Στεγνοκαθαριστήρια. Δικαιολογητικά για άδεια ίδρυσης λειτουργίας

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: οικεία Περιφερειακή Ενότητα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

Όταν η μονάδα πρόκειται να εγκαταστήσει μηχανολογικό εξοπλισμό με ισχύ κάτω από 22 KW κινητήρια ή θερμική κάτω από 50 KW και είναι χαμηλής όχλησης.

1) Αίτηση

2) Ειδική Δήλωση συμπληρωμένη

3) Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, με συνημμένη την εγκεκριμένη μελέτη

4) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται

5) Βεβαίωση χρήσης γης, από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία

6) Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά το νόμο μηχανικού, στην περίπτωση υφιστάμενων κτιρίων .

7) Άδεια οικοδομής, θεωρημένη για το πέρας των εργασιών, στην περίπτωση νέου κτιρίου.

8) Βεβαίωση από την Επιθεώρηση Εργασίας

9) Γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υγείας οικείας Π.Ε., σύμφωνα με την αρ.Α5α/5333/87 (ΦΕΚ 721/Β/87) Υγειονομικής Διάταξης

10) Για πολυώροφα κτίρια, κανονισμός συνιδιοκτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3741/1929 (ΦΕΚ 4 Α΄) «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους» ή Υπεύθυνη Δήλωση του διαχειριστή της Πολυκατοικίας, έπειτα από απόφαση Γεν. Συνέλευσης.

11) Εάν έχει ατμολέβητα τότε:

Πιστοποιητικό Υδραυλικής Δοκιμασίας

Πιστοποιητικό Παραλαβής

Ισχύουσα Νομοθεσία:

  • Νόμος 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/11-03-2005) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
  • Την απόφαση Αριθμ. Φ15/οικ.7816/616 (ΦΕΚ 542/Β/22.4.05)
  • Β.Δ. 277/63 (ΦΕΚ 65/Α/ 22-05-1963) “Περί ατμολεβητών, εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών”
  • Αποφ-Α5α/5333/87(ΦΕΚ-721/Β/18-12-87) «Όροι ιδρύσεως και λειτουργίας Καταστημάτων κλπ. πλυντηρίων, στεγνοκαθαριστηρίων, βαφείων, ταπητοκαθαριστηρίων και αμιγών σιδηρωτηρίων ρουχισμού Δημοσίας χρήσεως»
  • ΣΤΕ-2459/14-11-97 «Βιοτεχνίες, στεγνοκαθαριστήρια»