Σε λειτουργία η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Σε λειτουργία η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους  για την εξώδικη αναγνώριση απαιτήσεων ή τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών 

 Η σχετική ανακοίνωση του Προέδρου του ΝΣΚ

Σας γνωρίζουμε ότι στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, από την 24η Ιουλίου 2019 τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα ηλεκτρονικής κατάθεσης αιτήσεων ιδιωτών (φυσικών και νομικών προσώπων) για την εξώδικη αναγνώριση απαιτήσεων ή τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών μεταξύ αυτών και του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του ν.4607/2019 (Α΄ 65) και της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με αριθμό 272/16-06-2019 (Β΄ 2763), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση αυτών.

Η παραπάνω πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή πύλη του ΝΣΚ

http://www.nsk.gr/web/nsk/e-services

και με την είσοδο σε αυτή, παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΧΑΛΚΙΑΣ

Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής της αίτησης

1. Επιλέξτε την κατηγορία της αίτησης που θέλετε να υποβάλλετε. Με την επιλογή αυτή, εμφανίζεται η ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης καθώς και τα αντίστοιχα πεδία της.

2. Στα ακόλουθα πεδία εμφανίζονται συμπληρωμένα τα στοιχεία σας, όπως έχουν καταχωρηθεί στα βασικά στοιχεία Μητρώου (ιδίως ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, Όνομα Πατρός, Όνομα Μητρός), όπως τηρούνται, κατά περίπτωση, στο μητρώο TAXISnet ή στην Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης Ermis.

3. Συμπληρώστε τα πεδία της αίτησης που σας αφορούν. Τα πεδία που φέρουν τον αστερίσκο, είναι υποχρεωτικά και απαιτείται η συμπλήρωση αυτών. Μπορείτε, επιπλέον, να επισυνάπτετε στην αίτηση σας κάθε έγγραφο το οποίο, κατά την κρίση σας, υποστηρίζει τους ισχυρισμούς σας, μέσω της συμπλήρωσης του αντίστοιχου πεδίου «Συνημμένα» (αποδεκτοί τύποι αρχείου pdf ή word).

4. Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωρινά την αίτηση πατώντας το εικονίδιο της προσωρινής υποβολής: «Προσωρινή Υποβολή». Η προσωρινά αποθηκευμένη αίτηση επιδέχεται διορθώσεις – τροποποιήσεις, ως προς τα συμπληρωμένα πεδία, όσες φορές το επιθυμείτε, μέχρι την οριστική υποβολή της.

5. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει σωστά την αίτηση και αποθηκεύστε οριστικά αυτή, πατώντας το εικονίδιο της οριστικής υποβολής: «Οριστική Υποβολή» . Με την οριστική υποβολή, σας γνωστοποιείται ο αριθμός ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της αίτησης. Η οριστικά υποβληθείσα αίτηση δεν τροποποιείται. Εάν διαπιστώσετε ότι έχετε συμπληρώσει λάθος την οριστική σας αίτηση, πρέπει να συμπληρώσετε και να υποβάλλετε νέα αίτηση. Σε αυτή την περίπτωση, σας εφιστούμε την προσοχή, ώστε με τη νέα αίτηση να ζητήσετε να μη ληφθεί υπ’ όψη η εσφαλμένη αίτηση.

6. Πατήστε το εικονίδιο της αναζήτησης: για την πρόσβαση σε προσωρινά ή οριστικά αποθηκευμένες αιτήσεις σας.

7. Εάν επιθυμείτε να ανακτήσετε ή να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε την ηλεκτρονική σας αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά αυτής, μετά την οριστική υποβολή της, πατήστε το εικονίδιο Αντίγραφο Υποβληθέντος Αιτήματος μέσα από τα Στοιχεία Αιτήματος.

 
Αριθμ. απόφ. 272 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2763/03.07.2019
Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 43 παρ. 2 του ν. 4607/2019

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις νομικών προσώπων, υποβάλλουν εφεξής προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, τις κάθε φύσης αιτήσεις για την εξώδικη αναγνώριση απαιτήσεών τους ή τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών μεταξύ αυτών και του Ελληνικού Δημοσίου, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής επίσκεψης στην ιστοσελίδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

http://www.nsk.gov.gr

και στην ηλεκτρονική πύλη e-Υπηρεσίες που τηρείται στην παραπάνω ιστοσελίδα.

2. Προϋπόθεση για την ηλεκτρονική υποβολή και την ταυτοποίηση του ιδιώτη – αιτούντος από το πληροφοριακό σύστημα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, είναι να είναι ο ίδιος, είτε ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του TAXISnet, μέσω του μηχανισμού πιστοποίησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, με προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στις υπηρεσίες TAXISnet, είτε πιστοποιημένος μέσω της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης Ermis, με επίσης, προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στην προαναφερόμενη Πύλη.

3. Το περιεχόμενο κάθε αίτησης, τα πεδία που θα πρέπει να συμπληρωθούν και οι σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης, αναρτώνται υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο στο πληροφοριακό σύστημα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

4. Κατά την υποβολή της αίτησης, τα βασικά στοιχεία αυτής, (ιδίως ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, Όνομα Πατέρα, Όνομα Μητέρας) εμφανίζονται όπως τηρούνται, κατά περίπτωση, στο Μητρώο TAXISnet της Γ.Γ.Π.Σ. ή στην Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης Ermis, ενώ δηλώνεται υποχρεωτικά από τον ιδιώτη το είδος και η περιγραφή του αιτήματος, η ιδιότητα, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση και το τηλέφωνο, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Επιπλέον, ο ιδιώτης μπορεί να επισυνάπτει στην αίτησή του κάθε έγγραφο το οποίο, κατά την κρίση του, υποστηρίζει τους ισχυρισμούς του.

5. Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης, υπάρχει δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης και διόρθωσης – τροποποίησης αυτής, ως προς τα ήδη συμπληρωμένα πεδία, μέχρι την οριστική υποβολή της από τον αιτούντα. Αφού οριστικοποιηθεί η υποβολή της, η αίτηση δεν τροποποιείται, όμως μπορεί να υποβληθεί νέα, με ανάκληση της προηγούμενης.

6. Μετά την οριστική υποβολή, γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στον αιτούντα ο αριθμός ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της αίτησης, ενώ αντίγραφό της μπορεί, οποτεδήποτε, να αναζητηθεί και να ανακτηθεί ηλεκτρονικά.

7. Κάθε αίτηση που υποβάλλεται στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους υπόκειται σε ηλεκτρονική επεξεργασία από αυτοτελή ειδική βάση δεδομένων.

8. Η αίτηση που κατατίθεται ηλεκτρονικά στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την εξώδικη αναγνώριση απαιτήσεων ή τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών μεταξύ του ιδιώτη και του ελληνικού δημοσίου, διακόπτει την παραγραφή των συγκεκριμένων αξιώσεων κατά του τελευταίου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4270/2014, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3086/2002.

Αντίθετα, τυχόν κατάθεση στο ΝΣΚ ηλεκτρονικής αίτησης ιδιώτη, για διαφορές του, όχι με το Ελληνικό Δημόσιο, αλλά με ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ., δεν επιφέρει διακοπή της παραγραφής των συγκεκριμένων αξιώσεων, ακόμα και εάν τη νομική υποστήριξη του συγκεκριμένου νομικού προσώπου- καθού η αίτηση, διεξάγει το ΝΣΚ.

9. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, που έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία του ηλεκτρονικού συστήματος  του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους να παραλάβει ηλεκτρονική αίτηση ιδιώτη, εκδίδεται και  αναρτάται από το ΝΣΚ σχετική ψηφιακή βεβαίωση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως