Ανάρτηση στη Διαύγεια προκήρυξης πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων ΝΠΔΔ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 26/2014

Ερωτάται αν η μη ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο Διαύγεια της εκδοθείσας δυνάμει των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου πέμπτου του Ν. 3839/2010 προκήρυξης υποβολής υποψηφιοτήτων προς πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Διεύθυνσης νπδδ, η οποία προβλέπεται στην περίπτωση 11 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, επιφέρει την ακυρότητα των πράξεων του αρμοδίου οργάνου τοποθέτησης και, συνεπώς, απαιτείται η επαναπροκήρυξη των εν λόγω θέσεων ευθύνης

Γνωμοδότηση 26/2014

Η μη ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο Διαύγεια της εκδοθείσας δυνάμει των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου πέμπτου του Ν. 3839/2010 προκήρυξης υποβολής υποψηφιοτήτων προς πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διεύθυνσης νπδδ, η οποία προβλέπεται στην περίπτωση 11 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, έχει επιφέρει την απώλεια της εκτελεστότητάς της, χωρίς, ωστόσο, να συνεπάγεται την άνευ ετέρου ακυρότητα της από το αρμόδιο όργανο πράξης τοποθέτησής τους και, κατ’ επέκταση, την επαναπροκήρυξη των εν λόγω θέσεων ευθύνης