Άδειες διαμονής για εποχική εργασία και ως αλιεργάτες για 2015 και 2016

Αριθ. οικ. 6855/105 – ΦΕΚ B 250 – 19.02.2015
Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και ως αλιεργάτες πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015 και 2016