Απαγόρευση κυνηγιού σε περίπτωση χιονοπτώσεων στη Θεσσαλία

Αριθμ. 2818/247350 – ΦΕΚ B 3325 – 11.12.2014

Απαγόρευση θήρας σε περίοδο δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2014 − 2015 το κυνήγι όλων των θηραμάτων σε περίπτωση πλήρους κάλυψης του εδάφους με χιόνι και παρατεταμένου παγετού.

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ. 86/1969 και 996/1971, του Ν. 177/1975, της αριθμ. 414985/29−11−85 κοινής υπουργικής απόφασης όπως ισχύει και της αριθ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1−9−2010 όμοιας.

Η εφαρμογή και η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, των Κυνηγετικών Συλλόγων, των Ομοσπονδιακών Φυλάκων Θήρας, Μελών των Κυνηγετικών Οργανώσεων και σε κάθε φιλόνομο Πολίτη.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της με τη μέριμνα των Δασαρχείων Βόλου, Αλμυρού και Σκοπέλου και μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Βόλος, 26 Νοεμβρίου 2014
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δασών
ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ