Αναστολή της υποχρεωτικής υπαγωγής των ιδιωτικών διαφορών στη διαδικασία της διαμεσολάβησης

Αναστολή της υποχρεωτικής υπαγωγής των ιδιωτικών διαφορών στη διαδικασία της διαμεσολάβησης

Η έναρξη ισχύος του άρθρου 182 του νόμου 4512/2018, το οποίο αφορά στην υποχρεωτική υπαγωγή στη διαδικασία της διαμεσολάβησης αναστέλλεται μέχρι την 30 Νοεμβρίου 2019
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Κύρωση της από 24.07.2019 Π.Ν.Π “Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήνησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018.” (Α’127), σύσταση και καταστατικό λειτουργίας της εταιρείας -Μάτι Ξανά-.»

Με την υπόψη τροπολογία, ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:

Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου 4512/2018 (άρθρο 206) και συγκεκριμένα, μετατίθεται για τις 30-11-2019 η έναρξη ισχύος του άρθρου 182 του ανωτέρω νόμου σχετικά με την υποχρεωτική υπαγωγή των ιδιωτικών διαφορών στη διαδικασία της διαμεσολάβησης και συνακόλουθα, την κατάθεση των σχετικών δικογράφων από την ημερομηνία αυτή. (Η έναρξη ισχύος της ανωτέρω διάταξης είχε μετατεθεί για τις 16-09- 2019)

Αιτιολογική Έκθεση

Άρθρο
Τροποποίηση του άρθρου 206 του ν. 4512/2018

Η έναρξη ισχύος του άρθρου 182 του ν.4512/2018, το οποίο αφορά στην υποχρεωτική υπαγωγή στη διαδικασία της διαμεσολάβησης αναστέλλεται μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2019, καθότι το χρονικό διάστημα μέχρι την 16η Σεπτεμβρίου 2019 είναι ανεπαρκές για την ενσωμάτωση των απαιτούμενων αλλαγών, αναφορικά με τις υπαγόμενες στην υποχρεωτικότητα διαφορές. Η αναστολή αυτή επιβάλλεται, προκειμένου να ολοκληρωθεί η επεξεργασία ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου για τη διαμεσολάβηση, λαμβανομένης υπόψη της με αριθμό 34/2018 απόφασης της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Άρθρο….
Τροποποίηση του άρθρου 206 του ν. 4512/2018

Στο άρθρο 206 του ν.4512/2018 (Α’ 5) η φράση «την 16η Σεπτεμβρίου 2019» αντικαθίσταται από τη φράση «την 30η Νοεμβρίου 2019».