Αλλάζει η ασφαλιστική ενημερότητα για μεταβιβάσεις ακινήτων

Αλλαγή και ευκολότερη η έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβιβάσεις ακινήτων μόνον με τις βεβαιωμένες από το ΚΕΑΟ οφειλές

 

Με διάταξη του νόμου 4940/2022 αλλάζουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας κατά τη διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων και προβλέπεται ότι για την έκδοση του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και της βεβαίωσης οφειλής που επέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας, λαμβάνονται υπόψη μόνον οι βεβαιωμένες από το ΚΕΑΟ, κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος, οφειλές.

 

Νόμος 4940/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 112/14.06.2022
Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες διατάξεις

Άρθρο 56
Ασφαλιστική ενημερότητα στη διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων – Τροποποίηση άρθρου 25 νόμου 4611/2019

Στο άρθρο 25 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73), περί αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο πρώτο και στο τρίτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 1 διαγράφεται η φράση «από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ», β) στην περ. β) διαγράφεται η φράση «από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ», γ) στην παρ. 2 αντί της φράσης «χορηγείται από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας» τίθεται η φράση «χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας», δ) προστίθεται παρ. 3, και το άρθρο 25 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 25
Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος

1. Ειδικά για τη μεταβίβαση ακινήτου εξ επαχθούς αιτίας ή για τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

α) Αν υπάρχει ρυθμισμένη οφειλή και τηρούνται οι όροι της ρύθμισης, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, εφόσον η οφειλή είναι διασφαλισμένη, σύμφωνα με τους όρους που ορίζει η απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 29. Η οφειλή θεωρείται διασφαλισμένη ιδίως όταν παρέχεται εμπράγματη ασφάλεια σε άλλο ακίνητο κυριότητας του οφειλέτη ή όταν προσκομίζεται εγγυητική επιστολή πιστωτικού ιδρύματος ισόποσης αξίας. Αν η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη, χορηγείται βεβαίωση οφειλής, που υπέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας, υπό τον όρο της παρακράτησης από το τίμημα ποσού μέχρι του ύψους της οφειλής

  

β) Αν υφίσταται οφειλή που δεν είναι ρυθμισμένη, χορηγείται βεβαίωση οφειλής, που υπέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας προς τον σκοπό της μεταβίβασης, με τον επιπρόσθετο όρο παρακράτησης του ποσού της οφειλής από το τίμημα και απόδοσής του στον οικείο φορέα από τον συμβολαιογράφο.

γ) Στις περιπτώσεις που το τίμημα από τη μεταβίβαση ακινήτου δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας αυτού και δεν επαρκεί για την ολοσχερή εξόφληση του αναγραφόμενου ποσού στις Βεβαιώσεις Οφειλής προς τη ΔΟΥ και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, από αυτό ικανοποιούνται συμμέτρως οι απαιτήσεις της Φορολογικής Διοίκησης με τις απαιτήσεις του e-ΕΦΚΑ, μετά την ολοσχερή εξόφληση των φόρων κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και ΕΝΦΙΑ και τη χορήγηση των πιστοποιητικών του άρθρου 105 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α΄ 266) και του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).

2. Για τη μεταβίβαση ακινήτου λόγω χαριστικής αιτίας, εφόσον υφίσταται οφειλή, ρυθμισμένη ή μη, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας προς τον σκοπό της μεταβίβασης ή της παραχώρησης, εφόσον υπάρχει ισόποση διασφάλισή της.

3. Για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος, για την έκδοση του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και της βεβαίωσης οφειλής που επέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας, λαμβάνονται υπόψη μόνον οι βεβαιωμένες, κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος, οφειλές.»