Απαγόρευση πλοίων στη θαλάσσια περιοχή Όρμου Βουλιαγμένης

Αριθμ. 2131.13/526/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2208/06.04.2023
Απαγόρευση αγκυροβολίας πλοίων, από 1η Μαΐου έως και 30η Σεπτεμβρίου του έτους 2023, στη θαλάσσια περιοχή του Όρμου Βουλιαγμένης Ν. Αττικής

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
αποφασίζουμε:

1. Την απαγόρευση αγκυροβολίας πλοίων, ανεξαρτήτως Σημαίας, η έννοια των οποίων ορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α’ 261), όπως έχει τροποποιηθεί, πόντισης πάσης φύσεως αγκυροβολίων-σημείων πρόσδεσης, πρόσδεσης από σταθερά ή μη σημεία της ακτογραμμής, από 1η Μαΐου έως και 30η Σεπτεμβρίου του έτους 2023, στη θαλάσσια περιοχή του Όρμου Βουλιαγμένης Ν. Αττικής, που οριοθετείται από τη νοητή γραμμή που ενώνει τα δύο σημεία με γεωγραφικές συντεταγμένες Σημείο Α’ 37ο47’49,76″ B 023ο46’27,96″ A και Σημείο Β’37ο47’46,70″ B 023ο47’19,82″ A, ως εμφαίνεται στο παράρτημα Α’ της παρούσας.

2. Την απαγόρευση αγκυροβολίας πλοίων, ανεξαρτήτως Σημαίας, η έννοια των οποίων ορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α’ 261), όπως έχει τροποποιηθεί, πόντισης πάσης φύσεως αγκυροβολίων-σημείων πρόσδεσης, πρόσδεσης από σταθερά ή μη σημεία της ακτογραμμής, από 1η Μαΐου έως και 30η Σεπτεμβρίου του έτους 2023, στη θαλάσσια περιοχή Βουλιαγμένης Ν. Αττικής, που οριοθετείται από τη νοητή γραμμή που ενώνει τα σημεία με γεωγραφικές συντεταγμένες Σημείο Α’1 37ο48’47,00″B 023ο45’54,00″Α, Σημείο Β’1 37ο48’44,00″B 023ο45’58,00″A, Σημείο Γ’1 37ο48’41,00″B023ο46’5,00″A, Σημείο Δ’1 37ο48’33,00″B 023ο46’9,00″A, Σημείο Ε’1 37ο48’27,90″B 023ο46’9,24″Α, Σημείο ΣΤ’1 37ο48’25,00″B 023ο45’60,00″A, Σημείο Ζ’1 37ο48’18,46″B 023ο46’2,63″A, και τη νοητή γραμμή που ενώνει τα σημεία με γεωγραφικές συντεταγμένες Σημείο Α’2 37ο48’29,00″B 023ο45’56,6″Α, Σημείο Β’2 37ο48’38,7″B 023ο45’45,9″A, Σημείο Γ’2 37ο48’27,5″B 023ο45’37,4″A, και περικλείει τη θαλάσσια περιοχή κυκλοφορίας των εκμισθούμενων θαλασσίων μοτοποδηλάτων δραστηριοποιούμενης στην εν λόγω περιοχή επιχείρησης εκμίσθωσης θ.μ.α., ως εμφαίνονται στο παράρτημα Β’ της παρούσας.

 
 

3. Η διέλευση πλοίων, ως αυτά ορίζονται στις παρ. 1 και 2 της παρούσας, με αποκλειστικό σκοπό την επιβίβαση-αποβίβαση επιβατών, εντός των αναφερομένων σε όμοιες παραγράφους θαλάσσιων περιοχών, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι οι ασκούντες τη διακυβέρνηση αυτών αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις – ευθύνες που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία για τη διακυβέρνηση πλοίων, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των ειδικών διατάξεων που αφορούν στην κίνηση, κυκλοφορία-πλεύση και διακυβέρνηση-χειρισμό αυτών (σ.σ. των πλοίων). Σε κάθε περίπτωση οι κυβερνήτες υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις-διεθνείς κανονισμούς περί ασφάλειας ναυσιπλοΐας, προστασίας των λουομένων και του θαλασσίου περιβάλλοντος.

4. Οι παραβάτες της παρούσας, ανεξαρτήτως από τις τυχόν συντρέχουσες αστικές, ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α’ 261), όπως έχει τροποποιηθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης