Περίοδοι υποβολής ΑΠΔ μισθολογικών περιόδων 2014

ikaΙΚΑ – ΕΤΑΜ
Αθήνα 15/01/2014
Αρ. πρωτ.: Ε40/10

ΘΕΜΑ: Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) μισθολογικών περιόδων από 1/1/2014 έως 31/12/2014.

ΣΧΕΤ.: Εγκ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 14/2013 .

Σας κοινοποιούμε αναλυτικούς πίνακες με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής μηνιαίων Α.Π.Δ., εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομικοτεχνικών Έργων, περιόδων απασχόλησης από 1/2014 έως 12/2014, οι οποίοι, με ευθύνη των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων και των Προϊσταμένων των υπηρεσιών εσόδων, πρέπει να αναρτούνται διαδοχικά στις μονάδες του Ιδρύματος.
Οι εν λόγω πίνακες είναι διαθέσιμοι και στον διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. (http://www.ika.gr).
Το παρόν να σταλεί σε επιμελητήρια, εμπορικούς συλλόγους, επαγγελματικές οργανώσεις κ.λ.π. της ασφαλιστικής σας περιοχής.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014
(δεν αφορά το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ.Α.)

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

03/02/2014

28/02/2014

 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ &ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

Υποβολή μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/02/2014

28/02/2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014
(δεν αφορά το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ.Α.)

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

04/03/2014

31/03/2014

 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ &ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

Υποβολή μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/03/2014

31/03/2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2014
(δεν αφορά το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.ΤΑ.)

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/04/2014

30/04/2014

 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

Υποβολή μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/04/2014

30/04/2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014
(δεν αφορά το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α.)

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

02/05/2014

02/06/2014

 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

Υποβολή μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/05/2014

02/06/2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΑΙΟΣ 2014
(δεν αφορά το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.ΤΑ.)

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

02/06/2014

30/06/2014

 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

Υποβολή μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/06/2014

30/06/2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
(δεν αφορά το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α.)

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/07/2014

31/07/2014

 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

Υποβολή μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/07/2014

31/07/2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
(δεν αφορά το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α.)

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/08/2014

01/09/2014

 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

Υποβολή μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/08/2014

01/09/2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014
(δεν αφορά το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α.)

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/09/2014

30/09/2014

 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

Υποβολή μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/09/2014

30/09/2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014
(δεν αφορά το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α.)

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/10/2014

31/10/2014

 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

Υποβολή μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/10/2014

31/10/2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
(δεν αφορά το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α.)

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ ΕΩΣ
03/11/2014 01/12/2014

 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

Υποβολή μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/11/2014

01/12/2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014
(δεν αφορά το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α.)

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/12/2014

31/12/2014

 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

Υποβολή μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/12/2014

31/12/2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
(δεν αφορά το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α.)

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

ΕΩΣ

02/01/2015

02/02/2015

 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

Υποβολή μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

01/01/2015

02/02/2015

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ
01/2014-12/2014

ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΣΕ ΥΠΟΚ/ΜΑ ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 03/02/2014 28/02/2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 01/02/2014 28/02/2014
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 04/03/2014 31/04/2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 01/03/2014 31/03/2014
ΜΑΡΤΙΟΣ 01/04/2014 30/04/2014 ΜΑΡΤΙΟΣ 01/04/2014 30/04/2014
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 02/05/2013 02/06/2014 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 01/05/2014 02/06/2014
ΜΑΙΟΣ 02/06/2014 30/06/2014 ΜΑΙΟΣ 01/06/2014 30/06/2014
ΙΟΥΝΙΟΣ 01/07/2014 31/07/2014 ΙΟΥΝΙΟΣ 01/07/2014 31/07/2014
ΙΟΥΛΙΟΣ 01/08/2014 02/09/2014 ΙΟΥΛΙΟΣ 01/08/2014 01/09/2014
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 01/09/2014 30/09/2014 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 01/09/2014 30/09/2014
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 01/10/2014 31/10/2014 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 01/10/2014 31/10/2014
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 03/11/2014 01/12/2014 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01/11/2014 01/12/2014
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01/12/2014 31/12/2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01/12/2014 31/12/2014
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 02/01/2015 02/02/2015 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 01/01/2015 02/02/2015

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α. *
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2014 – 12/2014

Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α. * (Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

01/03/2014

30/04/2014

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

01/04/2014

30/04/2014

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

01/05/2015

02/06/2014

ΑΠΡΙΛΙΟΣ & Δ.Π 2014

01/06/2014

30/06/2014

ΜΑΙΟΣ 2014

01/07/2014

31/07/2014

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

01/08/2014

01/09/2014

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

01/09/2014

30/09/2014

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

01/10/2014

31/10/2014

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

01/11/2014

01/12/2014

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

01/12/2014

31/12/2014

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

01/01/2015

02/02/2015

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ & Δ.Χ 2014

01/02/2015

02/03/2015

* Για περιόδους απασχόλησης από 1/1/2010 και εντεύθεν το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. υποβάλλουν τις αντίστοιχες Α.Π.Δ. (εμπρόθεσμες) αποκλειστικά μέσω διαδικτύου (Εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.A.M. 19/2010).