Τέλη εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας

Αριθμ. 125560/2306 – ΦΕΚ B 1027 – 03.06.2015
Επανακαθορισμός τελών για την χορήγηση άδειας εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας