Νόμος 4807/2021 για την τηλεργασία στο δημόσιο τομέα

Νόμος 4807/2021 για την τηλεργασία στο δημόσιο τομέα

Διατάξεις για το θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας του δημοσίου τομέα

 

Νόμος 4807/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 96/11.06.2021
Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

ΜΕΡΟΣ Α’
ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
Άρθρο 3 Ορισμοί
Άρθρο 4 Πεδίο εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Άρθρο 5 Αρχές τηλεργασίας
Άρθρο 6 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Άρθρο 7 Οικειοθελής χαρακτήρας τηλεργασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 8 Χρονικά όρια τηλεργασίας
Άρθρο 9 Ποσοτικός περιορισμός τηλεργασίας
Άρθρο 10 Ωράριο τηλεργασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 11 Τόπος παροχής τηλεργασίας
Άρθρο 12 Σταθμός τηλεργασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 13 Καθορισμός θέσεων τηλεργασίας
Άρθρο 14 Διαδικασία έκδοσης απόφασης τηλεργασίας
Άρθρο 15 Περιεχόμενο απόφασης τηλεργασίας
Άρθρο 16 Περάτωση τηλεργασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 17 Δικαιώματα και υποχρεώσεις τηλεργαζόμενων
Άρθρο 18 Αποσύνδεση τηλεργαζόμενου
Άρθρο 19 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΟΜΕΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 20 Αξιολόγηση απόδοσης προσωπικού – Άσκηση ένστασης – Τροποποίηση της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 16 και της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4369/2016
Άρθρο 21 Γραμματειακή υποστήριξη Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 146Α του ν. 3528/2007
Άρθρο 22 Αποδοχές δημοσιογράφων Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007
Άρθρο 23 Διορισμός στο Δημόσιο συγγενούς αποβιώσαντος υπαλλήλου – Τροποποίηση της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994
Άρθρο 24 Παρακολούθηση πειθαρχικών υποθέσεων
Άρθρο 25 Μισθώματα Ειδικού Φορέα 1007.207.0000000 του Υπουργείου Εσωτερικών
Άρθρο 26 Κίνητρα σε εργαζομένους Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4483/2017
Άρθρο 27 Ρυθμίσεις για την κινητικότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου – Τροποποίηση της περ. α) της παρ. 2 και της παρ. 4 του άρθρου 4, της παρ. 5 του άρθρου 6 και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016
Άρθρο 28 Μεταβατικές – Τελικές διατάξεις
Άρθρο 29 Θητεία αιρετών μελών Υπηρεσιακών Συμβουλίων

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)
Άρθρο 30 Εισαγωγικός διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης – Αντικατάσταση των παρ. 2, 5, 10 και 12 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007
Άρθρο 31 Στάδια εισαγωγικού διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. – Αντικατάσταση του άρθρου 18 του π.δ. 57/2007
Άρθρο 32 Δήλωση προτίμησης – κατανομή σε Τμήματα – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 19 του π.δ. 57/2007
Άρθρο 33 Μεταβατική διάταξη

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 34 Απογραφή ακίνητης περιουσίας δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών – Τροποποίηση του άρθρου 53 του ν. 4735/2020
Άρθρο 35 έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α. α’ βαθμού – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 4764/2020
Άρθρο 36 Προθεσμία και τρόπος υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α’ βαθμού – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 166 του ν. 4764/2020
Άρθρο 37 Παρατάσεις μισθώσεων δημοτικών ακινήτων και κυλικείων – Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 49 του ν. 4795/2021
Άρθρο 38 Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιoίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4509/2017
Άρθρο 39 Ρύθμιση θεμάτων επιχειρήσεων που συστήνονται για τη φιλοξενία του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της ευρώπης» – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 3852/2010
Άρθρο 40 Κωδικοποίηση με προεδρικό διάταγμα των διατάξεων για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων και των υποψηφίων ή/και αιρετών της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 41 Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης σωματείων, συλλόγων γονέων μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αθλητικών ενώσεων

 
 

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Άρθρο 42 Ανανέωση θητείας και τοποθέτηση σε υπηρεσίες των Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου – Τροποποίηση των περ. β’ και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4647/2019
Άρθρο 43 Μετονομασία υπηρεσιών και αρμοδιότητες Συνοριακών Φυλάκων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2622/1998
Άρθρο 44 Προσόντα Συνοριακών Φυλάκων – Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2622/1998
Άρθρο 45 Υπηρεσίες Συνοριακών Φυλάκων – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2622/1998
Άρθρο 46 Προκαταρκτικές εξετάσεις για εισαγωγή στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994
Άρθρο 47 Προκαταρκτικές εξετάσεις για κάλυψη των θέσεων ειδικών φρουρών – Τροποποίηση του τρίτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2734/1999
Άρθρο 48 Χορήγηση ειδικών αποζημιώσεων στους μαθητές των σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας – Τροποποίηση του άρθρου 127 του ν. 4472/2017
Άρθρο 49 Παράταση συμβάσεων προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
Άρθρο 50 Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας μετατάξεων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4760/2020
Άρθρο 51 Δοκιμασίες εισαγωγής στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων – Τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της περ. α) της παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 52 Εργαστήρια Δεξιοτήτων – Αντικατάσταση του άρθρου 1 του ν. 4692/2020
Άρθρο 53 Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα στο νηπιαγωγείο – Αντικατάσταση της περ. γ’ της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985
Άρθρο 54 Κατανομή χρόνου διδακτικής ενότητας Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο πρόγραμμα σπουδών στο δημοτικό σχολείο και στο νηπιαγωγείο – Τροποποιήσεις του άρθρου 11 του π.δ. 79/2017
Άρθρο 55 Ρυθμίσεις για οργανικές θέσεις σε κλάδους του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Άρθρο 56 Ρυθμίσεις για το σχολικό έτος 2020 – 2021 – Τροποποίηση του άρθρου 2 του π.δ. 79/2017
Άρθρο 57 Μεταβατικές ρυθμίσεις για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης – Τροποποίηση του άρθρου 169 του ν. 4763/2020
Άρθρο 58 Παροχή υπηρεσιών ταφής μουσουλμάνων
Άρθρο 59 Εκκλησιαστικά ιδρύματα – Τροποποίηση της υποπαρ. 5 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014
Άρθρο 60 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 61 Διαδικασία διάθεσης πλεονασματικού αποθέματος εμβολίων σε τρίτα κράτη – Τροποποίηση του άρθρου 53 του ν. 4764/2020

ΜΕΡΟΣ Η’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 62 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4807/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 96/11.06.2021
Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.