Απαγόρευση κυνηγιού σε περιοχή του Δασαρχείου Λίμνης

Αριθμ. 3575/161297 – ΦΕΚ B 3375 – 19.10.2016
Τριετής απαγόρευση θήρας μετά από πυρκαγιά σε περιοχή του Δασαρχείου Λίμνης, για την προστασία των θηραμάτων

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και για τα κυνηγετικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 και σε έκταση συνολικού εμβαδού συνολικού εμβαδού τριάντα δύο χιλιάδες τριακοσίων ογδόντα στρεμμάτων (32.380 στρ.), της Δημοτικής Κοινότητας Λίμνης και των Τοπικών Κοινοτήτων Κεχριών, Φαράκλας και Σπαθαρίου που περιλαμβάνει την αποτεφρωθείσα από την πυρκαγιά της 30ης Ιουλίου 2016, έκταση καθώς και μη καμένη περιφερειακά αυτής