Έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου Κεντρικής Μακεδονίας

Ξεκινά η λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Κεντρικής Μακεδονίας του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο.

 

Αριθμ. 183/5 – ΦΕΚ τεύχος Β 2022/02.06.2022
Έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Κεντρικής Μακεδονίας του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
αποφασίζει:

Άρθρο 1

Η 27 Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα ορίζεται ως ημερομηνία για την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Κεντρικής Μακεδονίας που συστήθηκε κατά την περ. 3 της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5).

 
 

Άρθρο 2

Από την ημερομηνία που προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο για την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Κεντρικής Μακεδονίας, το ίδιο Κτηματολογικό Γραφείο είναι αρμόδιο για την άσκηση κάθε αρμοδιότητας που ορίζεται στην περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) στην περιοχή της τοπικής αρμοδιότητας εκάστου υποκαταστήματος που υπάγεται σε αυτό, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του ίδιου άρθρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως