Απαγόρευση κυνηγιού σε περίπτωση χιονοπτώσεων στο Σταυρό

Αριθμ. 83225 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3985/13.12.2016
Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση μεγάλων χιονοπτώσεων στην περιοχή ευθύνης και δικαιοδοσίας του Δασαρχείου Σταυρού.

Απαγορεύουμε την άσκηση του κυνηγιού όλων των θηρεύσιμων ειδών της άγριας πανίδας (τριχωτών και πτερωτών) στην περιοχή ευθύνης και δικαιοδοσίας του Δασαρχείου Σταυρού, σε περίπτωση που επικρατούν ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες λόγω:

1) χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης,
2) όταν και όπου το έδαφος είναι συνεχόμενα σκεπασμένο με χιόνι.

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευση της μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2016−2017 (28−02−2017).

Η τήρηση της ανατίθεται στα Δασικά όργανα, την Ελληνική Αστυνομία, τους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας, τα Μέλη των Κυνηγετικών Οργανώσεων, και σε κάθε φιλόπονο πολίτη.
Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ. 86/1969, Ν. 996/1971 και του Ν. 177/1975 και της 414985/85 κοινής υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.