Αλλοδαπές και ημεδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις

naftiliakesΑριθμ. 3122.18/03/13 – ΦΕΚ Β 3263 – 20.12.2013

Ρύθμιση λεπτομερειών που αφορούν στα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία για την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και υπαγωγή ημεδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων στις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α 77).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 «Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 77), όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του Ν. 814/1978 (ΦΕΚ Α΄ 144), με το άρθρο 77 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), το άρθρο 4 του Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ Α΄ 142), το άρθρο 25 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ Α΄ 154), τις παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ Α΄ 40) και 31 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ Α΄ 102) και ισχύει.
β. του Α.Ν 378/1968 «Περί συμπληρώσεως του A.N. 89/1967 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών» (ΦΕΚ Α΄ 82).
γ. του άρθρου 34 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ Α΄ 312) «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις».
δ. του άρθρου 90 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
ε. του άρθρου 1 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ Α΄ 149) και το άρθρο 1 του Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ Α΄ 160) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α΄/25-06-2013) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) κ.λπ».
στ. του άρθρου 5 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ Α΄ 149) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012…» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ Α΄ 160).
ζ. του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α΄ 153) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
η. του Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ Α΄ 144) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών».
θ. της αριθ. 07927 (ΦΕΚ Β΄ 2574/24-9-2012) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
ι. της αριθ. 27857/ΔΙΟΕ/547/26-06-2013 (ΦΕΚ 1653/Β΄/4-7-2013) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Παναγιώτη Μηταράκη».
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Οι ενδιαφερόμενες να εγκαταστήσουν γραφείο ή υποκατάστημα στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 27/75 (ΦΕΚ Α 77), όπως ισχύει, αλλοδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις καθώς και οι εξομοιούμενες με αυτές ημεδαπές που ενδιαφέρονται να υπαχθούν στις εν λόγω διατάξεις, υποχρεούνται να καταθέσουν στη Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
α. Αίτηση στην οποία να αναφέρεται η ακριβής επωνυμία, έδρα και ιθαγένεια της εταιρείας, ο τύπος υπό τον οποίο λειτουργεί καθώς και η δραστηριότητα αυτής στη χώρα της έδρας της, το συγκεκριμένο αντικείμενο των εργασιών του γραφείου της στην Ελλάδα καθώς και ο εκπρόσωπος της. Στην ανωτέρω αίτηση θα αναφέρεται επίσης ότι:

αα) Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση εισαγωγής στην Ελλάδα ετήσιου συναλλάγματος μη υποχρεωτικώς εκχωρητέου ή ισόποσο σε ευρώ για ποσό τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) δολαρίων Η.ΠΑ, για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας του εγκατασταθησομένου γραφείου της εταιρείας στην Ελλάδα καθώς επίσης και ετέρου ποσού συναλλάγματος μη υποχρεωτικώς εκχωρητέου ή ευρώ για την κάλυψη των στην Ελλάδα εν γένει πληρωμών της εταιρείας για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων.

ββ) Η εταιρεία δεσμεύεται να καταθέσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εντός της προθεσμίας, που τίθεται στην εγκριτική απόφαση εγκατάστασης, αρχομένης από τη δημοσίευση αυτής, εγγυητική επιστολή τραπέζης εσωτερικού ή εξωτερικού η οποία είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και η οποία θα καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του A.N. 378/68 (ΦΕΚ Α΄ 82) και του άρθρου 25 του Ν. 27/75 (ΦΕΚ Α΄ 77), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά και των όρων της εγκριτικής άδειας.

γγ) Η εταιρεία δεσμεύεται να εγκαταστήσει το γραφείο ή υποκατάστημα εντός της προθεσμίας, που τίθεται στην εγκριτική απόφαση εγκατάστασης, αρχομένης από τη δημοσίευση αυτής και να γνωστοποιήσει, εντός της παραπάνω προθεσμίας, την έναρξη εργασιών και λοιπά στοιχεία εγκατάστασης στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης) και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού).

β. Καταστατικό της επιχειρήσεως ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτού καθώς και επίσημη μετάφραση τούτου στην Ελληνική από το οποίο να προκύπτει σαφώς το ναυτιλιακό αντικείμενο της επιχείρησης.

γ. Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δεόντως θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, στο οποίο να αναφέρεται ότι έχει ληφθεί απόφαση εγκατάστασης Γραφείου της Εταιρείας στην Ελλάδα και να ορίζεται ο εκπρόσωπος της.

δ. Επικυρωμένο αντίγραφο πρόσφατης βεβαίωσης (ημερομηνία όχι πέραν του διμήνου από της καταθέσεως) του οικείου Προξενείου στην Ελλάδα ή αρμόδιας αρχής της χώρας της έδρας της εταιρείας από την οποία να προκύπτει ότι η αιτούσα εταιρεία υφίσταται και λειτουργεί νομίμως στην χώρα της.

ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του εκπροσώπου της εταιρείας στην Ελλάδα, δεόντως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από την οποία να προκύπτουν:
αα) Η αποδοχή του διορισμού του ως εκπροσώπου του γραφείου ή υποκαταστήματος της Εταιρείας στην Ελλάδα.

ββ) Ότι το αντικείμενο των εργασιών του γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο σε πλοία με Ελληνική ή ξένη σημαία ολικής χωρητικότητας ανωτέρας των πεντακοσίων (500) κόρων, εξαιρουμένων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες.

γγ) Προκειμένου περί γραφείων ή υποκαταστημάτων εταιρειών ασχολουμένων με διαχείριση ή εκμετάλλευση πλοίων θα πρέπει να αναφέρονται το όνομα, η σημαία, το Διεθνές Διακριτικό Σήμα (Δ.Δ.Σ.), ο αριθμός IMO και η χωρητικότητα των πλοίων τα οποία διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται καθώς και να επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα των εγγράφων εθνικότητας των πλοίων.

στ. Σε περίπτωση που η υπό εγκατάσταση εταιρεία είναι απλώς διαχειρίστρια τότε απαιτείται και έγγραφο της πλοιοκτήτριας εταιρείας, δεόντως θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, με τα αναφερόμενα στην παράγραφο ε(γγ) στοιχεία από το οποίο να προκύπτει η ανάθεση της διαχειρίσεως στο υπό εγκατάσταση γραφείο ή υποκατάστημα της εταιρείας. Σε περίπτωση όμως που είναι πλοιοκτήτρια απαιτείται προσκόμιση επικυρωμένου φωτοαντιγράφου του εγγράφου εθνικότητας του πλοίου.

2. ΗΜΕΔΑΠΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
α. Αίτηση στην οποία να αναφέρεται η ακριβής επωνυμία και η έδρα της εταιρείας, ο τύπος υπό τον οποίο λειτουργεί, το συγκεκριμένο αντικείμενο των εργασιών της καθώς και ο εκπρόσωπος της. Στην ανωτέρω αίτηση θα αναφέρεται επίσης ότι:

αα) Αναλαμβάνεται η υποχρέωση εισαγωγής στην Ελλάδα ετήσιου συναλλάγματος μη υποχρεωτικώς εκχωρητέου ή ισόποσο σε ευρώ για ποσό τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) δολαρίων Η.Π.Α. για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της, καθώς επίσης και ετέρου ποσού συναλλάγματος μη υποχρεωτικώς εκχωρητέου ή ευρώ για την κάλυψη των στην Ελλάδα εν γένει πληρωμών της εταιρείας για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων.

ββ) Η εταιρεία είναι διατεθειμένη να καταθέσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εντός της προθεσμίας, που τίθεται στην εγκριτική απόφαση εγκατάστασης, αρχομένης από τη δημοσίευση αυτής, εγγυητική επιστολή τραπέζης εσωτερικού ή εξωτερικού, η οποία θα είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και η οποία θα καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του ΑΝ 378/68 (ΦΕΚ Α΄ 82) και του άρθρου 25 του Ν. 27/75 (ΦΕΚ Α΄ 77), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά, και των όρων της εγκριτικής άδειας.

β. Καταστατικό της επιχείρησης ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτού, από το οποίο να προκύπτει σαφώς το ναυτιλιακό αντικείμενο της επιχείρησης.

γ. Βεβαίωση του οικείου Μητρώου Εταιρειών, από την τηρούσα αυτό αρχή, ότι η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη σ” αυτό και εξακολουθεί να ισχύει.

δ. Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας, δεόντως θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, στο οποίο να αναφέρεται ότι έχει ληφθεί απόφαση υπαγωγής της εταιρείας στους ανωτέρω νόμους και να ορίζεται ο εκπρόσωπος της ή ο διαχειριστής προκειμένου περί εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Για εταιρικό τύπο που δεν είναι δυνατή η κατάθεση πρακτικού Δ. Σ. ή της Συνέλευσης η υπαγωγή της εταιρείας δύναται να πραγματοποιηθεί με σχετική αίτηση του νομίμου εκπροσώπου αυτής.

ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του εκπροσώπου της εταιρείας δεόντως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από την οποία να προκύπτουν:
αα) Το αντικείμενο εργασιών της εταιρείας το οποίο θα περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο σε πλοία με Ελληνική ή ξένη σημαία ολικής χωρητικότητας ανωτέρας των πεντακοσίων (500) κόρων, εξαιρουμένων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες.

ββ) Προκειμένου περί εταιρειών ασχολουμένων με διαχείριση ή εκμετάλλευση πλοίων θα πρέπει να αναφέρονται το όνομα, η σημαία, το Διεθνές Διακριτικό Σήμα (Δ.Δ.Σ.) ο αριθμός IMO και η χωρητικότητα των πλοίων τα οποία διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται καθώς και να επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα των εγγράφων εθνικότητας των πλοίων.

στ. Σε περίπτωση που η εταιρεία είναι απλώς διαχειρίστρια, τότε απαιτείται και έγγραφο της πλοιοκτήτριας εταιρείας δεόντως θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, με τα αναφερόμενα στην παράγραφο ε(ββ) στοιχεία από το οποίο να προκύπτει η ανάθεση της διαχείρισης του πλοίου στην εταιρεία. Σε περίπτωση όμως που είναι πλοιοκτήτρια, απαιτείται προσκόμιση επικυρωμένου φωτοαντιγράφου του εγγράφου εθνικότητας του πλοίου.

ζ. Εάν η εταιρεία ασχολείται και με την πρακτόρευση πλοίων, απαιτείται και βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας από την οποία να προκύπτει ότι προ της 13.9.1978 είχε δηλωθεί το ανωτέρω αντικείμενο εργασιών.

Άρθρο 2
1. Με την υποβολή της αίτησης για χορήγηση άδειας εγκατάστασης γραφείου στην Ελλάδα αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών ή υπαγωγής ημεδαπών εταιρειών στις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/75 (ΦΕΚ Α΄ 77), όπως ισχύει, θα κατατίθεται και παράβολο Δημοσίου Ταμείου ποσού ύψους ίσου με το αντίτιμο ευρωποίησης 2.000 δολαρίων Η.Π.Α.

2. Το κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενο παράβολο απαιτείται και για κάθε τροποποίηση της εν ισχύ άδειας εγκατάστασης.

3. Κατ’ εξαίρεση το παράβολο αυτό δεν απαιτείται σε περίπτωση τροποποίησης της άδειας με σκοπό τον περιορισμό των προβλεπομένων σε αυτή δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Άρθρο 3
1. Σε περίπτωση αυτοδίκαιης ανανέωσης της ισχύος της άδειας εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών και ημεδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 25 του Ν. 27/75 (ΦΕΚ Α΄ 77) όπως ισχύει δεν απαιτείται η προσκόμιση στη Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή σχετικής αίτησης.

2. Εφόσον η ενδιαφερόμενη εταιρεία κατά τον χρόνο της αυτοδίκαιης ανανέωσης της άδειας της ή και σε άλλο χρόνο δεν επιθυμεί πλέον την συνέχιση άσκησης κάποιας δραστηριότητας από αυτές που αναφέρονται ήδη σ” αυτήν, για την τροποποίηση της άδειας της απαιτείται η προσκόμιση σχετικής δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου του γραφείου της στην Ελλάδα στην οποία ρητά αναφέρεται η μη άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

3. Εφόσον η ενδιαφερόμενη αλλοδαπή ή ημεδαπή εταιρεία επιθυμεί την παύση λειτουργίας του γραφείου ή υποκαταστήματος στην Ελλάδα ή την ανάκληση της αδείας υπαγωγής αντίστοιχα, υποχρεούται να υποβάλει αίτημα συνοδευόμενο από σχετική απόφαση του αρμοδίου Οργάνου της κατ’ αντιστοιχία των αναφερομένων στο άρθρο 1 παρ. 1γ και 2δ, στο οποίο θα ορίζεται επίσης εκπρόσωπος ή/και αντίκλητος και στοιχεία επικοινωνίας για τα θέματα ολοκλήρωσης του ελέγχου τήρησης των υποχρεώσεων και επιστροφής ή κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής, μετά την έκδοση της ανακλητικής απόφασης, με επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 αυτών για την αποδοχή του διορισμού τους.

Η εταιρεία υποχρεούται να γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας εκπροσώπου ή / και αντικλήτου, για τα παραπάνω αναφερόμενα θέματα, στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Οι εκ του νόμου και της εγκριτικής απόφασης υποχρεώσεις της εταιρείας για εισαγωγή κεφαλαίων σε συνάλλαγμα ή ευρώ και χρήση αυτών προς κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του γραφείου προσμετρούνται μέχρι το χρόνο υποβολής της ανωτέρω αίτησης και η εταιρεία οφείλει να έχει καλύψει αυτές μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακλητικής απόφασης.

Άρθρο 4
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η αριθμ. 1246.3/4/94/01-12-1994 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας «Ρύθμιση λεπτομερειών που αφορούν την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείων ή Υποκαταστημάτων αλλοδαπών και ημεδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων» (ΦΕΚ Β 919).

Άρθρο 5
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Πειραιάς, 11 Δεκεμβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ