Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας

Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας για τους οποίους παύει η παροχή οικονομικής βοήθειας και στέγασης στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΣΤΙΑ» που υλοποιεί η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, εντάσσονται κατόπιν υποβολής αίτησης στο ΚΕΑ για την πρώτη περίοδο ενίσχυσης των έξι μηνών
Αριθμ. Δ13/οικ./25150/557 – ΦΕΚ Τεύχος B 2194/07.06.2019
Τροποποίηση της υπ’αριθμ. Δ13/οικ./33475/1935/15-6-2018 (ΦΕΚ Β ́2281) κοινής υπουργικής απόφασης -Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ13/οικ./54653/2701/18-10-2018 (Β’ 4837)-

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Την τροποποίηση της Δ13/οικ./33475/ 1935/15-6-2018 (Β ́2281) κοινής υπουργικής απόφασης –Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης-, όπως τροποποιήθηκε με την Δ13/οικ./54 653/2701/18-10-2018 (Β’4837) και ισχύει, ως εξής:

Μετά το άρθρο 13 της Δ13/οικ./33475/ 1935/15-6-2018 (Β ́2281) κοινής υπουργικής απόφασης, προστίθεται νέο άρθρο 13α ως εξής:

«Άρθρο 13α
Ωφελούμενοι Προγράμματος παροχής οικονομικής βοήθειας και στέγασης «ΕΣΤΙΑ».

Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας για τους οποίους παύει η παροχή οικονομικής βοήθειας και στέγασης στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΣΤΙΑ» που υλοποιεί η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, εντάσσονται κατόπιν υποβολής αίτησης στο Κ.Ε.Α. για την πρώτη περίοδο ενίσχυσης των έξι μηνών, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 5.1, 5.2 και 5.5 της παρούσης, εφόσον:

α) η απόφαση για την αναγνώριση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας εκδόθηκε έως και τις 31.12.2017 και

β) έχει προηγηθεί επιβεβαίωση των στοιχείων τους από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Η ισχύς του παρόντος άρθρου λήγει στις 31.12.2019».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.