Απαγόρευση κυνηγιού σε περιοχές της νήσου Λέρου

Αριθμ. 47878 / Αριθμ. Απαγ. Δ/ξης: 5/2016 – ΦΕΚ B 2256 – 21.07.2016
Απαγόρευση κυνηγιού για ένα χρόνο σε περιοχές της νήσου Λέρου

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για ένα (1) χρόνο, ήτοι την κυνηγετική περίοδο 2016-2017, στις περιοχές «Αγγουρά» και «Λιό» δήμου και νήσου Λέρου, Ν. Δωδεκανήσου, λόγω εγκατάστασης πυρήνων προσαρμογής θηραμάτων, στις παρακάτω εκτάσεις:

Α. Περιοχή «Αγγουρά», εμβαδού 310,24 στρ., που ορίζεται ως εξής:
Η αφετηρία (σημείο Α1) βρίσκεται επί του δρόμου που οδηγεί στη θέση «Αγγουρά», 250 μέτρα μετά την διασταύρωση για την κορυφή «Μάρκελλος». Η οριογραμμή κατευθύνεται νότια επί της κοίτης του ρέματος μέχρι την εκβολή του στη θάλασσα (σημείο Α2), στην συνέχεια ακολουθεί την ακτογραμμή με ΝΔ κατεύθυνση, περνάει το ακρωτήρι Λυγιά και συνεχίζει ΒΔ μέχρι την εκβολή του «Μαύρου» ρέματος (σημείο A3). Κατευθύνεται βόρεια επί της κοίτης του ρέματος έως την υδατολεκάνη ομβρίων υδάτων (σημείο A4), από το σημείο αυτό όπου και συναντάει τον δρόμο, τον ακολουθεί ανατολικά μέχρι την αφετηρία.

Β. Περιοχή «Λιό», εμβαδού 119,50 στρ., που ορίζεται ως εξής:
Από την αφετηρία (σημείο Β1) που βρίσκεται στη κατάληξη του δρόμου Μονής − Φλέας, πλησίον της παραλίας, η οριογραμμή με δυτική κατεύθυνση ακολουθεί την κοίτη του ρέματος «Φλέας», ως τη θέση «Άσπρη Πέτρα» (σημείο Β2) στο ύψωμα «Καστέλλι», συνεχίζει νοτιοδυτικά ακολουθώντας την κοίτη του ρέματος «Εικόνισμα» μέχρι την εκβολή του στη θάλασσα (σημείο Β3). Ακολουθεί την ακτογραμμή περικλείοντας το ακρωτήρι «Εικόνισμα» έως το σημείο εκβολής του ρέματος «Φλέας» όπου και το σημείο της αφετηρίας (Β1).

Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα που εκάστοτε ισχύουν. Η τήρηση της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, τους Δημοτικούς Υπαλλήλους, τις Κυνηγετικές Οργανώσεις και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει για την κυνηγετική περίοδο 2016-2017.
Με τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύει να ισχύει η αριθ. 61661/11-9-2015 (ΑΔΑ: 7ΥΝΓΟΡ1Ι-ΗΔ2) απόφαση της Διευθύντριας Δασών Δωδεκανήσου, με θέμα: «ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 5 Ιουλίου 2016
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια Δασών Δωδεκανήσου