Αλλαγές σε λόγους αναβολής από την υποχρέωση στράτευσης

Με διατάξεις του νόμου 5018/2023 επέρχονται αλλαγές σε λόγους χορήγησης αναβολής από την υποχρέωση στράτευσης

 

Οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής:

Νόμος 5018/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α 25/09.02.2023
Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις

Άρθρο 56
Συγκρότηση επιτροπής διαπρεπόντων επιστημόνων – Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 3421/2005

Στο άρθρο 19 του ν. 3421/2005 (Α’ 302) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στις παρ. 2, 3 και 4 γίνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, β) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 με την προσθήκη στη συγκρότηση της επιτροπής ενός (1) ανώτατου αξιωματικού, γ) προστίθεται παρ. 5 ως προς τον τρόπο αντικατάστασης των μελών της επιτροπής, και το άρθρο 19 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 19
Αναβολή κατάταξης για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας κατόχων διδακτορικού διπλώματος, που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες

1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων, οι οποίοι κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη είναι:

α. Διορισμένοι ή γραμμένοι για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας σε αρμόδιο κατά νόμο νοσηλευτικό ίδρυμα εσωτερικού ή εξωτερικού που χρησιμοποιεί διεθνώς γνωστή γλώσσα.
β. Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες.

2. Η αναβολή κατάταξης των στρατευσίμων της περ. α’ της παρ. 1 διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν το τριακοστό τρίτο (33ο) έτος της ηλικίας τους.

3. Η αναβολή κατάταξης των στρατευσίμων της περ. β’ της παρ. 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν το τριακοστό τρίτο (33ο) έτος της ηλικίας τους. Για τη χορήγηση ή μη της αναβολής αυτής και για τη διάρκειά της αποφασίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ύστερα από εισήγηση επιτροπής που αποτελείται από έναν (1) ανώτατο και έναν (1) ανώτερο αξιωματικό του Κοινού Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και δύο (2) καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Περιφέρειας Αττικής και με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το υπό εξέταση αντικείμενο του διαπρέποντος επιστήμονα. Η επιτροπή συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζεται αμοιβή των μελών της επιτροπής.

4. Οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 18 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για την αναβολή κατάταξης του άρθρου αυτού.

5. Αντικατάσταση τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής της παρ. 3, πριν τη λήξη της θητείας, επιτρέπεται, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος και γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας και Θρησκευμάτων ή, προκειμένου περί στρατιωτικών, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

 

  

 

Άρθρο 57
Αναβολή κατάταξης για απόκτηση ναυτικής ικανότητας – Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 3421/2005

Στο άρθρο 21 του ν. 3421/2005 (Α’ 302) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στον τίτλο του άρθρου οι λέξεις «θαλάσσιας υπηρεσίας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ναυτικής ικανότητας», β) στην παρ. 1 μετά από τις λέξεις «απόφοιτοι λυκείου» προστίθενται οι λέξεις «ή αντίστοιχης ισότιμης ναυτικής σχολής» και πριν από τη λέξη «διπλώματος» προστίθεται η λέξη «επαγγελματικού», γ) οι παρ. 2 και 5 αντικαθίστανται, δ) στην παρ. 3 επέρχονται οι εξής αλλαγές: δα) τροποποιείται ο φορέας στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση αναβολής, δβ) στην περ. α’ προστίθεται η φράση «ή βεβαίωση αντιστοιχίας ή ισοτιμίας ξένου τίτλου ή αντίστοιχης ισότιμης ναυτικής σχολής», δγ) στην περ. β’ προστίθενται οι λέξεις «(συνολική και κατευθυνόμενη)», και το άρθρο 21 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 21
Αναβολή κατάταξης για απόκτηση ναυτικής ικανότητας

1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων, οι οποίοι κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη είναι απόφοιτοι λυκείου ή αντίστοιχης ισότιμης ναυτικής σχολής και κάτοχοι ναυτικού φυλλαδίου και επιθυμούν τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου θαλάσσιας υπηρεσίας για τη λήψη του κατά περίπτωση επαγγελματικού διπλώματος του Εμπορικού Ναυτικού.

2. Η αναβολή κατάταξης διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο οι στρατεύσιμοι συμπληρώνουν το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και διακόπτεται είτε με αίτησή τους είτε με την απόκτηση διπλώματος.

3. Για τη χορήγηση της αναβολής του άρθρου αυτού, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, με σχετική αίτησή τους:

α. Αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου ή βεβαίωση αντιστοιχίας ή ισοτιμίας ξένου τίτλου ή αντίστοιχης ισότιμης ναυτικής σχολής και του ναυτικού φυλλαδίου τους.
β. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από την οποία να προκύπτει ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για απόκτηση διπλώματος του Εμπορικού Ναυτικού, ο χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας που απαιτείται για την απόκτησή του (συνολική και κατευθυνόμενη), καθώς και ο χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας που τυχόν έχει συμπληρωθεί.

4. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους που οι ενδιαφερόμενοι άρχισαν να διανύουν το δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας τους, μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αν υποβληθούν αργότερα, η αναβολή κατάταξης χορηγείται, εφόσον οι προϋποθέσεις υπήρχαν κατά την ημερομηνία κατάταξης.

5. Όσοι έτυχαν αναβολής κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, υποχρεούνται να καταθέσουν στην αρμόδια στρατολογική υπηρεσία, μέχρι την ημερομηνία που προσδιορίζεται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, λόγω λήξης ή διακοπής της αναβολής, πιστοποίηση ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία ολοκλήρωσης ή διακοπής των διαδικασιών που συμμετείχε ο στρατεύσιμος προς απόκτηση του κατά περίπτωση επαγγελματικού διπλώματος του Εμπορικού Ναυτικού.»

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης