Πως γίνεται η απόκτηση της ιδιότητας εθελοντή πυροσβέστη

Πως γίνεται η απόκτηση της ιδιότητας εθελοντή πυροσβέστη

Διαδικασία και προϋποθέσεις απόκτησης ιδιότητας εθελοντή πυροσβέστη

 

Αριθμ. 55010 οικ. Φ.109.1 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4926/25.10.2021
Διαδικασία και προϋποθέσεις απόκτησης ιδιότητας εθελοντή πυροσβέστη και συναφή θέματα εθελοντών πυροσβεστών.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προϋποθέσεις απόκτησης ιδιότητας – Διάκριση

1. Την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη αποκτούν Έλληνες πολίτες, καθώς και πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ηλικίας 18 έως 55 ετών, που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία και πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις, όπως αυτές ρητά εξειδικεύονται στο άρθρο 16 του ν. 4029/ 2011 (Α΄ 245).

2. Οι εθελοντές πυροσβέστες διακρίνονται, ανάλογα με τα προσόντα τους, στις εξής δύο (2) κατηγορίες προσωπικού:

α) μάχιμοι εθελοντές πυροσβέστες και

β) οδηγοί-χειριστές πυροσβεστικών οχημάτων – μηχανημάτων.

Άρθρο 2
Δικαιολογητικά

1. Οι υποψήφιοι για να αποκτήσουν την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη υποβάλλουν στην πλησιέστερη επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής στην οποία διαμένουν μόνιμα, σχετική αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α΄ της παρούσας, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας.

β) Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή, ελλείψει αυτού, φωτοαντίγραφο των σελίδων διαβατηρίου στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου-υποψήφιου εθελοντή. Σε περίπτωση που στοιχεία του ως άνω δελτίου έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

γ) Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

δ) Φωτοαντίγραφο, σε ισχύ, πολιτικής άδειας οδήγησης Β΄ κατηγορίας και άνω (για τους υποψήφιους Εθελοντές Πυροσβέστες που επιθυμούν να ενταχθούν στην κατηγορία οδηγών χειριστών πυροσβεστικών οχημάτων μηχανημάτων).

ε) Έγγραφο (βεβαίωση) απόδοσης αριθμού φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή εκκαθαριστικό σημείωμα αρμόδιας ΔΟΥ.

στ) Ειδικότερα, για τους πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι αα) διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία και ββ) ότι ομιλούν και γράφουν την ελληνική γλώσσα, όπως αυτή η ικανότητα θα πιστοποιείται με
Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας [παρ. 1 του άρθρο 9 του ν. 4027/2011 (Α΄233)], που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας τουλάχιστον Β΄ Επιπέδου ή με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

ζ) Για την πιστοποίηση της καλής σωματικής και ψυχικής υγείας, απαιτείται η προσκόμιση ιατρικών γνωματεύσεων: (α) παθολόγου, (β) καρδιολόγου και (γ) ψυχιάτρου, είτε από Δημόσιους Φορείς είτε από ιδιώτη ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας. Στην Ιατρική Γνωμάτευση αναγράφεται υποχρεωτικά η ομάδα αίματος του υποψηφίου. Για όσους επιθυμούν να ενταχθούν στην κατηγορία οδηγών χειριστών πυροσβεστικών οχημάτων – μηχανημάτων μετά την απόκτηση της εθελοντικής τους ιδιότητας, ισχύουν, επιπλέον, οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4029/ 2011 και της παρ. 8 του άρθρου 1 του π.δ. 52/2020 (Α΄ 115) σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και προκειμένου να αποκτήσουν υπηρεσιακή άδεια οδηγού χειριστή πυροσβεστικών οχημάτων – μηχανημάτων.
Σε περίπτωση που από τις ανωτέρω γνωματεύσεις προκύπτουν ζητήματα αμφισβήτησης ως προς την αιτιολόγηση της κατάστασης υγείας των υποψηφίων εθελοντών πυροσβεστών, τότε ο φάκελος με τις σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις – βεβαιώσεις – πιστοποιητικά, θα αποστέλλεται για τελική κρίση στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία θα παρέχει την αναγκαία γνωμοδότηση ή διευκρινίσεις ή τυχόν υποδείξεις για άλλες αναγκαίες ενέργειες.

η) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4029/2011 (Α΄ 245) κωλύματα.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: αα) δεν ανήκουν στο μόνιμο εν ενεργεία πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και ββ) δεν έχουν την ιδιότητα του πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης.

2. Όπου απαιτείται η υποβολή πολλών υπεύθυνων δηλώσεων του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 για βεβαίωση γεγονότων ή καταστάσεων, κατά τα ανωτέρω, είναι δυνατόν οι δηλώσεις αυτές να περιληφθούν σωρευτικά σε ένα έντυπο δήλωσης του νόμου αυτού. Η αποδεδειγμένη υποβολή αναληθών ή πλαστών δικαιολογητικών επιφέρει ποινικές κυρώσεις στον υποβάλλοντα.

3. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων εθελοντών πυροσβεστών στις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, αυτές θα προβαίνουν αυτεπαγγέλτως σε αναζήτηση πιστοποιητικού ποινικού Μητρώου (για δικαστική χρήση) κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 2458/ 22.2.2005 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης (Β΄ 267), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 92605/ 20.9.2005 όμοια (Β΄ 1334).

 
 

Άρθρο 3
Παύση, αφαίρεση, αναστολή και δυνατότητα επανάκτησης ιδιότητας εθελοντή πυροσβέστη

1. Η ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη παύει με τη συμπλήρωση του εξηκοστού (60ου) έτους της ηλικίας του.

2. Η ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη αφαιρείται στις εξής περιπτώσεις:

α. Για σοβαρούς λόγους υγείας που δεν επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων του.
Στην περίπτωση αυτή οι σοβαροί λόγοι υγείας, πρέπει να αποδεικνύονται κατόπιν γνωμάτευσης, από ιατρό με ειδικότητα ανάλογη της πάθησης και η τελική κρίση της σωματικής ή ψυχικής υγείας του να γίνεται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος που θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.
β. Για αμετάκλητη καταδίκη για τα εγκλήματα που αποτελούν κωλύματα κατάταξης για τους συμμετέχοντες σε διαγωνισμό πρόσληψης Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων, όπως αυτά ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό κατάταξης.
γ. Για αδικαιολόγητη άρνηση εκτέλεσης υπηρεσίας.
δ. Για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του.
ε. Για ανάρμοστη και απρεπή διαγωγή εντός υπηρεσίας.
στ. Μετά από επιθυμία του ιδίου.

3. Δεν επιτρέπεται η επανάκτηση της ιδιότητας του εθελοντή πυροσβέστη στην περίπτωση κατά την οποία η παύση της έχει επέλθει για τους λόγους που αναφέρονται στις περ. β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της προηγούμενης παραγράφου.

4. Προκειμένου να ενημερώνεται το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης εθελοντών πυροσβεστών, οι υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούσαν εθελοντές πυροσβέστες, οι οποίοι προσλαμβάνονται ή κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα ως πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης ή δόκιμοι πυροσβέστες/ανθυποπυραγοί αντίστοιχα, υποχρεούνται να υποβάλλουν ονομαστικές καταστάσεις με βαθμό, Μητρώο κ.α. και την ημερομηνία πρόσληψης/ κατάταξης αυτών, προκειμένου να αφαιρεθεί η ιδιότητά τους σύμφωνα με την περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 και το άρθρο 25 του ν. 4029/2011 (Α΄ 245). Στη συνέχεια αυτοί θα διαγράφονται από το Ειδικό Μητρώο Εθελοντών Πυροσβεστών (εφαρμογή Εθελοντών).

5. Η ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη αναστέλλεται στις εξής περιπτώσεις:
α. Καθ’ όλη τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας.
β. Σε περιπτώσεις μετάβασης στο εξωτερικό για σπουδές.
γ. Σε περιπτώσεις μακροχρόνιας αναρρωτικής άδειας πέραν των δύο (2) μηνών.
δ. Σε περίπτωση καταδίκης έστω και με οριστική απόφαση για τα εγκλήματα που αποτελούν κωλύματα κατάταξης για τους συμμετέχοντες σε διαγωνισμό πρόσληψης Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων, όπως αυτά ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό κατάταξης.
ε. Σε οποιαδήποτε άλλη αιτιολογημένη περίπτωση.
Για τις εθελόντριες πυροσβέστριες, ειδικά, η ιδιότητα μπορεί να αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα της κύησης και της γαλουχίας και μέχρι τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από το τοκετό, ύστερα από προσκόμιση βεβαίωσης τοκετού. Σε κάθε περίπτωση δεν προσφέρει υπηρεσία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

6. Στην περίπτωση αναστολής της ιδιότητας του εθελοντή, το χρονικό διάστημα για το οποίο διήρκησε η αναστολή, δεν προσμετράται στον χρόνο προηγούμενης εθελοντικής υπηρεσίας.

7. Η αφαίρεση ή αναστολή της ιδιότητας του εθελοντή πυροσβέστη σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 25 του ν. 4029/2011 (Α΄ 245) υπάγεται στην αρμοδιότητα του οικείου Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης (ΠΕ.ΠΥ.Δ.).

Άρθρο 4
Μετακίνηση εθελοντών πυροσβεστών

Οι εθελοντές πυροσβέστες δύνανται, κατόπιν αίτησής τους και με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος να μετακινούνται σε άλλη εθελοντική ή επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Άρθρο 5
Τήρηση Ειδικού Μητρώου Εθελοντών Πυροσβεστών (ΕΜΕΠ)

1. Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Εθελοντών (Εφαρμογή Εθελοντών) που είναι ήδη εγκατεστημένο και λειτουργεί με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Π.Σ.) στη διαδικτυακή πύλη-δίκτυο του Πυροσβεστικού Σώματος (www.psnet.gr), τηρείται το Ειδικό Μητρώο Εθελοντών Πυροσβεστών (ΕΜΕΠ) (κατ’ επιταγή των οριζομένων στην παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4029/2011), στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι όλοι οι εθελοντές πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Σώματος. Η ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας του εθελοντή πυροσβέστη θα ορίζεται κατόπιν απόφασης Αρχηγού Π.Σ. και θα είναι κοινή για όλους τους επιτυχόντες εθελοντές πυροσβέστες κάθε εκπαιδευτικής σειράς ή έκτακτης εκπαίδευσης λόγω ίδρυσης Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού ή Κλιμακίου.

2. Το Ειδικό Μητρώο Εθελοντών Πυροσβεστών (ΕΜΕΠ) υπάγεται στην εποπτεία του Τμήματος Οργάνωσης Εθελοντισμού της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Ασφάλειας Α.Π.Σ. Για την επικαιροποίηση και συνεχή ενημέρωση του Μητρώου, κάθε ΠΕ.ΠΥ.Δ. οφείλει να υποβάλλει ανά τρίμηνο (αρχές Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου κάθε έτους) στο Τμήμα Οργάνωσης Εθελοντισμού, ονομαστικές και αριθμητικές Καταστάσεις των ενεργών εθελοντών πυροσβεστών των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της και τις σχετικές μεταβολές τους (απόκτηση/αναστολή/άρση της αναστολής ιδιότητας/προαγωγή/μετακίνηση/αφαίρεση/ποινές). Η αποστολή θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected].

3. Σε κάθε περίπτωση οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα το Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Εθελοντών (Εφαρμογή Εθελοντών) για όλες τις μεταβολές των εθελοντών πυροσβεστών που υπάγονται σε αυτές.

Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται το Κεφάλαιο Α΄ και το Παράρτημα Α΄ της υπό στοιχεία 3350 οικ. Φ. 702.14/27.04.2012 απόφασης Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών