Ανείσπρακτα μισθώματα. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2017

Ανείσπρακτα μισθώματα. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2017

Ανείσπρακτα μισθώματα – Φορολογική δήλωση 2017Με την ΠΟΛ 1034/2017 προκειμένου να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της απόφασης αποβολής ή της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μέχρι την εκτέλεση αυτής (η οποία έλαβε χώρα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) εκτός από την υποβολή στην αρμόδια ΔΟΥ του φορολογούμενου υπεύθυνης δήλωσης για τα μισθώματα που δεν έχουν εισπραχθεί (ΠΟΛ 1102/2016) υποβάλλεται και έκθεση αποβολής και εγκατάστασης που έχει συνταχθεί από τον δικαστικό επιμελητή.

Σχετικά ΠΟΛ 1034/2017

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2015/11/pol_1024_2016.pdf”]

NOMOΣ 4346/2015 – ΦΕΚ A 152 – 20.11.2015

Άρθρο 11
1. Στο άρθρο 39 του Ν. 4172/2013 (Α ́ 167) προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8

Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.»

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά.