Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών Δημοσίων Υπαλλήλων

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102/Α) και Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α), αναζητούνται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα τέσσερα (4) πιστοποιητικά/βεβαιώσεις που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων και αφορούν μονίμους υπαλλήλους και υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/17854 – ΦΕΚ Β 1171/2007

Τα πιστοποιητικά των οποίων γίνεται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτη αναζήτηση, είναι τα εξής:

1. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας

2. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών

3. Βεβαίωση/Πιστοποιητικό Υπηρεσιακής Κατάστασης ή Πιστοποιητικό Υπαλληλικής Ιδιότητας

4. Βεβαίωση αποδοχών/μισθοδοσίας

 

Σχετικά αρχεία

 

Πηγή: ydmed.gov.gr