Χορήγηση Άδειας Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους (με εξετάσεις)

Συμμετοχή σε Εξετάσεις για τη Χορήγηση Άδειας Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους – Χορήγηση Άδειας Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους

Δικαιολογητικά

1. Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού στοιχείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 (Α ́ 45), όπως ισχύει.

2. Πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών (βεβαιώσεων) ιατρών ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής και οφθαλμιάτρου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ιατρική εξέταση των υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών ή μοτοποδηλάτων, σε ισχύ, δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ιατρικά πιστοποιητικά (βεβαιώσεις), αλλά μπορεί να προσκομίσει ευκρινές φωτοαντίγραφο της προαναφερόμενης άδειας.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α ́ 75), εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«γνωρίζω καλά κολύμβηση και έχω λάβει θεωρητική εκπαίδευση (…) ωρών και πρακτική εκπαίδευση (…) ωρών, στη σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών …………..»

4. Βεβαίωση της σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών. Η βεβαίωση είναι σύμφωνη, ως προς τον τύπο και το περιεχόμενό της, με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β ́ του αριθμ. 50 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (Β’1151/2013), όπως ισχύει και συνοδεύεται από φωτοαντίγραφα των νόμιμων παραστατικών καταβολής διδάκτρων που έχουν εκδοθεί από εγκεκριμένη σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, ο ιδιοκτήτης της οποίας υπογράφει και σφραγίζει, με την σφραγίδα της σχολής, την παραπάνω βεβαίωση και τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών.

5. Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες και αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο.

6. Αποδεικτικό είσπραξης από τη Λιμενική Αρχή 50,00 € υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. (Υποβάλλεται μετά την επιτυχία του αιτούντος στις εξετάσεις)

7. Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. ή αποδεικτικό πληρωμής e-Παράβολου (στον κωδικό Κ.Α.Ε.3435) 15,00 € με την αιτιολογία «για έκδοση αδείας χειριστή ταχύπλοου σκάφους». (Υποβάλλεται μετά την επιτυχία του αιτούντος στις εξετάσεις)

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(για την ενημέρωση του αιτούντα)
Ο αιτών πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας του.
Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται ή να περιέρχεται τουλάχιστον πέντε (05) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της εξέτασης, σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή της χώρας επιθυμεί ο υποψήφιος.
Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών ή μοτοποδηλάτων, σε ισχύ, δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ιατρικά πιστοποιητικά (βεβαιώσεις), αλλά μπορεί να προσκομίσει ευκρινές φωτοαντίγραφο της προαναφερόμενης άδειας.
Η Λιμενική Αρχή μπορεί, εφόσον υπάρχουν ειδικοί λόγοι, να ζητήσει οποτεδήποτε την υποβολή ιατρικής βεβαίωσης οφθαλμίατρου, παθολόγου, ωτορινολαρυγγολόγου, νευρολόγου, ψυχίατρου ή ορθοπεδικού, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία.
Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων νόμιμων αποδεικτικών στοιχείων.
Οι αλλοδαποί συμμετέχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που συμμετέχουν και οι Έλληνες.
Όλα τα δικαιολογητικά που θα προσκομισθούν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά συμμετοχής που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται από απλή μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής.
Ο ενδιαφερόμενος, μεταξύ άλλων, πρέπει να έχει λάβει υποχρεωτικά, θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση εννέα (09), τουλάχιστον, ωριαίων μαθημάτων σε οποιαδήποτε, εγκεκριμένη σύμφωνα με τον κάτωθι κανονισμό, σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών ως ακολούθως: αα) έξι (06) τουλάχιστον ωριαίων μαθημάτων στη θεωρητική εκπαίδευση και ββ) έξι (06) τουλάχιστον ωριαίων μαθημάτων στην πρακτική  εκπαίδευση, εκ των οποίων οι δύο (2) πραγματοποιούνται υποχρεωτικά σε ανοιχτή θάλασσα, έξω από τα όρια του λιμένα.
Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται, είναι δυνατό να γίνεται με κατάθεση του ενδιαφερομένου μαζί με την παρούσα αίτηση, αποδείξεων είσπραξης από τα Ε.Λ.Τ.Α., αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη την αρμόδια Λιμενική Αρχή / Γραφείο Λιμενικής Αστυνομίας, για την περαιτέρω διεκπεραίωση της διαδικασίας. Επίσης υπάρχει δυνατότητα εξ αποστάσεως πληρωμής, με κατάθεση των χρηματικών ποσών σε λογαριασμό Τράπεζας, ο οποίος υποδεικνύεται κάθε φορά από το ηλεκτρονικό ΕΚΕ-EUGO ή τα φυσικά ΕΚΕ. Το αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να έχει αναγεγραμμένο το ονοματεπώνυμο του αιτούντος.
Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ Α 207/2006)

Η φωτογραφία επάνω στην άδεια εκτυπώνεται σε ένα μικρό ορθογώνιο μεγέθους ~ 1,9 cm x 2,2 cm (πλάτος x ύψος – width x height). Λόγω αυτού του γεγονότος υπάρχουν οι εξής 2 απαιτήσεις:
Ο λόγος ύψος προς πλάτος πρέπει να είναι 2,2 / 1,9 ~ 1,16. Για να υπάρχει κάποιος αέρας και να μη χρειάζεται να γίνονται πολλές δοκιμές, θα επιτρέπεται μέσω της εφαρμογής αυτός ο λόγος να είναι από 1,14 ως 1,18. Αυτό σημαίνει ότι αν μια φωτογραφία έχει πλάτος 1000 pixels, το ύψος της θα επιτρέπεται να είναι από 1140 ως 1180 pixels.
Για να φαίνεται σωστά η εκτύπωση θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 300 dpi (dots per inch). Αν μετατρέψουμε το 1,9 cm x 2,2 cm σε ίντσες έχουμε ~ 0,75’’ x 0,87’’. Αυτό σημαίνει ότι αν θεωρήσουμε ότι ένα dot (στην εκτύπωση) είναι ένα pixel (στην οθόνη) η ελάχιστη ανάλυση της φωτογραφίας θα πρέπει να είναι 0,75×300=225 pixel σε πλάτος και 0,87×300=261 σε ύψος. Μια φωτογραφία μεγέθους 225×261 pixel είναι πολύ μικρή και, παρότι θα εκτυπωθεί σωστά επάνω στην άδεια, δε θα εμφανίζεται καλά στην οθόνη της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Προς τούτο, επιλέγεται το μέγεθος της φωτογραφίας που θα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί να είναι τουλάχιστον 2πλάσιο του ελάχιστου, ήτοι 450×522 pixels. Από τα παραπάνω, μπορεί να γίνει κατανοητό ότι η φωτογραφία που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 450 pixels και ύψος από 513 έως 531 pixels. Μικρότερα μεγέθη από αυτά δε θα γίνονται αποδεκτά, αλλά προφανώς μεγαλύτερα θα γίνονται με τον κατάλληλο λόγο ύψος / πλάτος. Για παράδειγμα μια φωτογραφία πλάτους 1000 pixels θα επιτρέπεται να έχει ύψος από 1140 έως και 1180 pixels.

Τα δικαιολογητικά που έχουν τη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης στην παρούσα αίτηση, συμπληρώνονται όλα σε μια Υ.Δ. από
τον ενδιαφερόμενο, όπως αυτή παρατίθεται στην παρούσα αίτηση μετά την αναγραφή του κόστους της αιτούμενης
δραστηριότητας.
Για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας τυγχάνει εφαρμογής τo ακόλουθο νομοθέτημα, όπου αυτό δεν
έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα : αριθμ. 50 Γενικός Κανονισμός Λιμένα «Διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων
χειριστών ταχυπλόων σκαφών − Εκπαιδευτές υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών − Σχολές εκπαίδευσης
υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών» (Β’1151/2013),όπως ισχύει.

ΧΡΟΝΟΣ: Η άδεια χορηγείται εντός πενήντα (50) ημερών από την επιτυχή εξέταση του υποψηφίου (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη Υπηρεσία)

ΚΟΣΤΟΣ: 65,00 €
Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών: Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ Α 207/2006)