ΑΜΕΑ Ρεθύμνου. Πρόσληψη 2 βοηθών νοσηλευτών

Το «Παράρτημα Α.Μ.Ε.Α. Ρεθύμνου» υπαγόμενο στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, κατόπιν της 14ης/θέμα 33ο/18-7-2014 απόφασης του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π. Κρήτης, ανακοινώνει την πρόσληψη (μίσθωση) δύο (2) ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών/τριων για έξι (6) μήνες και για είκοσι πέντε (25) οκτάωρες βάρδιες ανά μήνα (πρωινή ή απογευματινή ή βραδυνή) με αμοιβή και παρακράτηση εισφορών με την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής : «Εργόσημο» χιλίων εκατό (1.100) ευρώ μικτά για κάθε Νοσηλευτή/τρια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μαζί με την υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων/προϋποθέσεων της Διακήρυξης η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Παραρτήματος Α.Μ.Ε.Α. Ρεθύμνου και αίτηση συνοδευόμενη από
αντίγραφα : a) Πτυχίου ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, β) Άδειας άσκησης επαγγέλματος, και γ) βεβαίωσης προϋπηρεσίας.

H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 13-8-2014 έως και 18-8-2014.

Το κείμενο της ανακοίνωσης – προκήρυξης