Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης

Σας πληροφορούμε ότι στο πλαίσιο της επικαιροποίησης των δικαιολογητικών που έχουν ενταχθεί στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση και κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102/Α΄) και Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄), εκδόθηκε η υπ” αριθμ.  ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19-7-2013 κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής  Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄1881 (ΑΔΑ :ΒΛΩΡΧ-Ν4Μ).  Με την απόφαση αυτή καταργείται η αρ. ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25-6-2007  (ΦΕΚ 1055/Β’) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Άμυνας, δεδομένου ότι ενοποιήθηκαν οι δύο τύποι (Α΄ και Β΄) πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης   στο ενιαίο πλέον πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), η αυτεπάγγελτη αναζήτηση του πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης που εκδίδεται από υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διενεργείται από τις αρμόδιες, για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης  υπηρεσίες υποχρεωτικά, με σημείωμα (έγγραφο) το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία του υποδείγματος εντύπου του Παραρτήματος της σχετικής ΚΥΑ.

Ενόψει της εφαρμογής της προαναφερθείσας απόφασης, οι υπηρεσίες, οφείλουν να τροποποιήσουν τα σχετικά έντυπα των αιτήσεών τους, στα οποία αναγράφεται το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ ή Β’ ως συνημμένο δικαιολογητικό, έτσι ώστε να αναφέρεται πλέον η ορθή ονομασία του ενιαίου τύπου πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης.

Διαδικασία αναζήτησης του πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης

Η Υπηρεσία, η οποία, οφείλει να αναζητήσει αυτεπάγγελτα το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, υποχρεούται μέσα σε 24 ώρες από την υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου, να αποστείλει απλό σημείωμα (έγγραφο http://www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/20130828_prot_aitisi_aut_yetha.doc) στην υπηρεσία που εκδίδει το πιστοποιητικό (Στρατολογικά Γραφεία) στο οποίο να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο δημόσιος σκοπός ή η διοικητική πράξη για την οποία απαιτείται η αναζήτηση του ανωτέρω πιστοποιητικού και να παρέχονται επαρκή ταυτοποιητικά στοιχεία των προσώπων για τα οποία ζητείται το αντίστοιχο δικαιολογητικό. Αν υπάρχουν περισσότερα του ενός αιτήματα για την έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης, μπορούν να ομαδοποιηθούν στο ίδιο σημείωμα. Η αναζήτηση αυτή διενεργείται με έγγραφο, το οποίο πληροί τον διοικητικό τύπο του παραρτήματος (Ι) της σχετικής ΚΥΑ.

Στο σημείωμα (έγγραφο) εκτός από τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας που το αποστέλλει αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που αναζητά το πιστοποιητικό. Η αποστολή του σημειώματος (εγγράφου) γίνεται με χρήση τηλεομοιοτυπίας (fax) ή με απλό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) χωρίς να απαιτείται ψηφιακή υπογραφή.

Στη συνέχεια, η αρμόδια για την έκδοση του πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης, οφείλει μέσα σε 48 ώρες από την περιέλευση σ’ αυτήν του κατά τα ανωτέρω σημειώματος (εγγράφου), να αποστείλει με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το εν λόγω πιστοποιητικό, εφόσον συνοδεύεται, σε αυτό το στάδιο, από ψηφιακή υπογραφή. Η αποστολή του πιστοποιητικού ταχυδρομικά γίνεται αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση κατά την οποία απαιτείται η υποβολή του σε πρωτότυπο.

Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις, απαιτείται το πρωτότυπο, ενεργοποιείται η διαδικασία για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης με βάση το αντίγραφο, το οποίο αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. (β) της παραπάνω αναφερόμενης ΚΥΑ, μέχρι τη λήψη του πρωτοτύπου, οπότε και εκδίδεται η τελική διοικητική πράξη.

Υπενθυμίζουμε ότι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, αναζητούν το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τις διαδικασίες που διεκπεραιώνονται μέσω αυτών και για τις οποίες απαιτείται, ως δικαιολογητικό, μόνο για πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να το χρησιμοποιήσουν σε φορείς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης (π.χ. πρόσληψή τους σε ιδιωτικές εταιρείες κ.λπ.)Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται:

 Τα Υπουργεία να ενημερώσουν τους φορείς που εποπτεύουν, κοινοποιώντας την παρούσα εγκύκλιο, για την εφαρμογή της παραπάνω αναφερόμενης Κοινής Απόφασης των Υπουργού Διοικητικής  Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και  Εθνικής Άμυνας.

  • Η Διεύθυνση Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας να συντονίσει τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας (τηλέφωνα, αριθμούς συσκευών τηλεομοιοτυπίας και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς πολλά από τα αιτήματα για αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης, θα διεκπεραιώνονται πλέον μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), προκειμένου αυτά να αναρτηθούν στις ιστοσελίδες των Υπουργείων  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας αντίστοιχα και να είναι προσβάσιμα σε όλους τους αποδέκτες.
  • Όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες να εφαρμόσουν πιστά την εν λόγω ΚΥΑ, για την υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση του πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης.
  • Η Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης να ενημερώσει τις Περιφέρειες και τους Δήμους για την πιστή τήρηση των ανωτέρω.

Σας ενημερώνουμε ότι το σύνολο του πληροφοριακού υλικού που αφορά στην παρούσα εγκύκλιο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (www.ydmed.gov.gr) στη θέση:  Διοικητική Μεταρρύθμιση-Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Δικαιολογητικών.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες η υπηρεσία μας  βρίσκεται στην διάθεσή σας.

 

ενιαίο πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.

Πηγή: ydmed.gov.gr