Απαγόρευση κυνηγιού σε περίοδο χιονοπτώσεων στο Κιλκίς

kinigi_hioniaΑριθμ. 15282 – ΦΕΚ Β 20 – 10.01.2014

Απαγόρευση θήρας σε περίοδο μεγάλων χιονοπτώσεων και παρατεταμένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Κιλκίς.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 3 στ του Ν.Δ. 86/69 « Περί Δασικού Κώδικα».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 της υπ’ αριθμ. 414985/85 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως το άρθρο 5 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2§2 της υπ’ αριθμ. 87578/703/2007 κοινής υπουργικής απόφασης.
3. Την υπ’ αριθμ. 136753/3365 (ΦΕΚ 2225/Β΄/3100/6-12-2013) απόφαση του Υ.ΠΕ.ΚΑ Ρυθμίσεις θήρας περιόδου 2013-2014.
4. Την υπ’ αριθμ. 53884/10-7-2013 (ΦΕΚ: 2017/Β΄/16-8-2013) απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων της Α.Δ.Μ.Θ. και μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής».
5. Το γεγονός ότι στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Κιλκίς επικρατούν συχνά δυσμενείς για την άγρια πανίδα καιρικές συνθήκες λόγω των χιονοπτώσεων.
6. Την ανάγκη προστασίας των ειδών της άγριας πανίδας, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε:
1. Την άσκηση του κυνηγιού όλων των ειδών της άγριας πανίδας (θηρεύσιμης και μη) στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Κιλκίς σε περίπτωση χιονοπτώσεως μεγάλης διάρκειας και έντασης, όταν συνεπεία αυτής, το έδαφος είναι έτσι καλυμμένο από το χιόνι, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των ιχνών των θηραμάτων επ’ αυτού.

2. Την άσκηση του κυνηγιού των πτερωτών θηραμάτων (θηρεύσιμων και μη) σε περίπτωση επικράτησης παρατεταμένων χρονικά, δυσμενών για τα πτηνά καιρικών συνθηκών.

Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής υπηρεσίας, στους ιδιωτικούς φύλακες θήρας, στα αστυνομικά όργανα και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στο Φ.Ε.Κ. μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2013-2014.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε Βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ. 86/69, Ν. 996/71, και Ν. 177/75.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κιλκίς, 24 Δεκεμβρίου 2014
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης Κιλκίς
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ