Άδειες ταξί στην Πιερία

Αριθμ. οικ. 301901/11573 – ΦΕΚ B 1515 – 20.07.2015
Καθορισμός μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων στην ΠΕ Πιερίας ανά διοικητική μονάδα – έδρα καθώς και επιμερισμός των αδειών αυτών κατά έδρα και κατηγορία ΕΔΧ – ΤΑΞΙ, ΕΔΧ – ΕΙΔΙΜΙΣΘ και ΕΔΧ – ΕΙΔΙΜΙΣΘ – ΑΜΕΑ ή μετατροπή υφιστάμενης άδειας σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012