Απαγόρευση κυνηγιού στη λίμνη Παμβώτιδα Ιωαννίνων

Απαγόρευση κυνηγιού στη λίμνη Παμβώτιδα Ιωαννίνων

Απαγόρευση κυνηγιού όλων των Θηραμάτων για πέντε (5) ακόμη έτη σε έκταση είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων στρεμμάτων στη λίμνη Παμβώτιδα Ιωαννίνων
Αριθμ. 104469 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3191/13.08.2019
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας περιορισμένης χρονικής διάρκειας για πέντε (5) ακόμη έτη, σε έκταση 29.600 στρεμμάτων στη Λίμνη Παμβώτιδα, Νομού Ιωαννίνων.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Ανανεώνουμε την ισχύ της αριθμ. 60975/2212/18-9-2014 απόφασης, της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των Θηραμάτων για πέντε (5) ακόμη έτη σε έκταση είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων στρεμμάτων (29.600 στρ.), στην χερσαία και υδάτινη περιοχή της λίμνης «Παμβώτιδας» Π.Ε Ιωαννίνων.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία της δημοσίευσής της και λήγει στις 31-7-2024.