Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών ΓΓΚΑ

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102/Α) και Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α),  αναζητούνται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/1309 – ΦΕΚ Β 90/2007
α) Συνταξιοδοτική απόφαση λόγω Γήρατος, Αναπηρίας και Θανάτου όλων των Ασφαλιστικών Ταμείων (Κύριας και  Επικουρικής Ασφάλισης) αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
β) Απόφαση Αναγνώρισης Χρόνου Στρατιωτικής Υπηρεσίας όλων των Ασφαλιστικών Ταμείων (Κύριας καιΕπικουρικής Ασφάλισης) αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/10067 – ΦΕΚ Β 629/2007
1. Η ασφαλιστική ενημερότητα, που απαιτείται για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης, η οποία εκδίδεται από τους φορείς κύριας ασφάλισης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου  Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αναζητείται υποχρεωτικά από τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού, χωρίς να απαιτείται σχετική εξουσιοδότηση του ενδιαφερόμενου πολίτη.

Πηγή: ydmed.gov.gr