Νόμος 5018/2023 Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων

Νόμος 5018/2023ΦΕΚ Τεύχος Α 25/09.02.2023
Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α’ ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΑΚΡΑΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΕΛΠΣΞ)
Άρθρο 3 Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Στρατού Ξηράς
Άρθρο 4 Σκοπός του ΕΛΠΣΞ
Άρθρο 5 Όργανα διοίκησης του ΕΛΠΣΞ
Άρθρο 6 Πόροι του ΕΛΠΣΞ
Άρθρο 7 Κεφάλαιο του ΕΛΠΣΞ
Άρθρο 8 Διοίκηση, διαχείριση, λογιστική παρακολούθηση και εκπροσώπηση του ΕΛΠΣΞ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΕΛΠΠΑ)
Άρθρο 9 Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Πολεμικής Αεροπορίας
Άρθρο 10 Σκοπός του ΕΛΠΠΑ
Άρθρο 11 Όργανα διοίκησης του ΕΛΠΠΑ
Άρθρο 12 Πόροι του ΕΛΠΠΑ
Άρθρο 13 Κεφάλαιο του ΕΛΠΠΑ
Άρθρο 14 Διοίκηση, διαχείριση, λογιστική παρακολούθηση και εκπροσώπηση του ΕΛΠΠΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.)
Άρθρο 15 Επέκταση δικαιούχων νοσηλείας στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. – Αντικατάσταση άρθρου 2 α.ν. 1137/1946
Άρθρο 16 Αντίτιμο για παρεχόμενες υπηρεσίες του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. – Αντικατάσταση άρθρου 14 α.ν. 1137/1946

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Άρθρο 17 Μισθολογική αποκατάσταση κατηγοριών πολιτικών υπαλλήλων
Άρθρο 18 Ημέρες εκτός έδρας προσωπικού κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών Οπλικών Συστημάτων και Πυρομαχικών, ειδικοτήτων Ναρκαλιευτών και Ναρκαλιευτών/Ειδικών EOD – C/IED – Τροποποίηση άρθρου 2 ν. 4336/2015
Άρθρο 19 Στρατιωτικές Λέσχες Στρατού Ξηράς – Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4361/2016
Άρθρο 20 Κατάργηση συνδρομής εν αποστρατεία στρατιωτικών υπέρ Στρατιωτικών Λεσχών
Άρθρο 21 Παροχή υπηρεσιών υγείας στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και στα μέλη των οικογενειών τους από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΑΚΡΑΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Άρθρο 22 Λήξη πρώτης μακράς αναρρωτικής άδειας – Τροποποίηση άρθρου 24 ν.δ. 1400/1973
Άρθρο 23 Λήξη δεύτερης ή τρίτης μακράς αναρρωτικής άδειας – Τροποποίηση άρθρου 25 ν.δ. 1400/1973
Άρθρο 24 Διαγραφή αποστρατευόμενων – Τροποποίηση άρθρου 36 ν.δ. 1400/1973
Άρθρο 25 Ανακαλούμενοι στην ενέργεια αξιωματικοί για λόγους υγείας – Τροποποίηση άρθρου 66 ν.δ. 1400/1973

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
Άρθρο 26 Αναγνώριση χρόνου μετοχικής σχέσης των εθελοντών μακράς θητείας
Άρθρο 27 Βοήθημα λόγω θανάτου εν αποστρατεία μετόχων του ΜΤΝ – Αντικατάσταση άρθρου 79 π.δ. 21ης/31ης.10.1932
Άρθρο 28 Καθορισμός μεριδίων μερισματούχων – Προσθήκη άρθρου 23Α στο π.δ. της 10ης Μαΐου/20ής Ιουλίου 1926
Άρθρο 29 Αναπροσαρμογή μεριδίων μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Στρατού -Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 1106/1980
Άρθρο 30 Καταβολή έκτακτου μερίσματος στους μερισματούχους Μετοχικού Ταμείου Στρατού – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 1 του α.ν. 559 της 24ης/27ης Μαρτίου 1937
Άρθρο 31 Παροχές λόγω θανάτου μετόχου Ταμείου Αλληλοβοήθειας – Αντικατάσταση άρθρου 15 ν.δ. 398/1974
Άρθρο 32 Δικαιούχοι παροχών λόγω θανάτου μετόχου Ειδικού Λογαριασμού Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών (ΕΛΧΑΟΣ) – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 3 ν. 354/1976
Άρθρο 33 Κατ’ εξαίρεση καταβολή μερίσματος από το ΜΤΣ σε δικαιούχους στρατιωτικής σύνταξης για λόγους υγείας – Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 1 ν.δ. 4198/1961
Άρθρο 34 Κατάργηση μειώσεων ν. 4093/2012 για τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και τους οικείους Ειδικούς Κλάδους
Άρθρο 35 Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενου ποσού στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού λόγω τέλεσης γάμου
Άρθρο 36 Κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού – Τροποποίηση άρθρου 55 π.δ. 21ης/31ης.10.1932
Άρθρο 37 Κράτηση λόγω εγγραφής γάμου υπέρ Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού – Προσθήκη άρθρου 55Α στο π.δ. 21ης/31ης.10.1932
Άρθρο 38 Διάθεση πόρων από κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού για τα νοσοκομεία του Πολεμικού Ναυτικού
Άρθρο 39 Εκπόνηση αναλογιστικών μελετών από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας
Άρθρο 40 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Μετοχικού Ταμείου Στρατού – Τροποποίηση άρθρου 1 ν.δ. 2554/1953

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
Άρθρο 41 Επανακαθορισμός επιτοκίου προκαταβολών έναντι εφάπαξ βοηθήματος – Τροποποίηση άρθρου 18 ν.δ. 398/1974
Άρθρο 42 Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής (ΧΕΠ) για προμήθειες υλικών μέσω στρατιωτικών πωλήσεων εξωτερικού – Προσθήκη άρθρου 36Α στο ν.δ. 721/1970
Άρθρο 43 Κατανομή εισφοράς υπέρ σωματείων και ενώσεων αναπήρων και θυμάτων πολέμου – Τροποποίηση άρθρου 33 ν.δ. 1044/1971
Άρθρο 44 Τρόπος και διαδικασία αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων – Τροποποίηση άρθρου 11 ν. 4407/2016
Άρθρο 45 Αξιοποίηση ακινήτων από φορείς του δημόσιου τομέα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και αθλητικά σωματεία – Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 4407/2016

ΜΕΡΟΣ Γ’ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Άρθρο 46 Αποστρατευτικός βαθμός εθελοντών μακράς θητείας – Τροποποίηση παρ. 4 και 6 άρθρου 13 ν. 1848/1989
Άρθρο 47 Ένταξη αξιωματικών σε ειδικότητα του υγειονομικού σώματος – Αντικατάσταση άρθρου 26 ν. 1911/1990
Άρθρο 48 Προαγωγή αξιωματικών – ανθυπασπιστών πολεμικής διαθεσιμότητας, νικητών παγκοσμίων στρατιωτικών αγώνων – Τροποποίηση άρθρου 12 ν. 3648/2008
Άρθρο 49 Ζητήματα μεταθέσεων στελεχών – Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 5 του ν. 3883/2010
Άρθρο 50 Προαγωγές ανώτατων αξιωματικών – Τροποποίηση άρθρου 26 ν. 3883/2010
Άρθρο 51 Κρίσεις αξιωματικών που τίθενται Εκτός Οργανικών Θέσεων – Τροποποίηση άρθρου 34 ν. 3883/2010
Άρθρο 52 Ρύθμιση θεμάτων κρίσεων και προαγωγών αξιωματικών εξ Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών και μονιμοποιηθέντων εθελοντών – μονιμοποιηθεισών εθελοντριών – Τροποποίηση άρθρου 37 ν. 4494/2017
Άρθρο 53 Ρύθμιση θεμάτων αξιωματικών – διακεκριμένων αθλητών του Στρατού Ξηράς

ΜΕΡΟΣ Δ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
Άρθρο 54 Μεταφορά στρατευσίμων από έναν κλάδο σε άλλο – Τροποποίηση άρθρου 12 ν. 3421/2005
Άρθρο 55 Απαλλαγή από την υποχρέωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης – Τροποποίηση περ. δ’ παρ. 1 άρθρου 13 ν. 3421/2005
Άρθρο 56 Συγκρότηση επιτροπής διαπρεπόντων επιστημόνων – Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 3421/2005
Άρθρο 57 Αναβολή κατάταξης για απόκτηση ναυτικής ικανότητας – Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 3421/2005
Άρθρο 58 Κλήση στρατευσίμων για κατάταξη με χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 31 ν. 3421/2005
Άρθρο 59 Αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη στρατευσίμων, εφέδρων και ανυπότακτων, για λόγους υγείας – Τροποποίηση άρθρου 37 ν. 3421/2005
Άρθρο 60 Εγγραφή στις μηχανογραφικές εφαρμογές εφεδρείας – Αντικατάσταση παρ. 6 και 7 άρθρου 49 ν. 3421/2005

ΜΕΡΟΣ Ε’ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ
Άρθρο 61 Σκοπός – Οργάνωση – Αποστολή Εθνοφυλακής
Άρθρο 62 Στελέχωση Εθνοφυλακής – Εκπαίδευση προσωπικού
Άρθρο 63 Εθνοφύλακες ως στρατιωτικοί σε ενέργεια
Άρθρο 64 Καθήκοντα, υποχρεώσεις και ευθύνη Εθνοφυλάκων
Άρθρο 65 Δικαιώματα Εθνοφυλάκων
Άρθρο 66 Κυρώσεις – Διαδικασία επιβολής κυρώσεων
Άρθρο 67 Πολιτικό προσωπικό

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο 68 Σύσταση αυτοτελούς Γραφείου Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Τροποποίηση άρθρου 72 ν. 3433/2006
Άρθρο 69 Κατανομή ειδικών κατηγοριών μαθητών ΣΣΑΣ – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 21 ν.δ. 562/1970
Άρθρο 70 Κατανομή ειδικών κατηγοριών μαθητών ΣΑΝ – Τροποποίηση άρθρου 2 ν.δ. 1032/1971
Άρθρο 71 Ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού στις Σχολές και τα Κέντρα Εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων
Άρθρο 72 Στελέχωση θέσεων Πολεμικού Μουσείου – Αντικατάσταση άρθρου 7 ν.δ. 132/1969
Άρθρο 73 Μετονομασία Σχολών Πολέμου Πολεμικού Ναυτικού και Πολεμικής Αεροπορίας – Τροποποίηση άρθρου 25 ν. 4609/2019
Άρθρο 74 Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 96 του Συντάγματος
Άρθρο 75 Ρυθμίσεις για τη ναυπήγηση του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ’ αρ. 7 (ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ BΛΑΧΑΚΟΣ) και για την κάλυψη επισκευαστικών αναγκών των λοιπών ΤΠΚ τ. ΡΟΥΣΣΕΝ του Πολεμικού Ναυτικού – Προσθήκη παρ. 19A στο στοιχείο Α’ του άρθρου 32 ν. 4361/2016
Άρθρο 76 Προσαύξηση του επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας για τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων που βρίσκονται σε αποστολή και για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδική αποστολή -Τροποποίηση παρ. Β’ άρθρου 127 ν. 4472/2017
Άρθρο 77 Διακρίσεις και ειδικότητες αξιωματικών – Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 3 ν. 3883/2010
Άρθρο 78 Εισηγητές σε συμβούλια κρίσεων – Τροποποίηση υποπερ. (1) περ. β’ παρ. 1 άρθρου 18 ν. 3883/2010
Άρθρο 79 Καταληκτικός και αποστρατευτικός βαθμός αξιωματικών – Τροποποίηση υποπερ. (5) περ. β’, υποπερ. (3), (4), (5) περ. γ’ άρθρου 23 και περ. δ’ παρ. 1 άρθρου 32 ν. 3883/2010
Άρθρο 80 Αρχαιότητα αξιωματικών – Τροποποίηση παρ. 13Α άρθρου 36 ν. 3883/2010
Άρθρο 81 Επετηρίδα αξιωματικών Ειδικών Επιστημόνων – Τροποποίηση παρ. 3 και 4 άρθρου 39 ν. 3883/2010
Άρθρο 82 Μετονομασία Επιτροπών Απαλλαγών σε Στρατιωτικές Υγειονομικές Επιτροπές
Άρθρο 83 Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Ζ’ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 84 Ειδικός Λογαριασμός του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) – Τροποποίηση άρθρων 1, 3, 4 και 6 ν. 826/1978
Άρθρο 85 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 86 Αποστρατεία του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 110 ν. 4662/2020
Άρθρο 87 Προαγωγές Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 135 ν. 4662/2020
Άρθρο 88 Ταχεία απονομή επικουρικών συντάξεων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 48 ν. 4921/2022
Άρθρο 89 Προκαταβολή επικουρικής σύνταξης
Άρθρο 90 Χορήγηση και παράταση ασφαλιστικής ικανότητας 2023-2024
Άρθρο 91 Ενσωμάτωση διόρθωσης της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου – Τροποποίηση περ. α) και γ) άρθρου 219 Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου και περ. α) και γ) άρθρου 26 ν. 4808/2021
Άρθρο 92 Επίδομα εορτών Πάσχα 2023 εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης εργασίας σε κλάδο γουνοποιΐας
Άρθρο 93 Άδεια πενθούντων γονέων – Προσθήκη άρθρου 236Α στον Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου
Άρθρο 94 Εξυγίανση προνοιακών φορέων – Τροποποίηση παρ. 11 άρθρου 55 ν. 4262/2014

ΜΕΡΟΣ Η’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 95 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 96 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 97 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Θ’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 98 Έναρξη ισχύος

 

Το πλήρες κείμενο του νόμου 5018/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α 25/09.02.2023