Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονόπτωσης στην περιοχή του Δασαρχείου Λαγκαδά

kinigi_hioniaΑριθμ. 87321 – ΦΕΚ Β 3122 – 09.12.2013

Απαγόρευση της θήρας σε περιπτώσεις μεγάλων χιονοπτώσεων και λόγω ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 258 του Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ 7/Α/18-1-1969) «Περί Δασικού Κώδικος», όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205/Α/27-9-1975) “Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969 «περί Δασικού Κώδικος”».
2. Την υπ’ αριθμ. 137813/434/23-1-1981 Διαταγή του Υπ. Γεωργίας «Περί απαγόρευσης κυνηγιού σε περίπτωση χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και εντάσεως».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 της 87578/703/ 6.3.2007 (ΦΕΚ 581/Β/23-4-2007) Κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 Κ.Υ.Α. «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
4. Την υπ’ αριθμ. 133275/2116/19-7-2013 (ΦΕΚ 1850/Β/ 29.7.2013) (ΑΔΑ:ΒΛΩΒ0-ΓΒΤ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2013-2014».
5. Την υπ’ αριθμ. οίκ. 53844/10-7-2013 (ΦΕΚ 2017/Β/16.8.2013) (ΑΔΑ:ΒΛΩ3ΟΡ1Υ-Ν4Ν) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «με εντολή Γενικού Γραμματέα».
6. Την ανάγκη προστασίας των θηραμάτων στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Λαγκαδά, λόγω εξασθενίσεως και περιορισμένης δυνατότητας άμυνας τους σε περίπτωση χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Λαγκαδά την άσκηση του κυνηγιού όλων των θηραμάτων (τριχωτών και πτερωτών) σε περίπτωση χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και έντασης όταν συνεπεία αυτής το έδαφος είναι καλυμμένο από το χιόνι σε ύψος τέτοιο ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης των ιχνών των θηραμάτων επ αυτού και την άσκηση του κυνηγιού των πτερωτών θηραμάτων σε περίπτωση επικράτησης παρατεταμένων χρονικά δυσμενών για τα πτηνά καιρικών συνθηκών (παγετός).

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της μέχρι τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2013 – 2014 (28/02/2014).

Η τήρησή της ανατίθεται στα Δασικά όργανα, στην Ελληνική Αστυνομία, στους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη και οι παραβάτες της τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα και των λοιπών περί θήρας διατάξεων που ισχύουν.

Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε Βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Λαγκαδάς, 20 Νοεμβρίου 2013
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Δασαρχείου
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ