Ακατάσχετο ποσό των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ προς τους αγρότες

Με διατάξεις του νόμου 5104/2024, καθορίζεται το ποσό μέχρι του οποίου οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ στους δικαιούχους αγρότες δεν κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς

 

Οι σχετικές διατάξεις αναφέρουν τα εξής:

Νόμος 5104/2024 – ΦΕΚ τεύχος Α 58/19.04.2024
Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις

Άρθρο 112
Πληρωμές των δικαιούχων στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής – Τροποποίηση άρθρου 32 ν. 4314/2014

Στο άρθρο 32 του ν. 4314/2014 (Α’ 265), περί προκαταβολών και πληρωμών, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) η εσφαλμένη δεύτερη αναφορά σε παρ. «5» διορθώνεται σε «6», β) στη νέα παρ. 6 βα) αντικαθίσταται η περ. β) του πρώτου εδαφίου, ββ) στην περ. στ) του πρώτου εδαφίου επικαιροποιείται η αναφορά στον ισχύοντα Κανονισμό και βγ) προστίθεται η φράση «μετά την πληρωμή τους στους δικαιούχους από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», γ) προστίθεται τρίτο εδάφιο, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Οι προκαταβολές, οι ενδιάμεσες και οι τελικές πληρωμές που λαμβάνουν οι δικαιούχοι βάσει καθεστώτων στήριξης στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, οι οποίες αφορούν:

α) τη βασική ενίσχυση,

β) τα οικολογικά προγράμματα,

γ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργούς νεαρής ηλικίας,

δ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικροκαλλιεργητές,

ε) τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και

στ) την ειδική ενίσχυση βάμβακος του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115,

μετά την πληρωμή τους στους δικαιούχους από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), δεν κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ ετησίως.

Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης σε τραπεζικές καταθέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πληρωμές των ανωτέρω άμεσων ενισχύσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα εξετάζουν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιβολή της κατάσχεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Οι προκαταβολές, οι ενδιάμεσες και οι τελικές πληρωμές, ανεξαρτήτως ποσού, που λαμβάνουν οι δικαιούχοι βάσει καθεστώτων στήριξης του πρώτου εδαφίου στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, όσο βρίσκονται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Οι διατάξεις της παρούσας είναι ειδικές και κατισχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ορίζει διαφορετικά

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης