Νόμος 4940/2022 για τη δημόσια διοίκηση

Νόμος 4940/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 112/14.06.2022
Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες διατάξεις.

ΤΜΗΜΑ Α΄: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΤΜΗΜΑ Β΄: ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ Α΄: ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 4 Περιεχόμενο Ενιαίου Πλαισίου Δεξιοτήτων

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 5 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 6 Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Άρθρο 7 Αξιολογητές
Άρθρο 8 Γενικές αρχές συστήματος αξιολόγησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Άρθρο 9 Διαδικασία καθορισμού και αναθεώρησης στόχων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
Άρθρο 10 Διαδικασία αξιολόγησης προϊσταμένων
Άρθρο 11 Βαθμολογία αξιολογούμενων προϊσταμένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Άρθρο 12 Διαδικασία αξιολόγησης υπαλλήλων
Άρθρο 13 Υπάλληλοι υψηλής απόδοσης και δυνατοτήτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Άρθρο 14 Ενστάσεις
Άρθρο 15 Επιτροπές Εποπτείας Αξιολόγησης

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 16 Ορισμός Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Άρθρο 17 Αρμοδιότητες Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
Άρθρο 18 Σύσταση και τήρηση Μητρώου Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και εγγραφή σε αυτό
Άρθρο 19 Πιστοποίηση Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Άρθρο 20 Κάλυψη θέσεων Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Άρθρο 21 Θητεία, υπηρεσιακή κατάσταση, μισθοδοσία και εκθέσεις αξιολόγησης της απόδοσης των Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Άρθρο 22 Συντονισμός Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΚΙΝΗΤΡΑ, ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Άρθρο 23 Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων συνδεόμενο με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής
Άρθρο 24 Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»
Άρθρο 25 Κίνητρο επίτευξης δημοσιονομικών στόχων
Άρθρο 26 Σύστημα ανταμοιβής δικαστικών υπαλλήλων
Άρθρο 27 Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων που στελεχώνουν τις Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ και του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, την Κεντρική Υπηρεσία της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης ΑΕ και την Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
Άρθρο 28 Αναστολή μείωσης προσωπικής διαφοράς κατά τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων

ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 29 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 30 Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΚΙΝΗΤΡΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 31 Κίνητρα για την ορθή και ολοκληρωμένη εφαρμογή του Κ.Π.Α. – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 5 ν. 4440/2016 και παρ. 6 άρθρου 51 ν. 4622/2019
Άρθρο 32 Πιστοποίηση ορθής και ολοκληρωμένης εφαρμογής του Κ.Π.Α.
Άρθρο 33 Απονομή διακρίσεων για εξαιρετικές επιδόσεις
Άρθρο 34 Απονομή πιστοποιητικού ορθής και ολοκληρωμένης εφαρμογής του Κ.Π.Α. και διακρίσεων για εξαιρετικές επιδόσεις
Άρθρο 35 Κύκλος Ποιότητας Δημόσιων Οργανώσεων

ΤΜΗΜΑ Γ΄: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4622/2019 – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4622/2019
Άρθρο 36 Στοιχεία συνεργατών ιδιαίτερων γραφείων – Προσθήκη νέου άρθρου 47Α στον ν. 4622/2019
Άρθρο 37 Αρμοδιότητες Επιτροπής Δεοντολογίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας – Προσθήκη περ. ε΄ στην παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4622/2019
Άρθρο 38 Κωλύματα και ασυμβίβαστα μετακλητών υπαλλήλων και ειδικών συμβούλων – Τροποποίηση άρθρου 76 ν. 4622/2019
Άρθρο 39 Ερμηνευτική διάταξη άρθρου 39 ν. 4622/ 2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ N. 4795/2021
Άρθρο 40 Ρυθμίσεις για τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου – Τροποποίηση άρθρου 9 ν. 4795/2021
Άρθρο 41 Εξουσιοδοτική διάταξη ως προς τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 79 ν. 4795/2021
Άρθρο 42 Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στις ανεξάρτητες αρχές – Προσθήκη νέας παρ. 11 στο άρθρο 81 του ν. 4795/2021
Άρθρο 43 Νομοτεχνική βελτίωση – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 83 ν. 4795/2021
Άρθρο 44 Αποδοχές Συμβούλου Ακεραιότητας – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 29 του ν. 4795/2021
Άρθρο 45 Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας στις ανεξάρτητες αρχές – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 80 ν. 4795/2021
Άρθρο 46 Μεταβατική διάταξη ως προς Συμβούλους Ακεραιότητας – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 82 ν. 4795/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 47 Ορισμός προϊσταμένων εκπαιδευτικών – ερευνητικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. – Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 11 ν. 1388/1983
Άρθρο 48 Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – Κατάργηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

ΤΜΗΜΑ Δ΄: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 49 Ανανέωση συμβάσεων εργασίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

ΤΜΗΜΑ Ε΄:ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 50 Μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας – Τροποποίηση περ. στ΄ παρ. 1 άρθρου 12 v. 4765/2021 (Α΄ 6)
Άρθρο 51 Συμβάσεις για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 36 ν. 4765/2021
Άρθρο 52 Ρυθμίσεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 9 ν. 4830/2021
Άρθρο 53 Ρυθμίσεις για το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ) – Τροποποίηση παρ. 4 και 6 και προσθήκη παρ. 7, 8 και 9 στο άρθρο 46 του ν. 4830/2021
Άρθρο 54 Αρμοδιότητες της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας – Τροποποίηση άρθρου 11 ν. 4675/2020
Άρθρο 55 Οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 12 ν. 4675/2020
Άρθρο 56 Ασφαλιστική ενημερότητα στη διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων – Τροποποίηση άρθρου 25 ν. 4611/2019
Άρθρο 57 Διαχειριστική Αρχή προγραμμάτων Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους – Τροποποίηση παρ. 4 και 5 άρθρου 32 ν. 4921/2022
Άρθρο 58 Υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία» – Τροποποίηση άρθρων 37 και 39 ν. 4837/2021
Άρθρο 59 Στεγαστικό επίδομα προπτυχιακών φοιτητών – Τροποποίηση περ. α) παρ. 2 άρθρου 10 ν. 3220/ 2004
Άρθρο 60 Στεγαστικό επίδομα προπτυχιακών φοιτητών Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Πανεπιστημίου Αιγαίου και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Προσθήκη στην παρ. 2.Α του άρθρου 10 του ν. 3220/2004
Άρθρο 61 Παράταση ρύθμισης για τη διαδικασία καταβολής εφημεριών ιατρών και πρόσθετων αμοιβών λοιπού προσωπικού νοσοκομείων, ΔΥΠΕ, ΕΚΑΒ και των αποζημιώσεων του προσωπικού που απασχολείται στα εμβολιαστικά κέντρα του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και του προσωπικού Κινητών Ομάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας κατά του κορωνοϊού COVID-19

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄ : ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 62 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 63 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 64 Καταργούμενες διατάξεις

ΤΜΗΜΑ Ζ΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 65 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4940/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 112/14.06.2022
Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες διατάξεις