Αύξηση εισιτηρίου Μουσείου Ακρόπολης. Πως διαμορφώνεται το μειωμένο εισιτήριο

Αύξηση εισιτηρίου Μουσείου Ακρόπολης. Πως διαμορφώνεται το μειωμένο εισιτήριο

Οι τιμές εισιτηρίων για το διάστημα από 1 Απριλίου έως και 31 Οκτωβρίου και από 1 Νοεμβρίου έως και 31 Μαρτίου
Αριθμ. 8983 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 5995/31.12.2018
Αύξηση εισιτηρίου Μουσείου Ακρόπολης (τροποποίηση απόφασης του Δ.Σ. του Μουσείου Ακρόπολης υπ’ αριθμ. 8462/17.11.2016, ΦΕΚ Β’ 4048/16.12.2016).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
αποφασίζει:

1α. Αντικαθιστά την περίπτωση 1) της παραγράφου ΙΙΙ της απόφασης του Δ.Σ. του Μουσείου Ακρόπολης υπ’ αριθμ. 8462/17.11.2016 (ΦΕΚ Β ́ 4048/16.12.2016) ως εξής:

«1) Γενική είσοδος:

α) 10 ευρώ για το διάστημα από 1 Απριλίου έως και 31 Οκτωβρίου και

β) 5 ευρώ για το διάστημα από 1 Νοεμβρίου έως και 31 Μαρτίου».

1β. Αντικαθιστά το στοιχείο i) της περίπτωσης 2) της παραγράφου ΙΙΙ της απόφασης του Δ.Σ. του Μουσείου Ακρόπολης υπ’ αριθμ. 8462/ 17.11.2016 (ΦΕΚ Β 4048/16.12.2016) ως εξής:

«i) μειωμένο εισιτήριο

α) 5 ευρώ για το διάστημα από 1 Απριλίου έως και 31 Οκτωβρίου και

β) 3 ευρώ για το διάστημα από 1 Νοεμβρίου έως και 31 Μαρτίου καταβάλλουν οι κατωτέρω, με την επίδειξη της απαραίτητης ταυτότητας: ».

1γ. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από 1.4.2019

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.