Νόμος 4638/2019. Αλλαγές στην προστασία της κύριας κατοικίας

Νόμος 4638/2019. Αλλαγές στην προστασία της κύριας κατοικίας

Νόμος 4638/2019ΦΕΚ Τεύχος A’ 181/18.11.2019
Κύρωση: α) της από 25.9.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α ́ 142), β) της από 30.9.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α ́ 145), γ) της από 4.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α ́ 150) και άλλες διατάξεις




ΜΕΡΟΣ Α ́
Άρθρο 1
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 25.9.2019 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 142 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α ́)
Άρθρο 2
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 30.9.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 145 Φύλλο της Εφημερίδας της  Κυβερνήσεως (Τεύχος Α ́)
Άρθρο 3
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 04.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 150 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α ́)

ΜΕΡΟΣ Β ́
Άρθρο 4
Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν. 4270/2014
Άρθρο 5
Ρυθμίσεις για την ΕΛΣΤΑΤ
Άρθρο 6
Τροποποιήσεις του ν. 4605/2019
Άρθρο 7
Τροποποίηση της παραγράφου 13 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014
Άρθρο 8
Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 4399/2016
Άρθρο 9
Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Άρθρο 10
Μέτρα στήριξης των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πτώχευση της εταιρείας Thomas Cook Tour Operations LTD
Άρθρο 11
Παράταση της ισχύος της παραγράφου 2 του άρθρου έκτου του ν. 4432/2016
Άρθρο 12
Οργανισμοί Λειτουργίας των Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Υγείας
Άρθρο 13
Λοιπές διατάξεις του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)
Άρθρο 14
Παράταση προθεσμίας για τον καθορισμό Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών
Άρθρο 15
Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής
Άρθρο 16
Παράταση προθεσμίας αντιρρήσεων για δασικούς χάρτες
Άρθρο 17
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 351/1983
Άρθρο 18
Τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 84 του ν. 3528/2007
Άρθρο 19
Κατάργηση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την αναγνώριση υφιστάμενων ιαματικών πόρων
Άρθρο 20
Προθεσμία κατάταξης ξενοδοχείων και κάμπινγκ που λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές
Άρθρο 21
Διατάξεις για το Εθνικό Τυπογραφείο
Άρθρο 22
Κοστολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων
Άρθρο 23
Δημόσια κατάθεση οφειλών φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους
Άρθρο 24
Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 3986/2011 (Α ́ 152)
Άρθρο 25
Ρύθμιση για την υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης μαχητικών αεροσκαφών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας στο πλαίσιο Διακρατικής Συμφωνίας της Ελληνικής Δημοκρατίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (LOA GR-D-SNY)
Άρθρο 26
Κύρωση της από 5.11.2019 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας, που κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α ́ 170)
Άρθρο 27
Θέματα επιλογής Υπηρεσιακών Γραμματέων
Άρθρο 28
Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)
Άρθρο 29
Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 4492/2017 (Α ́ 156)
Άρθρο 30
Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς Χώροι του Ελληνικού

Άρθρο 31
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Νόμος 4638/2019ΦΕΚ Τεύχος A’ 181/18.11.2019