Άδεια Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος γενικά και επί πλοίων

Aριθμ. 10551 – ΦΕΚ Β 246 – 26.02.2007

Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος καθώς και Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ –
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 10 παρ. 1, 2, 3 και 4 του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄44),
β. Του άρθρου 5 του ν. 3242/2004 (102 Α΄) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ», σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του ν. 3448/2006 (57 Α΄) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»,
γ. Των άρθρων 75, 80 και 81 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006, Α΄ 114),
δ. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98),
ε. Του π.δ. 180/1979 «Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως» (Α΄ 46), όπως ισχύει,
στ. Του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄261),
ζ. Της υπ’ αριθμ. Α1β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης «Περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.λ.π.» (Β΄ 526), όπως ισχύει,
η. Της υπ’ αριθμ. 2123/03/28.2.2001 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας «Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων» (Β΄ 269),
θ. Της υπ’ αριθμ. 3/8.1.1995 αστυνομικής διάταξης «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας» (Β΄ 15), όπως ισχύει.
ι. Της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανιών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α ΄ 68),
ια. Του ν. 3526/2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 24),
ιβ. Το άρθρο 4.3 και το Παράρτημα ΙΙΙ της υπ’ αριθμ. 15523/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 1187 Β΄).
2. Τα από 7.4.2005 και 21.4.2005 πρακτικά της 7ης και 8ης αντίστοιχα Συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών, καθώς και το από 14.4.2005 πρακτικό της Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών για την απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλοσσοπλοούντων πλοίων.
3. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρερχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις καθώς και την ανάγκη καταπολέμησης της κακοδιοίκησης.
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Άδεια ίδρυσης/εγκατάστασης και λειτουργίας καταστήματος ή επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος
Άρθρο 1
Δεν απαιτείται η χορήγηση προέγκρισης από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα για την ίδρυση ή την εγκατάσταση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εφόσον:

α) Από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης ή εγκατάστασης εκδίδεται από άλλη αρχή,

β) πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασμένη με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών κτιρίων, (π.χ. κυλικεία εντός δημοσίων κτιρίων) και

γ) πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Άρθρο 2
1. Για τη χορήγηση της προέγκρισης για την ίδρυση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και για την αντίστοιχη εγκαταστάσεων θεάτρων, κινηματογράφων και ψυχαγωγικών παιδιών ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.
Στην αίτηση επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία καθορίζεται το είδος του καταστήματος, οι προσφερόμενες υπηρεσίες ή η κατηγορία της εγκατάστασης και μνημονεύεται πλήρης περιγραφή της τοποθεσίας του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή-οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) και σχετικό διάγραμμα, στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος. Επισυνάπτεται, επίσης, και το προβλεπόμενο, κατά περίπτωση, παράβολο.

2. Η προέγκριση της προηγούμενης παραγράφου λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί, εάν η τασσόμενη από τις οικείες διατάξεις προθεσμία για την έκδοσή της παρέλθει άπρακτη.

3. Για τη χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση με το ακόλουθο περιεχόμενο:
«Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω υπεύθυνα ότι υπέβαλα αίτηση για τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος ….(αναφέρεται το είδος του καταστήματος) στο Δήμο … με αριθμό πρωτ. … . Επί της αιτήσεώς μου αυτής ο Δήμος δεν έχει μέχρι σήμερα αποφανθεί, ούτε έχει απαντήσει αρνητικά, και συνεπώς τεκμαίρεται ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί».

Άρθρο 3
Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των εξήντα πέντε (65) ημερών που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις για την έκδοση από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα άδειας ίδρυσης/εγκατάστασης και λειτουργίας κάθε είδους καταστήματος ή επιχείρησης ή εγκατάστασης, λογίζεται ότι η άδεια έχει εκδοθεί.

Άρθρο 4
1. Αντικαθίσταται στην κείμενη νομοθεσία για την έκδοση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος το αντίγραφο ποινικού μητρώου που προβλέπεται στις διατάξεις του π.δ. 180/1979 (Α΄46) από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.

2. Το περιεχόμενο της ανωτέρω αναφερόμενης υπεύθυνης δήλωσης έχει, ως εξής:
«Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα … δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του πδ 180/1979, όπως αυτό ισχύει».

3. Οι υπηρεσίες στις οποίες κατατίθενται υπεύθυνες δηλώσεις, προς αντικατάσταση δικαιολογητικών, υποχρεούνται να ενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 3230/2004.

Άρθρο 5
Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων
1. Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να ζητηθεί και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο ή μικρότερο αυτού που έχει προσδιορίσει ο Δήμος ή η Κοινότητα.
2. Για την ανανέωση της άδειας της παρ. 1 υποβάλλεται αίτηση στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της. Μέχρι την έκδοση ή μη της πράξης ανανέωσης τεκμαίρεται ότι η χρήση μουσικών οργάνων είναι νόμιμη.
3. Σε περίπτωση μεταβίβασης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε άλλο πρόσωπο, πέρα από την αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αυτού, είναι δυνατή και η αντικατάσταση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων καθώς και της άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου χωρίς την τήρηση της διαδικασίας για την έκδοση νέας άδειας.

Άρθρο 6
Αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
1. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος αντικαθίσταται με νέα, χωρίς την τήρηση περαιτέρω διαδικασίας, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Μεταβίβασης, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, της επιχείρησης σε νέο πρόσωπο, εφόσον δεν έχει γίνει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του καταστήματος.

β) Μίσθωσης ή υπεκμίσθωσης, εφόσον αποδεικνύονται από έγγραφο βέβαιης χρονολογίας, υπό τις προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης.

γ) Αποχώρησης ή αντικατάστασης για οποιοδήποτε λόγο του νομίμου εκπροσώπου, του υγειονομικώς ή αγορανομικώς υπευθύνου της επιχείρησης.

δ) Εισόδου νέου εταίρου ή αποχώρησης εταίρου από εταιρική επιχείρηση.

ε) Αποχώρησης των ιδρυτικών μελών προσωπικής εταιρείας, εφόσον δεν μεταβάλλεται η νομική μορφή της.

στ ) Αλλαγής της σύνθεσης του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας και

ζ) Αλλαγής επωνυμίας, εφόσον δεν μεταβάλλεται η νομική μορφή της.

2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Δήμο ή την Κοινότητα μόνο την αίτηση για αντικατάσταση της άδειας, η οποία συνοδεύεται από έγγραφα στοιχεία που αποδεικνύουν τη μεταβολή αυτή, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο πρόσωπό του, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας, όπου απαιτείται. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση περί μη μεταφοράς, επέκτασης, αλλαγής ή ουσιώδους τροποποίησης των υγειονομικών όρων λειτουργίας του καταστήματος.
Η αντικατάσταση της άδειας γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε ημερών. Ως τη χορήγηση της νέας άδειας το κατάστημα λειτουργεί νομίμως.

3. Αν αναπτύσσεται εντός του νομίμως λειτουργούντος ήδη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος νέα δραστηριότητα, εφόσον αυτή δεν απαγορεύεται από τις κείμενες διατάξεις, η άδεια λειτουργίας αντικαθίσταται με νέα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε ημερών. Για την αντικατάσταση της άδειας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στον οικείο δήμο ή κοινότητα συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι τηρούνται οι υγειονομικοί όροι που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και ότι δεν επήλθε οποιαδήποτε κτιριοδομική μεταβολή. Εάν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, λογίζεται ότι η άδεια έχει αντικατασταθεί. Αν καταργείται μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν απαιτείται αντικατάσταση της άδειας.

Άρθρο 7
Το σχεδιάγραμμα του καταστήματος (κάτοψη, τομή) όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 της Υγειονομικής Διάταξης Α1β/8577/83, όπως ισχύει, υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα και θεωρείται από την Υπηρεσία Πολεοδομίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Δήμου. Επί του σχεδιαγράμματος βεβαιώνεται αυθημερόν, ότι το κτίριο είναι νόμιμο και ότι ο χώρος του καταστήματος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για κατάστημα.

Άρθρο 8
1. Καταργείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 «Δικαιολογητικά – Σχεδιαγράμματα» της Υγειονομικής Διάταξης Α1β/8577/83, όπως ισχύει.

2. Η παρ. 3 του άρθρου 43 της Υγειονομικής Διάταξης Α1β/8577/83, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«Απαγορεύεται η κατανάλωση κάθε είδους τροφίμων και ποτών εντός των καταστημάτων του παρόντος άρθρου.
Επιτρέπεται η πώληση τυποποιημένων ζωοτροφών σε παντοπωλεία, εφόσον υπάρχει περίσσιος χώρος με ράφια, ο οποίος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την τοποθέτηση των ζωοτροφών και ενδεχομένως ορισμένων από τα άσχετα με τα τρόφιμα είδη. Στα ράφια με τις ζωοτροφές θα υπάρχει πινακίδα με τη σχετική ένδειξη («Ζωοτροφές») για ενημέρωση των πελατών».

3. Η παρ. 4 του άρθρου 43 της Υγειονομικής Διάταξης Α1β/8577/83 τροποποιείται ως εξής:
«Επιτρέπεται η λειτουργία στον ίδιο χώρο περισσοτέρων του ενός καταστημάτων του παρόντος άρθρου, κατά τρόπο που να αποτελούν ένα ενιαίο κατάστημα, το οποίο θα περιλαμβάνει τόσα τμήματα, όσα είναι τα είδη των λειτουργούντων στον ίδιο χώρο καταστημάτων (μικτό κατάστημα), με τον όρο ότι σε κάθε τμήμα θα απασχολείται ιδιαίτερο προσωπικό.
Επιτρέπεται επίσης, η συστέγαση κρεοπωλείου και ψητοπωλείου ή οβελιστηρίου, υπό τον όρο ότι τα καταστήματα αυτά θα είναι χωρισμένα μεταξύ τους με τοίχο, επικοινωνούντα με εσωτερική θύρα, και το καθένα θα πληροί τους όρους που περιγράφονται στα οικεία άρθρα της παρούσας».

4. Προκειμένου για εταιρική επιχείρηση, ο νόμιμος εκπρόσωπός της γνωστοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας τον υγειονομικώς ή αγορανομικώς υπεύθυνο της επιχείρησης, καθώς και την ταυτόχρονη δήλωση αποδοχής του ορισμού του.

Β. Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων
Άρθρο 9
Για την έκδοση άδειας λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων τα ακόλουθα δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια για την έκδοση των τελικών διοικητικών πράξεων, Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, δηλαδή:

1. Η βεβαίωση, η οποία προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθ. 3 της υπ’ αριθμ. 2123/03/2001(ΦΕΚ 269/τ.Β/15.3.2001) απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας.

2. Το επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εν ισχύει Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης, το οποίο προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθ. 3 της υπ’ αριθμ. 2123/03/2001(ΦΕΚ 269/τ.Β΄/15.3.2001) απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας.

3. Η αναζήτηση των ανωτέρω δικαιολογητικών διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 16 παρ. 5 του ν. 3448/2006, από τη Λιμενική Αρχή του λιμένα αφετηρίας του πλοίου, η οποία είναι αρμόδια για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης και πληροί το διοικητικό τύπο των Παραρτημάτων 1 και 2 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

4. Τα σχέδια που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 2123/03/2001 (ΦΕΚ 269 Β /15.3.2001) κοινής υπουργικής απόφασης υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο υπογεγραμμένα και θεωρημένα από διπλωματούχο ή πτυχιούχο ναυπηγό για την ακρίβεια των αναφερόμενων σε αυτά στοιχείων.

Άρθρο 10
1. Ως αγορανομικά υπεύθυνος στα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος των πλοίων ορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ζ παρ. 1 του άρθρ. 3 της υπ’ αριθμ. 2123/03/2001 απόφασης (ΦΕΚ 269/τ.Β΄/15.3.2001), ο εκάστοτε προϊστάμενος κατηγορίας του ξενοδοχειακού κλάδου των πλοίων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας των Επιβατηγών πλοίων. Ο ορισμός του ανωτέρω υπευθύνου γίνεται με πράξη του εκπροσώπου της διαχειρίστριας εταιρείας του πλοίου. Ο ορισθείς ως αγορανομικά υπεύθυνος υποβάλλει δήλωση αποδοχής του διορισμού του, που διαβιβάζεται στη Λιμενική αρχή του λιμένα αφετηρίας του πλοίου.

2. Με την ίδια ως άνω διαδικασία ορίζεται και ο υγειονομικά υπεύθυνος του καταστήματος.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία έχει παραχωρηθεί από την πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια εταιρεία η εκμετάλλευση του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο προσδιορισμός των εκάστοτε υπευθύνων προβλέπεται στο συμφωνητικό μίσθωσης. Η αποδοχή του διορισμού από τους ή τον υπεύθυνο υποβάλλεται στην αρμόδια Λιμενική αρχή του λιμένα αφετηρίας του πλοίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ παρ. 1 του άρθ. 3 της υπ’ αριθμ. 2123/03/2001 (ΦΕΚ 269/τ.Β΄/15.3.01) απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας. Αν κατά τη διάρκεια ισχύος του μισθωτηρίου συμφωνητικού αποχωρήσει ο αγορανομικά και υγειονομικά ορισθείς υπεύθυνος, ο εκμισθωτής οφείλει να προβεί στον ορισμό νέου και να ανακοινώσει αυτόν στον πλοιοκτήτη ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, αν πρόκειται για εταιρεία.

Άρθρο 11
1. Το αντίγραφο της άδειας άσκησης επιτηδεύματος, το οποίο απαιτείται για την έκδοση άδειας λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος εντός θαλασσοπλοούντων πλοίων, καταργείται.
Το ανωτέρω δικαιολογητικό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει.

2. Το περιεχόμενο της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης έχει ως εξής:
«Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα ………………………..διαθέτω την αρ……………………άδεια άσκησης επιτηδεύματος η οποία μου έχει χορηγηθεί από την………………………….Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).».

3. Οι Υπηρεσίες στις οποίες κατατίθενται υπεύθυνες δηλώσεις, προς αντικατάσταση δικαιολογητικών, υποχρεούνται να ενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 3230/2004.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Β. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΕΜΜ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ