Ανεξάρτητες αρχές. ΕΣΡ. Συγκρότηση και λειτουργία. Τι προβλέπει το Σύνταγμα

Σύνταγμα της Ελλάδος

MEPOΣ TPITO – Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας –> TMHMA ΣT – Διοίκηση > KEΦAΛAIO ΠPΩTO – Oργάνωση της διοίκησης

Άρθρο 101Α: (Ανεξάρτητες αρχές)

1. Όπου από το Σύνταγμα προβλέπεται η συγκρότηση και η λειτουργία ανεξάρτητης αρχής, τα μέλη της διορίζονται με ορισμένη θητεία και διέπονται από προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, όπως νόμος ορίζει.

2. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την επιλογή και την υπηρεσιακή κατάσταση του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού της υπηρεσίας που οργανώνεται για την υποστήριξη της λειτουργίας κάθε ανεξάρτητης αρχής. Τα πρόσωπα που στελεχώνουν τις ανεξάρτητες αρχές πρέπει να έχουν τα ανάλογα προσόντα, όπως νόμος ορίζει. Η επιλογή τους γίνεται με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής και με επιδίωξη ομοφωνίας ή πάντως με την αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων των μελών της. Τα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής ορίζονται από τον Κανονισμό της Βουλής.

3. Με τον Κανονισμό της Βουλής ρυθμίζονται όσα αφορούν τη σχέση των ανεξάρτητων αρχών με τη Βουλή και ο τρόπος άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Η παραπάνω διάταξη του Συντάγματος προβλέπει συντριπτική πλειοψηφία για την επιλογή των μελών των ανεξαρτήτων αρχών παραλείπει όμως να ορίσει τι γίνεται εάν κάποια ισχυρή κοινοβουλευτική μειοψηφία δεν αποδέχεται την επιλογή αυτή με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η επίτευξη των 4/5 των μελών της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής