Αυτεπάγγελτη αναζήτηση Πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαφάνειας

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102/Α) και Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α), αναζητούνται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα το αντίγραφο ποινικού μητρώου καθώς και άλλα έντεκα (11) δικαιολογητικά αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαφάνειας.

Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/17402 – ΦΕΚ Β 1042/2006

1. Τα ακόλουθα πιστοποιητικά αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από τις καθ’ ύλη αρμόδιες, για την έκδοση των τελικών διοικητικών πράξεων, οργανικές μονάδες τωνΥπουργείων, των αυτοτελών δημοσίων Υπηρεσιών, των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ήτοι:
1. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης
2. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση
3. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
4. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση
5. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
6. Πιστοποιητικό περί μη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού
7. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για αναγκαστική διαχείριση
8. Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης καταστατικού εταιρείας ή σωματείου
9. Πιστοποιητικό περί καταχώρησης ή μη εταιρείας ή σωματείου στο οικείο βιβλίο (μητρώο) του Πρωτοδικείου
10. Αντίγραφο καταστατικού εταιρείας ή σωματείου που έχει κατατεθεί στο οικείο Πρωτοδικείο.
11. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση

 

 

Σχετικά Αρχεία

 

Πηγή: ydmed.gov.gr