Συλλογή διατάξεων για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών

Συλλογή διατάξεων για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
1. Γενικές Διατάξεις
2. Κατάργηση της υποχρέωσης για επικύρωση των αντιγράφων
3. Απόδειξη ταυτότητας προσώπου
4. Περιορισμός των δικαιολογητικών
5. Προθεσμίες για απάντηση σε αιτήματα πολιτών
6. Περιορισμός συναρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων – Περιορισμός Υπογραφών
7. Αντικατάσταση κατάθεσης συγκεκριμένων δικαιολογητικών με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης
8. Ανασύσταση φακέλου
9. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών
10. Ισχύς αναρτημένων στο διαδίκτυο πράξεων
11. Απλούστευση συγκεκριμένων διαδικασιών
12. Υπηρεσίες μιας στάσης– ΚΕΠ / ΕΚΕ

Σχετικά: Συλλογή διατάξεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης