχουν περατώσει επιτυχώς τις θεωρητικές εξετάσεις.
4. Επιτυχών στην πρακτική εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος ο οποίος ολοκλήρωσε επιτυχώς όλα τα στάδια της πρακτικής εξέτασης.
5. Αλλοδαπός υποψήφιος ο οποίος δεν γνωρίζει να ομιλεί την ελληνική γλώσσα, εξετάζεται κατά την πρακτική εξέταση με την παρουσία του πτυχιούχου διερμηνέα που αναφέρεται στην παράγραφο 2.ια. του παρόντος άρθρου.
6. Η χρησιμοποίηση του εκπαιδευτικού σκάφους κατά την πρακτική εξέταση είναι υποχρεωτική, εφόσον στην περιοχή δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής εδρεύει εγκεκριμένη σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών.
7. Αν δεν υφίσταται εγκεκριμένη σχολή εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, στην περιοχή δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής όπου διενεργούνται οι εξετάσεις, κατά την πρακτική εξέταση μπορεί κατ’ εξαίρεση να χρησιμοποιηθεί ταχύπλοο σκάφος ιδιοκτησίας του υποψηφίου ή που έχει παραχωρηθεί κατά χρήση σε αυτόν από τρίτο πρόσωπο.
8. Το εκπαιδευτικό ταχύπλοο σκάφος που χρησιμοποιείται κατά την πρακτική εξέταση, πρέπει να είναι ασφαλισμένο για την κάλυψη αστικής ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 και της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Ν. 2743/1999 (Α΄ 211).
9. Το ταχύπλοο σκάφος ιδιοκτησίας του υποψηφίου ή παραχωρηθέν κατά χρήση σε αυτόν από τρίτο πρόσωπο, που χρησιμοποιείται κατ’ εξαίρεση κατά την πρακτική εξέταση, πρέπει να είναι ασφαλισμένο για την κάλυψη αστικής ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 και της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Ν. 2743/1999 (Α΄ 211), με επέκταση της ασφάλισης, ώστε να καλύπτει τον εξεταζόμενο υποψήφιο χειριστή. Η επέκταση αποδεικνύεται με την προσκόμιση στη Λιμενική Αρχή, υποχρεωτικά πριν την έναρξη διενέργειας της πρακτικής εξέτασης, ειδικής βεβαίωσης επέκτασης της κάλυψης, που χορηγείται από την ασφαλιστική εταιρία.
10. Εφόσον κατά τη διάρκεια των εξετάσεων διαπιστωθεί απόπειρα εξαπάτησης της εξεταστικής επιτροπής από υποψήφιο, πέραν τυχόν άλλων νομικών κυρώσεων, ο υποψήφιος απορρίπτεται.
11. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται προς εξέταση, την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται αποτυχόντες.
12. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η εξεταστική επιτροπή εκδίδει και ανακοινώνει «Δελτίο Αποτελεσμάτων» της εξέτασης, θεωρημένο από τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής, με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων και την ένδειξη «ΕΠΕΤΥΧΕ» ή «ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ», σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Η΄ του κανονισμού αυτού.
13. Κάθε άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους, που εκδίδεται, λαμβάνει μοναδικό κωδικό από την τηρούμενη στο Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ. Ενιαία Βάση Δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου. Ο κωδικός αυτός καταχωρείται στο σώμα της άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους.

Άρθρο 5
Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών
1. Στο Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ. δημιουργείται Ενιαία Βάση Δεδομένων, για την ηλεκτρονική καταχώρηση των χορηγούμενων αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών.
2. Η Ενιαία Βάση Δεδομένων λειτουργεί υπό την εποπτεία και τη διαχείριση της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμών Λιμένων του Αρχηγείου, με την τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Αρχηγείου.

Άρθρο 6
Πιστοποιητικό ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών
1. Η πιστοποίηση της ικανότητας του εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών γίνεται με την έκδοση Πιστοποιητικού από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Κλάδου του Αρχηγείου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιτύχει στις σχετικές εξετάσεις και πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Να είναι Έλληνας υπήκοος.
β) Να έχει συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23) έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το πεντηκοστό πέμπτο (55).
γ) Να γνωρίζει κολύμβηση.
δ) Να είναι ψυχικά και σωματικά υγιής.
ε) Να είναι κάτοχος άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, επί πενταετία τουλάχιστον.
στ) Να είναι κάτοχος απολυτήριου Λυκείου ή παλαιού εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού.
ζ) Να μην έχει καταδικασθεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν. 192/1936 και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων.
η) Να μη διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος.
2. Για την έκδοση του πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, υποβάλλεται στη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμών Λιμένων του Αρχηγείου αίτηση, στην οποία επισυνάπτονται:
α) Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού στοιχείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει.
β) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον αιτούντα, στην οποία δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος γνωρίζει κολύμβηση.
γ) Πρωτότυπα πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) ιατρών ειδικότητας καρδιολόγου, πνευμονολόγου, ψυχιάτρου και οφθαλμιάτρου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία.
δ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών κατέχει την άδεια επί πενταετία τουλάχιστον.
ε) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο απολυτήριου Λυκείου ή παλαιού εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού.
στ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου (αναζητείται υπηρεσιακώς).
ζ) Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δε διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος.
3. Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του κανονισμού αυτού.
4. Η ημερομηνία και ώρα συμμετοχής στις εξετάσεις αναγράφονται σε ειδικό σημείωμα, που χορηγείται μετά τον έλεγχο της πληρότητας και κανονικότητας των παραπάνω δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν.
5. Με Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., συγκροτείται τριμελής εξεταστική επιτροπή η οποία αποτελείται από:
α) Έναν Πλοίαρχο Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. με ομοιόβαθμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο.
β) Έναν αξιωματικό Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. μέχρι του βαθμού του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ. με τον αναπληρωτή του, ως μέλος.
γ) Έναν εκπρόσωπο της πλέον αντιπροσωπευτικής επαγγελματικής ένωσης εκπαιδευτών υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το Διοικητικό της Συμβούλιο.
Με την ίδια Απόφαση ορίζεται βαθμοφόρος Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ως γραμματέας της επιτροπής.
6. Η εξεταστική επιτροπή προβαίνει, εντός του μηνός Μαρτίου κάθε έτους και σε τόπο που καθορίζεται από τη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμών Λιμένων του Αρχηγείου, στην εξέταση των υποψήφιων επί της ύλης που αναφέρεται στο Παράρτημα Θ΄ του παρόντος κανονισμού.
7. Η εξέταση διακρίνεται σε θεωρητική (γραπτή) και πρακτική.
8. Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει την εξέταση των υποψηφίων σε ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών. Ο αριθμός των ερωτήσεων, οι οποίες ορίζονται από την εξεταστική επιτροπή, ανέρχεται σε πενήντα (50) και θεωρούνται ότι επέτυχαν στις γραπτές εξετάσεις όσοι υποψήφιοι απάντησαν σωστά σε σαράντα οκτώ (48) ερωτήσεις, τουλάχιστον.
Η γραπτή εξέταση διαρκεί ενενήντα (90) λεπτά της ώρας. Οι υποψήφιοι μπορούν να εξέλθουν από την αίθουσα οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, χωρίς δικαίωμα επανόδου, εκτός από τους δύο (2) τελευταίους υποψήφιους, οι οποίοι αποχωρούν ταυτόχρονα. Μετά την πάροδο των ενενήντα (90) λεπτών, τα ερωτηματολόγια παραδίδονται στην επιτροπή υποχρεωτικά.
9. Η πρακτική εξέταση περιλαμβάνει:
α. Εκτέλεση χειρισμών/ελιγμών. Εξετάζεται η συνολική ικανότητα των υποψηφίων στους χειρισμούς πλεύρισης/αποπλεύρισης σε μήκος κρηπιδώματος ίσο με το μήκος του σκάφους προσαυξημένο κατά 50%, άπαρσης, κίνησης «ανάποδα», στην αγκυροβολία, στην πορεία και στη ναυσιπλοΐα, καθώς και η δυνατότητα αντίδρασής τους σε εντολές χειρισμών που δίδονται από τον εξεταστή/μέλος της επιτροπής.
β. Περιγραφή και επίδειξη χρήσης σωστικών – πυροσβεστικών μέσων. Οι υποψήφιοι καλούνται να αναγνωρίσουν τα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα του σκάφους, να περιγράψουν τη λειτουργία τους και να επιδείξουν τον τρόπο χρήσης τους σε περίπτωση ανάγκης.
γ. Διάσωση ανθρώπου που κινδυνεύει στη θάλασσα. Εξετάζεται η ικανότητα των υποψηφίων να αντιδρούν έγκαιρα και σωστά σε περίπτωση πτώσης από το σκάφος ανθρώπου στη θάλασσα και η ικανότητά τους να τοποθετούν σωστά το σκάφος και να περισυλλέγουν το άτομο που είναι στη θάλασσα και κινδυνεύει.
δ. Τήρηση των Κανονισμών προς Αποφυγή Συγκρούσεων και αναγνώριση φανών και σημάτων.
ε. Χρησιμοποίηση πυξίδας, ναυτικού χάρτη, διπαράλληλου κανόνα, διαβήτη (κουμπάσου).
στ. Κατασκευή των ναυτικών κόμπων «καντιλίτσα», «ψαλιδιά», «σταυρόκομπος».
Στην πρακτική εξέταση δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι έχουν περατώσει επιτυχώς τις θεωρητικές εξετάσεις.
10. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία των εξετάσεων, η εξεταστική επιτροπή εκδίδει και ανακοινώνει «Δελτίο Αποτελεσμάτων» της εξέτασης, με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων και την ένδειξη «ΕΠΕΤΥΧΕ» ή ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ» και υποβάλλει το Δελτίο αυτό στη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμών Λιμένων του Αρχηγείου, για τις περαιτέρω ενέργειες.
11. Όσοι υποψήφιοι αποτύχουν στη θεωρητική ή πρακτική εξέταση, έχουν δικαίωμα επανεξέτασης, κατά την επόμενη προγραμματισμένη εξεταστική περίοδο.
Για την επανεξέτασή τους απαιτείται αίτηση, η οποία μπορεί να υποβληθεί από την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία της αποτυχίας τους.
12. Στους υποψήφιους που πέτυχαν στην παραπάνω διαδικασία εξετάσεων, χορηγείται πιστοποιητικό ικανότητας εκπαιδευτή υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι΄ του Κανονισμού αυτού. Για την έκδοσή του καταβάλλεται το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.
13. Το πιστοποιητικό ικανότητας εκπαιδευτή υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών ισχύει μέχρι ο κάτοχός του να συμπληρώσει το πεντηκοστό πέμπτο (55) έτος της ηλικίας του. Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας αυτής, το πιστοποιητικό εξακολουθεί να ισχύει, εφόσον ανανεώνεται ανά τρία (03) έτη, από την ημερομηνία λήξης του. Για την ανανέωση, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει στη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμών Λιμένων του Αρχηγείου αίτηση, συνοδευόμενη από τις ιατρικές βεβαιώσεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 2, καθώς και από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ότι δεν εξέλιπε καμία από τις προϋποθέσεις έκδοσης του πιστοποιητικού.
Για την ανανέωση καταβάλλεται το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.
14. Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, που είναι σε ισχύ, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο αντίγραφο, το οποίο έχει ισχύ πρωτοτύπου.
Για τη χορήγηση του αντιγράφου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, στη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμών Λιμένων του Αρχηγείου, αίτηση στην οποία επισυνάπτεται το φθαρμένο πιστοποιητικό (στην περίπτωση της φθοράς) ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ότι το απώλεσε.
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται, ανάλογα, και στην περίπτωση μεταβολής οιουδήποτε στοιχείου που αναγράφεται στο πιστοποιητικό
Για τη χορήγηση αντιγράφου του πιστοποιητικού καταβάλλεται, στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, ποσό διακοσίων (200) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.
15. Το πιστοποιητικό ικανότητας εκπαιδευτή υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών παύει να ισχύει και ανακαλείται, αν παύσει να ισχύει οιαδήποτε από τις προϋποθέσεις χορήγησής του ή αν ο κάτοχός του καταδικασθεί τελεσίδικα ως υπαίτιος πρόκλησης θανάτου ή ατυχήματος εκπαιδευόμενου.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις εκπαιδευτών υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών
1. Οι εκπαιδευτές υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών υποχρεούνται:
α) Να παρέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε υποψήφιους χειριστές ταχυπλόων σκαφών, στο πλαίσιο της λειτουργίας σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού. Η θεωρητική εκπαίδευση μπορεί να παρέχεται και από κατόχους πανεπιστημιακού τίτλου της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, με εμπειρία και αποδεδειγμένη εξειδίκευση στα θέματα που καλύπτουν την ύλη που πρόκειται να διδάξουν.
β) Να παρίστανται, με το επαγγελματικό εκπαιδευτικό σκάφος της σχολής εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, κατά την πρακτική εξέταση κάθε υποψηφίου χειριστή ταχυπλόων σκαφών, που διενεργείται στην αρμόδια κατά τόπο Λιμενική Αρχή.
γ) Να παρέχουν πρακτική ή και θεωρητική εκπαίδευση σε ήδη κατόχους άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, για τη βελτίωση της ικανότητάς τους, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που επιθυμεί να ενημερωθεί θεωρητικά ή και να εκπαιδευτεί πρακτικά στο χειρισμό ταχυπλόων σκαφών.
2. Απαγορεύεται στους εκπαιδευτές υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών:
α) Να παρεμβαίνουν με οποιοδήποτε τρόπο, μεταξύ εξετάζοντος και εξεταζόμενου, κατά τη διάρκεια της εξέτασης του υποψηφίου χειριστή ταχυπλόου σκάφους ή μετά την εξέταση.
β) Να διευκολύνουν με συνθήματα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τον εξεταζόμενο στην εκτέλεση διαφόρων χειρισμών, κατά την πρακτική εξέταση.
γ) Να περιφέρονται στους χώρους της Λιμενικής Αρχής ή στους χώρους των εξετάσεων, κατά διενέργειά τους ή όχι, με σκοπό την εξεύρεση πελατών, παροτρύνοντας ή και παρενοχλώντας, με οποιοδήποτε τρόπο, πρόσωπο ή ομάδα προσώπων να δεχθεί ή να αποκρούσει υπηρεσία παροχής εκπαίδευσης, για συμμετοχή σε εξετάσεις, για απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους.
3. Εφόσον διαπιστωθεί από την επιτροπή ότι ο εκπαιδευτής παραβίασε τις διατάξεις της παραγράφου 2.α) και 2.β) του παρόντος άρθρου, ο εξεταζόμενος αποκλείεται από τη συνέχεια των εξετάσεων.

Άρθρο 8
Ίδρυση και λειτουργία σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών
1. Για την ίδρυση και λειτουργία σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών απαιτείται έγκριση, που χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, από Λιμενική Αρχή.
2. Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών χορηγείται, εφόσον ο ενδιαφερόμενος πληρεί αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Να είναι Έλληνας υπήκοος.
β) Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να βρίσκεται νομίμως εκτός στρατεύματος (για άρρενες).
γ) Να μην έχει καταδικασθεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν. 192/1936 και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων.
δ) Να μη διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος.
ε) Να μην έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και να μην έχει υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.
στ) Να είναι φορολογικά ενήμερος.
ζ) Να έχει στην κατοχή του κτιριακή εγκατάσταση, με εξοπλισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού και με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.
η) Να καλύπτει ασφαλιστικά την αστική ευθύνη έναντι τρίτων για θάνατο ή σωματικές βλάβες.
θ) Να διαθέτει πρόγραμμα εκπαίδευσης.
ι) Να έχει προσλάβει έναν (01) τουλάχιστον εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, κάτοχο πιστοποιητικού ικανότητας σε ισχύ, ή να είναι ο ίδιος εκπαιδευτής, κάτοχος αντίστοιχου πιστοποιητικού.
ια) Ο ενδιαφερόμενος και ο εκπαιδευτής να είναι ασφαλισμένοι στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα και να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι.
ιβ) Να έχει στην κατοχή του δύο (2) τουλάχιστον επαγγελματικά εκπαιδευτικά σκάφη (πολυεστερικά ή φουσκωτά με γάστρα «Rigid Inflatable Boat-RIB»).
3. Τα εκπαιδευτικά σκάφη πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Να είναι ολικού μήκους από πέντε (5,00) μέχρι και δέκα (10,00) μέτρων.
β. Να είναι εφοδιασμένα με επαγγελματική άδεια εκτέλεσης πλόων σε ισχύ. Η απομάκρυνσή τους επιτρέπεται μέχρι έξι (6) ναυτικά μίλια από την πλησιέστερη ακτή, υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1α) και 1β) του άρθρου 20 του αριθμ. 23 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (Β΄ 231/2000), όπως ισχύει, και η διακυβέρνησή τους ασκείται από κάτοχο πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών σε ισχύ.
γ. Να είναι εφοδιασμένα με σύστημα αυτόματης ακινητοποίησής τους (Quick Stop).
δ. Να πληρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για τη σήμανση CE (υποβολή Δηλώσεων Συμμόρφωσης σκάφους και μηχανής).
ε. Να φέρουν σε αμφότερες τις πλευρές τους τις ενδείξεις «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ- TRAINING BOAT».
στ. Να μην έχει παρέλθει δεκαπενταετία από την αρχική εγγραφή τους στο Β.Ε.Μ.Σ.
ζ. Να είναι ασφαλισμένα ως εκπαιδευτικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
4. Για τη χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών και την απόδειξη των παραπάνω προϋποθέσεων, υποβάλλεται στην Λιμενική Αρχή αίτηση, στην οποία επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού στοιχείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει.
β) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.
γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου (αναζητείται υπηρεσιακώς).
δ) Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δε διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος (αναζητείται υπηρεσιακώς).
ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.
στ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
ζ) Τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή άλλο έγγραφο που παρέχει νόμιμα δικαιώματα χρήσης επαγγελματικής στέγης.
η) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου για ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης του ιδιοκτήτη της σχολής και οιουδήποτε προστηθέντος ή εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου έναντι τρίτων για θάνατο ή σωματικές βλάβες.
θ) Πρόγραμμα εκπαίδευσης.
ι) Πίνακας απασχολούμενου προσωπικού ως εκπαιδευτή/ών, με επικυρωμένο/α φωτοαντίγραφο/α του/των δελτίου/ων ταυτότητας αυτού/ών και επικυρωμένο/α φωτοαντίγραφο/α του/των πιστοποιητικού/ων ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών.
ια) Βεβαίωση ασφάλισης από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα και πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για τον ενδιαφερόμενο και τον εκπαιδευτή.
ιβ) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών κυριότητας των σκαφών ή των εγγράφων εθνικότητας, ανάλογα, καθώς και των αντίστοιχων πιστοποιητικών αξιοπλοΐας (Α.Ε.Π.- Π.Γ.Ε.).
ιγ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου των σκαφών ως εκπαιδευτικών.
5. Εφόσον ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, η αίτηση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο, στο όνομα του οποίου πρέπει να συντρέχουν ανάλογα όλες οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν και τα φυσικά πρόσωπα. Επιπροσθέτως, υποβάλλεται στη Λιμενική Αρχή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού, από το οποίο πρέπει να προκύπτει ότι σκοπός του νομικού προσώπου είναι η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, καθώς και βεβαίωση σύστασης αυτού από αρμόδια Αρχή. Επιπλέον, για τις Ανώνυμες Εταιρίες υποβάλλεται και Πρακτικό συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου για το ποιος δεσμεύει την εταιρία, σε περίπτωση δε Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης υποβάλλεται πρακτικό εταίρων. Επίσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσώπου που δεσμεύει την εταιρία, με την οποία δηλώνονται αφενός ο αριθμός ταυτότητας, ο αριθμός φορολογικού μητρώου και η διεύθυνση κατοικίας των εταίρων της εταιρίας, του διαχειριστή και προκειμένου για Ανώνυμη Εταιρία Υπεύθυνη Δήλωση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της και των διευθυνόντων και εντεταλμένων συμβούλων αυτής, καθώς και η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος των παραπάνω προσώπων και αφετέρου ότι θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο ενημέρωση για κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων των προσώπων που προαναφέρθηκαν, μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία μεταβολής.
6. Η Λιμενική Αρχή, αφού ελέγξει τα παραπάνω δικαιολογητικά, διενεργήσει υποχρεωτικά αυτοψία στην κτιριακή εγκατάσταση, στην οποία διεξάγεται η θεωρητική εκπαίδευση των υποψήφιων, και διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, παρέχει έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών. Η αυτοψία της κτιριακής εγκατάστασης διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία ορίζεται από τον προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής. Η επιτροπή συντάσσει πρακτικό, το οποίο παραμένει στον φάκελο της σχολής.
Ο κάτοχος της έγκρισης αυτής (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) είναι υποχρεωμένος να υποβάλει με αίτηση, εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βεβαίωσης της οικείας Δ.Ο.Υ περί ενάρξεως λειτουργίας της επιχείρησης, στην οποία θα αναφέρεται το συγκεκριμένο αντικείμενο εργασιών του φυσικού ή νομικού προσώπου. Πριν από την υποβολή του δικαιολογητικού αυτού, απαγορεύεται η δραστηριοποίηση του κατόχου της έγκρισης στο αντικείμενο της σχολής.
Για τη χορήγηση της έγκρισης άσκησης της δραστηριότητας καταβάλλεται, στην Λιμενική Αρχή, ποσό πεντακοσίων (500) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.
7. Ο τύπος και το περιεχόμενο της έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, είναι σύμφωνος με τα Παραρτήματα ΙΑ΄ και ΙΒ΄ του κανονισμού αυτού, για φυσικό και νομικό πρόσωπο αντίστοιχα.
8. Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών ανακαλείται, αν παύσει να ισχύει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις χορήγησής της.
9. Κάθε έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών κοινοποιείται στη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμών Λιμένων του Αρχηγείου, καθώς και στην Δ.Ο.Υ. της κατοικίας ή έδρας του κατόχου της έγκρισης.
10. Ο κατάλογος με τις ωριαίες αποζημιώσεις (σταθερού ποσού σε ευρώ) για τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, διαμορφώνεται ελεύθερα από τον κάτοχο της έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών. Ο κατάλογος αυτός, που υποχρεωτικά θα ισχύει για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θεωρημένος από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, αναρτάται εντός καλαίσθητου πλαισίου στο καταφανέστερο σημείο της κτιριακής εγκατάστασης και του εκπαιδευτικού σκάφους για την ενημέρωση των εκπαιδευόμενων.
Αλλαγή των ωριαίων αποζημιώσεων (σταθερού ποσού), μετά το πέρας του δηλωθέντος χρονικού διαστήματος, επιτρέπεται εφόσον τηρηθεί η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής (συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ισχύος, θεώρηση από Λιμενική Αρχή, ανάρτηση στην κτιριακή εγκατάσταση και στο σκάφος).
11. Απαγορεύεται η, καθ’ οιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο (έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, διαδίκτυο κ.λπ.), ανακριβής ή και παραπλανητική διαφήμιση σχολών, προσόντων εκπαιδευτών, της ωριαίας ή και συνολικής αποζημίωσης και παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης (θεωρητικής ή και πρακτικής).
12. Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών, που είναι σε ισχύ, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο αντίγραφο, το οποίο έχει ισχύ πρωτοτύπου. Για τη χορήγηση του αντιγράφου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Λιμενική Αρχή αίτηση, στην οποία επισυνάπτεται η φθαρμένη έγκριση (στην περίπτωση της φθοράς) ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ότι απώλεσε την έγκριση.
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται, ανάλογα, και στην περίπτωση μεταβολής οιουδήποτε στοιχείου που αναγράφεται στην έγκριση.
Για τη χορήγηση αντιγράφου της έγκρισης καταβάλλεται ποσό διακοσίων (200) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.
13. Κάτοχος έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, έχει δικαίωμα να δραστηριοποιείται και στην περιοχή δικαιοδοσίας άλλων Λιμενικών Αρχών, πέραν εκείνης από την οποία του χορηγήθηκε η έγκριση, με την προϋπόθεση ύπαρξης στη νέα περιοχή δραστηριοποίησης κτιριακής εγκατάστασης, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του επόμενου άρθρου, όπου θα διενεργηθεί αυτοψία από τριμελή επιτροπή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, ή χρησιμοποίησης κτιριακής εγκατάστασης, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του επόμενου άρθρου.

Άρθρο 9
Εξοπλισμός σχολών εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών
1. Στην κτιριακή εγκατάσταση, στην οποία παρέχεται η θεωρητική εκπαίδευση στους υποψηφίους χειριστές ταχυπλόων σκαφών, διατίθενται για εκπαιδευτικούς λόγους οπτικοακουστικά μέσα [τηλεόραση, μηχάνημα προβολής εικόνων ή ταινίας, ηλεκτρονικός υπολογιστής] και ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό, που να δείχνει τρόπους ορθού και εσφαλμένου τρόπου χειρισμού σκαφών, φανούς ναυσιπλοΐας κ.λπ., καθώς και τα υλικά και μέσα που αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΓ΄ του κανονισμού αυτού.
2. Η κτιριακή εγκατάσταση για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και θεωρητική εκπαίδευση των υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, πρέπει να είναι εμβαδού τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) τετραγωνικών μέτρων, μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών χώρων. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι κύριας χρήσης, ενιαίος, να μην αποτελεί τμήμα κατοικίας, να έχει καλό φωτισμό, επαρκή αερισμό και καλή θέρμανση.
3. Επίσης, πρέπει να υπάρχει βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σε ισχύ, περί των ληπτέων μέτρων προς αποτροπή κινδύνων από πυρκαγιά.
4. Η κτιριακή εγκατάσταση εγκεκριμένης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού, σχολής μπορεί να χρησιμοποιείται, για τη θεωρητική και μόνο εκπαίδευση, από περισσότερες της μίας σχολές εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών.

Άρθρο 10
Λειτουργία των σχολών εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών
1. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης της σχολής εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, που υποβάλλεται στη Λιμενική Αρχή, περιλαμβάνει τουλάχιστον τα αντικείμενα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι για την απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους.
2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού αυτού, η χρονική διάρκεια του μαθήματος της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης κάθε υποψηφίου είναι τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) πρώτα λεπτά της ώρας.
3. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης, απαγορεύεται η επιβίβαση και παραμονή στο σκάφος άλλων προσώπων, εκτός από το προσωπικό της σχολής (εκπαιδευτής κλπ.) και μέχρι δύο εκπαιδευόμενοι υποψήφιοι χειριστές ταχυπλόων σκαφών.
4. Στη σχολή τηρείται βιβλίο, στο οποίο καταχωρούνται, πριν την έναρξη των μαθημάτων, τα στοιχεία των εκπαιδευομένων. Η γραμμογράφηση του βιβλίου αυτού γίνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΔ΄ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 11
Τήρηση μητρώων εκπαιδευτών και σχολών εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών
1. Στη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμών Λιμένων του Αρχηγείου, τηρείται βιβλίο μητρώου εκπαιδευτών υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών.
2. Σε κάθε Λιμενική Αρχή τηρείται βιβλίο μητρώου σχολών εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών.
3. Η γραμμογράφηση των σελίδων των προβλεπόμενων, από τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, βιβλίων γίνεται σύμφωνα με τα υποδείγματα των Παραρτημάτων ΙΕ΄ και ΙΣΤ΄ του παρόντος κανονισμού.
4. Η καταχώρηση των φυσικών ή νομικών προσώπων, ανάλογα με την περίπτωση, γίνεται την ίδια μέρα της έκδοσης του πιστοποιητικού ή της χορήγησης της έγκρισης και ο σχετικός αριθμός καταχώρησης (μητρώου) γράφεται πάνω στο σώμα του χορηγούμενου πιστοποιητικού ή έγκρισης και στη μερίδα του εκπαιδευτή ή της σχολής, ανάλογα, όπου φυλάσσονται αντίγραφα του πιστοποιητικού ή της έγκρισης και τα σχετικά δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν για την χορήγησή τους. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης ανάκλησης του πιστοποιητικού ή της έγκρισης, διαγράφεται από το μητρώο το αντίστοιχο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μετά την οριστικοποίηση της ανάκλησης.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι ήδη κάτοχοι αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών πρέπει να αντικαταστήσουν τα παλαιού τύπου έντυπα με νέου τύπου. Ο χρόνος εφαρμογής της διάταξης αυτής θα καθοριστεί με την αναφερόμενη στη παράγραφο 14 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.
2. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 14 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού, στους επιτυχόντες στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, χορηγούνται άδειες χειριστών ταχυπλόων σκαφών σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.
3. Άδεια εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, η οποία είχε χορηγηθεί, κατόπιν εξετάσεων, σε εφαρμογή των διατάξεων που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής της, εξακολουθεί να ισχύει μέχρι έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του κανονισμού αυτού. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε αδειοδοτημένο από την οικεία Λιμενική Αρχή φυσικό πρόσωπο οφείλει να εφοδιασθεί με πιστοποιητικό ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, το οποίο θα είναι σύμφωνο προς το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι΄ του κανονισμού αυτού.
Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών υποβάλλεται στη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμών Λιμένων του Αρχηγείου αίτηση, στη οποία επισυνάπτεται:
α) η πρωτότυπη παλαιά άδεια εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών και
β) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), στην οποία δηλώνεται ότι ουδεμία από τις προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας αυτής εξέλιπε.
Η ίδια διαδικασία και προθεσμία εφαρμόζεται και για κάθε κάτοχο άδειας βοηθού εκπαιδευτή, η οποία είχε χορηγηθεί, κατόπιν εξετάσεων, σε εφαρμογή των διατάξεων που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσή της.
Για την έκδοση του πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών καταβάλλεται ποσό τριακοσίων (300) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν., στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.
4. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, η οποία είχε χορηγηθεί, σε εφαρμογή των διατάξεων που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής της, εξακολουθεί να ισχύει μέχρι έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού αυτού. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε αδειοδοτημένο από την οικεία Λιμενική Αρχή φυσικό ή νομικό πρόσωπο οφείλει να εφοδιασθεί με έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, η οποία θα είναι σύμφωνη προς το υπόδειγμα του ανάλογου Παραρτήματος ΙΑ΄ ή ΙΒ΄ του κανονισμού αυτού.
Για τη χορήγηση της έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών υποβάλλεται στη Λιμενική Αρχή αίτηση, στη οποία επισυνάπτεται:
α) η πρωτότυπη παλαιά άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών και
β) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), στην οποία δηλώνεται ότι ουδεμία από τις προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας αυτής εξέλιπε.
Για τη χορήγηση της έγκρισης καταβάλλεται ποσό τριακοσίων (300) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.
5. Φυσικά πρόσωπα που κατέχουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, η οποία είχε χορηγηθεί σε εφαρμογή των διατάξεων που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσή της, χωρίς να είχαν ταυτόχρονα εφοδιασθεί και με άδεια εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, αλλά ασκούσαν και ασκούν ενεργά το συγκεκριμένο επάγγελμα οφείλουν, για τη συνέχιση άσκησης του επαγγέλματός τους, να εφοδιασθούν με πιστοποιητικό ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών ή να προσλάβουν τουλάχιστον έναν εκπαιδευτή, κάτοχο αντίστοιχου πιστοποιητικού, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του κανονισμού αυτού.
Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, το οποίο θα είναι σύμφωνο προς το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι΄ του κανονισμού αυτού, υποβάλλεται στη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμών Λιμένων του Αρχηγείου αίτηση, στη οποία επισυνάπτεται:
α) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της παλαιάς άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών που είχε εκδοθεί στο όνομα του αιτούντος και
β) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1559/1986 (Α΄ 75), στην οποία δηλώνεται ότι ασκούσε και εξακολουθεί να ασκεί ενεργά το επάγγελμα του εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών καθώς και ότι λειτουργούσε και εξακολουθεί να λειτουργεί η σχολή.
Για την έκδοση του πιστοποιητικού καταβάλλεται, στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, ποσό τριακοσίων (300) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.
6. Για τους, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατόχους άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, οι διατάξεις του εδαφίου (ιβ) της παραγράφου 2 του άρθρου 8 και των εδαφίων (α), (δ) και (στ) της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του κανονισμού αυτού, οι σχετικές με τον ελάχιστο αριθμό των εκπαιδευτικών σκαφών, το ελάχιστο ολικό μήκος αυτών, τη σήμανση CE και την ηλικία (δεκαπενταετία), αρχίζουν να ισχύουν μετά από τρία (3) έτη από την έναρξη ισχύος του κανονισμού αυτού.

Άρθρο 13
Χορήγηση αδειών σε αλλοδαπούς
Οι διατάξεις του κανονισμού αυτού, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. 530/1991 (Α΄ 205), έχουν ανάλογη εφαρμογή και για κάθε πολίτη των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), που επιθυμεί να αποκτήσει πιστοποιητικό ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών ή να ιδρύσει σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, εφόσον κατέχει πιστοποιητικό ελληνομάθειας του πρώτου, τουλάχιστον, επιπέδου του π.δ. 363/1998 (Α΄ 242), που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2413/1996 (Α΄ 124).

Άρθρο 14
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του κανονισμού αυτού, καταργείται το άρθρο 3, πλην των παραγράφων 6 και 7 αυτού, και οι παράγραφοι 2 έως και 12 του άρθρου 32 της αριθμ. 3131.1/03/99/06-4-1999 Απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 444), όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του ή που αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν.

Άρθρο 15
Κυρώσεις
1. Οι παραβάτες του κανονισμού αυτού, η εκτέλεση του οποίου ανατίθεται στα στελέχη του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ανεξάρτητα από τις ποινικές και αστικές ευθύνες που συντρέχουν κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του Ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 39 της αριθμ. 3131.1/03/99/06-4-1999 Απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 444), εφαρμόζονται ανάλογα και για τους κατόχους πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών και έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 16
Παραρτήματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του κανονισμού αυτού τα ακόλουθα Παραρτήματα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ «Υπόδειγμα αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις για απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ «Υπόδειγμα βεβαίωσης σχολής εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ «Υπόδειγμα σημειώματος συμμετοχής στις εξετάσεις υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ «Υπόδειγμα πίνακα υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ «Υπόδειγμα αίτησης για επανεξέταση υποψήφιου χειριστή ταχυπλόων σκαφών»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ «Υπόδειγμα αίτησης για ανανέωση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ «Υπόδειγμα φύλλου εξέτασης υποψήφιου χειριστή ταχυπλόου σκάφους»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ «Υπόδειγμα Δελτίου Αποτελεσμάτων υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄ «Εξεταστέα ύλη υποψηφίων εκπαιδευτών χειριστών ταχυπλόων σκαφών»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄ «Υπόδειγμα πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ΄ «Υπόδειγμα έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, για φυσικό πρόσωπο»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ΄ «Υπόδειγμα έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, για νομικό πρόσωπο»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΓ΄ «Εξοπλισμός σχολής εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΔ΄ «Υπόδειγμα σελίδας βιβλίου εκπαιδευόμενων υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕ΄ «Υπόδειγμα σελίδας βιβλίου μητρώου εκπαιδευτών υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΣΤ΄ «Υπόδειγμα σελίδας βιβλίου μητρώου σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»
Πειραιάς, 26 Απριλίου 2013
O Αρχηγός
ΔΗΜ. Π. ΜΠΑΝΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη Ισχύος

2. Η εφαρμογή του Κανονισμού αυτού αρχίζει από 01-01-2014, εκτός αν σε επιμέρους διατάξεις ορίζεται διαφορετικά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 29 Απριλίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ