Αμοιβή των δικηγόρων που εκπροσωπούν οφειλέτες στη ρύθμιση οφειλών

Αμοιβή των δικηγόρων που εκπροσωπούν οφειλέτες στη ρύθμιση οφειλών

Η αμοιβή των δικηγόρων για την συμμετοχή τους στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών και προστασίας πρώτης κατοικίας

Συγκεκριμένα με διάταξη σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών καθορίζεται και εξασφαλίζεται η αμοιβή των δικηγόρων στις εξής περιπτώσεις:
α) Εάν στη σύνταξη της αίτησης του οφειλέτη για τη ρύθμιση των οφειλών του μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (κατ’ άρθρο 72 ν. 4605/2019) συνέπραξε πληρεξούσιος δικηγόρος, τότε, ανεξάρτητα εάν η αίτηση υπογράφεται ή μη από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, ο τελευταίος δικαιούται αμοιβής ύψους εκατόν είκοσι (120) ευρώ πλέον ΦΠΑ, η οποία προκαταβάλλεται από την πιστώτρια τράπεζα που είναι πρώτη στην υποθηκική τάξη επί της προς διάσωση κύριας κατοικίας.

β) Στην περίπτωση που ο οφειλέτης που αιτείται τη συναινετική ρύθμιση των οφειλών του εκπροσωπείται από πληρεξούσιο δικηγόρο, και επιτευχθεί ρύθμιση, η πιστώτρια Τράπεζα που είναι πρώτη στην υποθηκική τάξη καταβάλλει ως ελάχιστη δικηγορική αμοιβή στον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος το ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ πλέον ΦΠΑ

 

Η σχετική ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας αναφέρει τα εξής:

Εξασφάλιση της αμοιβής των δικηγόρων που εκπροσωπούν οφειλέτες στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών του νόμου 4605/2019

Με τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χρήστο Σταϊκούρα και κ. Άδωνι Γεωργιάδη, καθώς και με τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κ. Φώτη Κουρμούση, συναντήθηκε ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και του ΔΣΑ, κ. Δημήτρης Βερβεσός για να συζητήσουν τη συμμετοχή των δικηγόρων στη νέα διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού και προστασίας πρώτης κατοικίας.

Στο πλαίσιο των προωθούμενων ρυθμίσεων για την προστασία της πρώτης κατοικίας, κατόπιν της παρέμβασης του Προέδρου της Ολομέλειας, συμφωνήθηκε ότι:

α) Εάν στη σύνταξη της αίτησης του οφειλέτη για τη ρύθμιση των οφειλών του μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (κατ’ άρθρο 72 ν. 4605/2019) συνέπραξε πληρεξούσιος δικηγόρος, τότε, ανεξάρτητα εάν η αίτηση υπογράφεται ή μη από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, ο τελευταίος δικαιούται αμοιβής ύψους εκατόν είκοσι (120) ευρώ πλέον ΦΠΑ, η οποία προκαταβάλλεται από την πιστώτρια τράπεζα που είναι πρώτη στην υποθηκική τάξη επί της προς διάσωση κύριας κατοικίας.

β) Στην περίπτωση που ο οφειλέτης που αιτείται τη συναινετική ρύθμιση των οφειλών του εκπροσωπείται από πληρεξούσιο δικηγόρο, και επιτευχθεί ρύθμιση, η πιστώτρια Τράπεζα που είναι πρώτη στην υποθηκική τάξη καταβάλλει ως ελάχιστη δικηγορική αμοιβή στον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος το ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις θα ενταχθούν στο προς ψήφιση Νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση α) της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. -Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής- (Α΄ 142), β) της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. -Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας- (Α΄ 145), γ) της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. -Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας- (Α΄ 150) και άλλες διατάξεις».

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών θα πραγματοποιήσει ενημερωτικές – επιμορφωτικές εκδηλώσεις για την εξοικείωση των συναδέλφων με το νέο θεσμικό πλαίσιο και τη διευκόλυνσή τους στην άσκηση των καθηκόντων τους.

 

Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4638/2019 (ΦΕΚ 181 Α΄/18-11-2019), με το άρθρο 6 του οποίου παρέχεται η δυνατότητα στον οφειλέτη, που επιθυμεί να αναθέσει σε δικηγόρο την προετοιμασία της αίτησής του, να το πράξει καταχωρώντας τα στοιχεία του δικηγόρου στην υποβαλλόμενη ηλεκτρονική αίτηση (του Ν. 4605/2019). Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται από την πιστώτρια τράπεζα το ποσό των 120 € πλέον ΦΠΑ, στο στάδιο της προετοιμασίας της αίτησης και το ποσό 220 € πλέον ΦΠΑ στο στάδιο της αποδοχής της πρότασης από τον οφειλέτη ως (ελάχιστη) δικηγορική αμοιβή.

Ειδικότερα:

α) Εάν στη σύνταξη της αίτησης του οφειλέτη για τη ρύθμιση των οφειλών του μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (κατ’ άρθρο 72 ν. 4605/2019) συνέπραξε πληρεξούσιος δικηγόρος, τότε, ανεξάρτητα εάν η αίτηση υπογράφεται ή μη από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, ο τελευταίος δικαιούται αμοιβής ύψους εκατόν είκοσι (120) ευρώ πλέον ΦΠΑ, η οποία προκαταβάλλεται από την πιστώτρια τράπεζα που είναι πρώτη στην υποθηκική τάξη επί της προς διάσωση κύριας κατοικίας.

β) Στην περίπτωση που ο οφειλέτης, που αιτείται τη συναινετική ρύθμιση των οφειλών του, εκπροσωπείται από πληρεξούσιο δικηγόρο και επιτευχθεί ρύθμιση, η πιστώτρια Τράπεζα που είναι πρώτη στην υποθηκική τάξη καταβάλλει ως ελάχιστη δικηγορική αμοιβή στον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος το ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Νόμος 4638/2019 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 181/18.11.2019
Κύρωση: α) της από 25.9.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α ́ 142), β) της από 30.9.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α ́ 145), γ) της από 4.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α ́ 150) και άλλες διατάξεις