Συλλογή διατάξεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Συλλογή διατάξεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
1. Γενικές Διατάξεις
2. Ηλεκτρονικό έγγραφο
3. Ηλεκτρονικά Αρχεία
4. Ηλεκτρονικές Διαδικασίες ΚΕΠ-ΕΚΕ
5. Διαύγεια
6. Ψηφιακή Υπογραφή
7. Πιστοποίηση