Αυξάνονται τα επιδόματα ασθενείας, μητρότητας και τα έξοδα κηδείας

e-ΕΦΚΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 54

Α. Π.: 828630 /29.12.2023

 

ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή από 01.01.2024 των ποσών του εφάπαξ βοηθήματος για έξοδα κηδείας και των επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας, που αποδίδει το π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/e-ΕΦΚΑ».

ΣΧΕΤ: α) η με αριθμ. 38/2008 Εγκύκλιος του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
β) οι με αριθμ. 13/2023, 14/2023, 52/2023 Εγκύκλιοι του e-ΕΦΚΑ

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4β’ του άρθρου 37 του Α.Ν.1846/1951 (Α’179) όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από την παράγραφο 4 του άρθρου 26 του ν. 2972/2001 (Α’291) και προβλέπουν ότι, τα όρια των ημερησίων μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων αναπροσαρμόζονται κατά το ποσοστό της εκάστοτε χορηγούμενης αύξησης στις συντάξεις του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σας γνωστοποιήθηκαν τα ισχύοντα, από 01.01.2024, νέα όρια των ημερησίων μισθών και τεκμαρτά ημερομίσθια (Τ.Η.) των ασφαλιστικών κλάσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α., όπως αυτά διαμορφώθηκαν βάσει του ποσοστού αύξησης των συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. κατά 3,00% (Φ11321/οικ.104985/4.12.2023 Κ.Υ.Α. – Φ.Ε.Κ. Β’6856) που ισχύει από την ίδια ημερομηνία.

Με βάση τα παραπάνω, τις σχετικές εγκυκλίους 32/2008 και 38/2008 του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και τις με αριθμ. 13/2023, 14/2023, 52/2023 εγκυκλίους του e-ΕΦΚΑ, τα ποσά του εφάπαξ βοηθήματος για έξοδα κηδείας και των επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας αναπροσαρμόζονται για το έτος 2024 ως εξής:

Από 01/01/2024:

Ι. Το ανώτατο όριο ημερήσιου επιδόματος ασθενείας με τις προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών:

α) Για τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης (το Τ.Η. της 3ης ασφαλιστικής κλάσης) σε 17,75 €

β) Μετά τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης (το Τ.Η. της 8ης ασφαλιστικής κλάσης) σε 32,62 €

 

ΙΙ. το εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας (8πλάσιο του Τ.Η. της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης) σε 842,96 €

Στους συνημμένους πίνακες παρατίθενται αναλυτικά τα ημερήσια ποσά επιδόματος ασθενείας και μητρότητας

 

Σχετικά: e-ΕΦΚΑ. Καταβολή εξόδων κηδείας σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης