Άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτικών οχημάτων

Αριθμ. ΔΕΦΚ Δ 5041026 ΕΞ2013 – ΦΕΚ Β 3085 – 04.12.2013

Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Φ.32/14/3.06.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 816/Β/23.06.2003) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτικών οχημάτων».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. πρωτ. Φ.32/14/3.06.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 816/Β/23.06.2003) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτικών οχημάτων» ως ακολούθως:

1. Στη περίπτωση ε) του άρθρου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στις γενικές αποθήκες οι εγγυήσεις παρέχονται από τον δικαιούχο της Γενικής Αποθήκης της περίπτωσης α) του άρθρου 3 της αριθμ. πρωτ. Φ.31/13/2003 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 816/Β/23.06.2003)».

2. Στο άρθρο 4, προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Στις Γενικές Αποθήκες, για την τήρηση των οριζομένων στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου ευθύνεται ο δικαιούχος της Γενικής Αποθήκης».

3. Στο άρθρο 5, προστίθεται περίπτωση δ) ως εξής:
«δ) Στις Γενικές Αποθήκες, οι οριζόμενες στο παρόν άρθρο υποχρεώσεις, τηρούνται από το δικαιούχο της Γενικής Αποθήκης και ανά εγκεκριμένο αποθηκευτή».

4. Τα υποδείγματα των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της αριθμ. πρωτ. Φ.32/13/3.06.2003 Α.Υ.Ο.O. (ΦΕΚ 816/Β/ 23.06.2003) αντικαθίστανται με τα υποδείγματα των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της παρούσας.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Αναγράφεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Αναγράφεται ο αριθμός υποβολής της αίτησης στην τελωνειακή περιφέρεια.
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αποθηκευτή, η πλήρης διεύθυνσή του, καθώς και ο αριθμός του φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.).
4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Αναγράφεται το είδος της εγγύησης (Τραπεζική, Εμπράγματη, κ.λ.π.), το ποσό της εγγύησης που έχει κατατεθεί, ο αριθμός παραστατικού και η ημερομηνία λήξης αυτής.
5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: Στη θέση «ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» αναγράφεται η αντίστοιχη κατηγορία οχήματος που ο αποθηκευτής κατέχει.
Επιβατικά(1), Φορτηγά ή βάσεις φορτηγών (2), Μοτοσικλέτες (3), Λεωφορεία (4), Υβριδικά ή ηλεκτροκίνητα (5), Βάσεις της δ.κ.87.02 (6), Βάσεις της δ.κ.87.06 (7), ελκυστήρες ή ρυμουλκούμενα (8), Ειδικών Χρήσεων (9).
6. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ: Αναγράφεται χωριστά για καθεμία από τις φορολογικές αποθήκες, ο αριθμός αδείας λειτουργίας τους, η διεύθυνσή τους, το είδος τους (Γενική, Ατομική) και το ποσό της εγγύησης.
7. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Αναγράφεται η δραστηριότητα του αποθηκευτή μέσα στην αποθήκη (κατοχή, εξαγωγή κ.λ.π.).
8. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ: Περιγράφεται περιληπτικά το λογιστικό σύστημα παρακολούθησης της αποθήκης (π.χ. βιβλία αποθήκης, βιβλία Κ.Β.Σ., μηχανογραφημένο σύστημα κ.λ.π.).
9. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ : Αναγράφονται τα προβλεπόμενα έγγραφα που πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση για την έγκριση της έκδοσης της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή.
10. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Αναγράφεται οποιοδήποτε στοιχείο θεωρεί απαραίτητο ο αποθηκευτής για την υποστήριξη της αίτησής του.
11. Ο ΑΙΤΩΝ: Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία και τίθεται η υπογραφή του αιτούντος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Αριθ. Φ.31/13 – ΦΕΚ Β 816 – 23.06.2003

Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1
Αρμόδια αρχή χορήγησης άδειας

1. Η άδεια για τη σύσταση και τη λειτουργία φορολογικής αποθήκης κοινοτικών οχημάτων υπαγομένων σε τέλος ταξινόμησης παρέχεται από την τελωνειακή αρχή στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η αποθήκη, εφόσον αυτή είναι και καθ’ ύλη αρμόδια. Εν τούτοις, εφόσον συντρέχει δικαιολογητικός λόγος, η άδεια αυτή μπορεί να παρέχεται και από άλλη τελωνειακή αρχή, μετά από σχετική έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Προκειμένου για αποθήκη που βρίσκεται στη χωρική αρμοδιότητα των τελωνειακών αρχών που εδρεύουν στην περιοχή των νομαρχιών Πειραιά και Θεσσαλονίκης, η άδεια αυτή παρέχεται από τα τελωνεία ΣΤ΄ Πειραιά και Α΄ Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

3. Η κατά τα παραπάνω άδεια εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας. Η άδεια εκδίδεται σε τέσσερα αντίτυπα, από τα οποία το πρώτο παραδίδεται στο δικαιούχο, το δεύτερο κατατίθεται στην τελωνειακή περιφέρεια, το τρίτο παραμένει στο τελωνείο έκδοσης (ελέγχου της αποθήκης) και το τέταρτο αποστέλλεται στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών. Η τελωνειακή αρχή καταχωρεί κατ’ αύξοντα αριθμό τις εκδιδόμενες υπό αυτής άδειες, σε ειδικό βιβλίο καταχώρησης.

ΑΡΘΡΟ 2
Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας

1. Για τη χορήγηση της υπό του προηγούμενου άρθρου άδειας, υποβάλλεται από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο σχετική αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι της παρούσας. Στην αίτηση αυτή περιγράφονται λεπτομερώς:

• Η οικονομική δραστηριότητα και η εμπορική του ιδιότητα.

• Οι αποθηκευτικοί χώροι, οι οποίοι δύνανται να είναι είτε στεγασμένοι, είτε υπαίθριοι.

• Το είδος της προς έγκριση αποθήκης.

• Η κατηγορία των προς εναπόθεση οχημάτων.

• Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Στην αίτηση επισυνάπτονται:

• Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής στο οποίο αναγράφονται οι οδοί προσπέλασης.

• Τοπογραφικό διάγραμμα του προς έγκριση χώρου στο οποίο σημειώνονται οι είσοδοι και έξοδοι αυτών.

• Σχεδιάγραμμα περίφραξης για τους υπαίθριους χώρους.

• Έγκριση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την επάρκεια και καταλληλότητα των πυροσβεστικών μέσων που διατίθενται για την πυρασφάλεια του χώρου.

• Τίτλος κυριότητας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης της νομής κ.λ.π. του ακινήτου.

• Λογιστικό σχέδιο παρακολούθησης των εναποθηκευμένων οχημάτων.

3. Οι χώροι αυτοί διασφαλίζονται ενιαίως με τοίχο ή άλλο κατάλληλο μεταλλικό περίφραγμα με τη μέριμνα και με δαπάνες του αποθηκευτή, ώστε να αποχωρίζονται πλήρως από τους λοιπούς ελεύθερους χώρους και να είναι ευχερής ανά πάσα στιγμή ο έλεγχος, είτε αυτός είναι λογιστικός, είτε φυσικός. Κατ’ εξαίρεση σε περίπτωση λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης σε ενιαίο χώρο με το χώρο έκθεσης, μπορεί να μην τοποθετείται διαχωριστικό περίφραγμα με την προϋπόθεση ότι τα υποκείμενα σε τέλος ταξινόμησης οχήματα θα παραμένουν πάντοτε στον οριοθετημένο χώρο της φορολογικής αποθήκης.

4. Ο αποθηκευτής υποχρεούται να λαμβάνει οποιοδήποτε πρόσθετο μέτρο κρίνεται αναγκαίο, που θα υποδείξει η αρμόδια τελωνειακή αρχή με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου της επίβλεψης και ελέγχου για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

ΑΡΘΡΟ 3
Είδος αποθήκης – Χρόνος αποθήκευσης

1. Οι φορολογικές αποθήκες διακρίνονται σε: α) Γενικές αποθήκες, εφόσον προορίζονται για εναποθήκευση οχημάτων περισσοτέρων του ενός αποθηκευτή. β) Ατομικές αποθήκες, εφόσον προορίζονται για εναποθήκευση οχημάτων ενός μόνο αποθηκευτή.

2. Η ευθύνη για την εναποθήκευση βαρύνει τον αποθηκευτή, ανεξάρτητα αν ως εκ του τύπου της αποθήκης, ευθύνεται και ο διαχειριστής. Η είσοδος των οχημάτων στις φορολογικές αποθήκες αναστέλλει την είσπραξη του τέλους ταξινόμησης και του οφειλόμενου φόρου προστιθέμενης αξίας, η δε διάρκεια παραμονής σ’ αυτές είναι απεριόριστη.

3. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή, εφόσον κρίνει ότι δεν υφίσταται κίνδυνος καταστρατήγησης των συμφερόντων του Δημοσίου και ότι δεν δυσχεραίνονται οι σχετικοί έλεγχοι, δύναται να αναγνωρίσει ως φορολογική αποθήκη οχημάτων, χώρους οι οποίοι έχουν αναγνωρισθεί και ως αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης οχημάτων. Στην περίπτωση αυτή, όσα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου, δικαιολογητικά, έχουν υποβληθεί για την έκδοση της άδειας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, δεν θα υποβάλλονται εκ νέου.

4. Στην φορολογική αποθήκη, εφ’όσον προβλέπεται από την Άδεια Φορολογικής Αποθήκης, μπορούν να παραμένουν τα καινούργια κοινοτικά αυτοκίνητα οχήματα και μετά την καταβολή των αντίστοιχων φορολογικών επιβαρύνσεων από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή. Προϋπόθεση για την έγκριση συναποθήκευσης αποτελεί η τοποθέτηση των αυτοκινήτων αυτών σε συγκεκριμένο χώρο της φορολογικής αποθήκης σε συνεννόηση με την Τελωνειακή Αρχή, με τρόπο τέτοιο που δεν καθιστά δυσχερείς τους σχετικούς ελέγχους και διευκολύνει τον διαχωρισμό των αυτοκινήτων αυτών από τα άλλα οχήματα που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής του τέλους ταξινόμησης και Φ.Π.Α. Σε περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω προϋπόθεσης έγκρισης συναποθήκευσης από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή προβαίνει στην ανάκληση της σχετικής έγκρισης συναποθήκευσης.

ΑΡΘΡΟ 4
Είσοδος – Έξοδος οχημάτων στη φορολογική αποθήκη

1. Η είσοδος των οχημάτων στη φορολογική αποθήκη θα πραγματοποιείται πέραν των προβλεπομένων από τον Κ.Β.Σ. κατά περίπτωση, στοιχείων, είτε με την κάλυψη της προβλεπομένης από το άρθρο 129 του Ν. 2960/2001, δήλωσης άφιξης, είτε με την προβλεπομένη στην παρακάτω παράγραφο 4 περίπτωση γ’ άδεια διακίνησης οχημάτων. Η δήλωση και η άδεια θα καταχωρούνται στα προβλεπόμενα από την περίπτωση β’ του άρθρου 5 της αριθμ. Φ.32/14/ 03-06-2003 Α.Υ.Ο ειδικά βιβλία και θα λαμβάνουν τον αντίστοιχο αύξοντα αριθμό.

2. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή ενημερώνεται οπωσδήποτε:

α) Πριν την άφιξη μεταχειρισμένων ή μεμονωμένων καινούργιων οχημάτων, προκειμένου να παρίσταται με υπάλληλό της (ελεγκτή) κατά την εκφόρτωση και παραλαβή οχημάτων, ο οποίος προβαίνει στην πλήρη επαλήθευση των οχημάτων (κατηγορία οχήματος, μάρκα, τύπος, αριθμός πλαισίου, κινητήρα, κλπ) επί του σώματος των αντιτύπων 1 και 2 της Δήλωσης Άφιξης, προκειμένου δε περί επιβατικών αυτοκινήτων και αυτοκινήτων τύπου JEEP και στη συμπλήρωση πράξης, επαλήθευσης επί του απογραφικού δελτίου που συντάσσεται και κατατίθεται με ευθύνη του παραπάνω υπόχρεου.

β) Πριν την άφιξη παρτίδας πολλών καινούργιων αυτοκινήτων οχημάτων του αυτού τύπου, της ίδιας μάρκας που φέρουν τον ίδιο προαιρετικό εξοπλισμό. Στη περίπτωση αυτή κατατίθεται η σχετική ΔΑΟ (με πλήρεις ενδείξεις για την κατηγορία, μάρκα, τύπο, αριθμό πλαισίου και κινητήρα των οχημάτων)και συνημμένο απογραφικό δελτίο, στα οποία δηλώνεται, με ευθύνη του αποθηκευτή, το σύνολο του προαιρετικού εξοπλισμού των οχημάτων. Τα εν λόγω οχήματα με έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής εισέρχονται ελεύθερα στη φορολογική αποθήκη, χωρίς τη διενέργεια φυσικού ελέγχου(επαλήθευση) και χωρίς την παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου. Φυσικός έλεγχος μπορεί να πραγματοποιείται κατά τη κρίση και κατ’ επιλογή της αρμόδιας τελωνειακής αρχής οποτεδήποτε και σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη λειτουργία του Υποσυστήματος Λήψης Αποφάσεων (D.S.S)του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ) και μετά από διαδικασία ανάλυσης κινδύνου είτε δηλαδή κατά την είσοδο, είτε κατά τη διάρκεια παραμονής των οχημάτων στη φορολογική αποθήκη, είτε κατά την έξοδό τους από αυτή. Στη περίπτωση κατά την οποία το Υποσύστημα Λήψης Αποφάσεων δεν μπορεί να εφαρμοστεί λόγω τεχνικών προβλημάτων κατά τη λειτουργία του ή λόγω μη εφαρμογής του σε συγκεκριμένη τελωνειακή αρχή τότε για την είσοδο των οχημάτων σε Φορολογική αποθήκη, απαιτείται φυσικός έλεγχος και επαλήθευση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εδ. α της παρούσας παραγράφου.

3. Σε κάθε περίπτωση θα τηρείται από τη φορολογική αποθήκη ειδικό βιβλίο παρακολούθησης των εισερχομένων και εξερχομένων οχημάτων καινούργιων και μεταχειρισμένων, με όλα τα στοιχεία εξατομίκευσής τους (αριθμός δήλωσης άφιξης, κατηγορία οχήματος, μάρκα, τύπος, αριθμός πλαισίου και κινητήρα, κλπ). Αντί του βιβλίου είναι δυνατή η τήρηση ειδικών καρτελών ή ενδεχόμενα και άλλων προσφορότερων μηχανογραφικών εντύπων για την καλύτερη παρακολούθηση των οχημάτων.

4. Η έξοδος των οχημάτων από τη φορολογική αποθήκη, μπορεί να πραγματοποιείται:

α) Με θέση σε ανάλωση, η οποία θα γίνεται με τη διαδικασία και τα παραστατικά που προβλέπονται από το άρθρο 130 του ν.2960/2001 και τις σχετικές διοικητικές πράξεις και η οποία ολοκληρώνεται με την καταβολή των οφειλομένων φορολογικών επιβαρύνσεων ή τη χορήγηση οριστικής απαλλαγής απ’ αυτές, οπότε και πραγματοποιείται η έξοδος από το καθεστώς αναστολής. Παράλληλα γίνεται και ενημέρωση των σχετικών βιβλίων της αποθήκης.

β) Με εξαγωγή, η οποία θα γίνεται με τη διαδικασία και τα παραστατικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες περί εξαγωγής, διατάξεις με ανάλογη ενημέρωση των σχετικών βιβλίων της αποθήκης.

γ) Με επαναποστολή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή με μεταφορά σε άλλη φορολογική αποθήκη του ίδιου ή άλλου εγκεκριμένου αποθηκευτή. Στις περιπτώσεις αυτές εκδίδεται από την τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης του εγκεκριμένου αποθηκευτή – αποστολέα, άδεια διακίνησης οχημάτων, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας. Η τελωνειακή αρχή καταχωρεί κατ’ αύξοντα αριθμό τις εκδιδόμενες απ’ αυτές άδειες, σε ειδικό βιβλίο.

Η άδεια διακίνησης των οχημάτων αποτελείται από τέσσερα αντίτυπα τα οποία ανάλογα με το σκοπό της διακίνησης θα χρησιμοποιούνται ως ακολούθως:

i) Όταν πρόκειται για μεταφορά από μία φορολογική αποθήκη του εσωτερικού σε άλλη.

• Το αντίτυπο Νο 1 θα κρατείται από το τελωνείο έκδοσης αυτής.

• Το αντίτυπο Νο 2 θα παραδίδεται στον εγκεκριμένο αποθηκευτή – αποστολέα, για πίστωση της φορολογικής του αποθήκης με αντίστοιχη ενημέρωση του βιβλίου αποθήκης και του ειδικού βιβλίου παρακολούθησης των εισερχομένων και εξερχόμενων οχημάτων.

• Τα αντίτυπα Νο 3 και Νο 4 στα οποία θα προσαρτάται οπωσδήποτε και φωτοαντίγραφο του ειδικού επαληθευτικού δελτίου, θα συνοδεύουν τα οχήματα μέχρι τη φορολογική αποθήκη του παραλήπτη, ο οποίος θα ενημερώνει έγκαιρα την τελωνειακή αρχή ελέγχου της αποθήκης του ώστε αυτή να προβεί στις απαραίτητες, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη παραπάνω παράγραφο 2 α, ενέργειες. Μετά την ολοκλήρωση της επαλήθευσης η ίδια τελωνειακή αρχή θα καταχωρεί το αντίτυπο Νο 4 στο βιβλίο που καταχωρεί και τις δηλώσεις άφιξης οχημάτων, το δε αντίτυπο Νο 3 δεόντως συμπληρωμένο και θεωρημένο θα επιστρέφεται εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας διακίνησης οχημάτων στο τελωνείο έκδοσης αυτής για την εξόφληση του αντιτύπου Νο 1 που παραμένει σε εκκρεμότητα. Φωτοαντίγραφο του αντιτύπου Νο 4 θα παραδίδει και στον εγκεκριμένο αποθηκευτή – παραλήπτη προκειμένου αυτός να χρεώσει την αποθήκη του με τα εισερχόμενα οχήματα και να ενημερώσει ανάλογα τα βιβλία του. Σε περίπτωση που το τελωνείο έκδοσης της άδειας διακίνησης οχημάτων δεν έχει λάβει μέσα στην παραπάνω προθεσμία το θεωρημένο αντίτυπο Νο 3, θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την είσπραξη των οφειλομένων φορολογικών επιβαρύνσεων και την επιβολή ενδεχομένως και των προβλεπομένων κυρώσεων.

ii) Όταν πρόκειται για επαναποστολή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), με κατάθεση ισόποσης των φορολογικών επιβαρύνσεων εγγυητικής επιστολής τράπεζας ή αξιόχρεης τρίτου προσώπου χρησιμοποιούνται μόνο τα τρία πρώτα αντίτυπα της άδειας διακίνησης οχημάτων από τα οποία τα Νο 1 και Νο 2, όπως αναφέρεται στην προηγούμενη περίπτωση

(i). Το αντίτυπο Νο 3 θα συνοδεύει τα οχήματα μέχρι το σημείο εξόδου από τη χώρα μας και το τελωνείο εξόδου αφού διαπιστώσει την ταυτότητα των οχημάτων, θα πρέπει να πιστοποιεί επί του αντιτύπου αυτού, ότι τα συγκεκριμένα οχήματα εγκατέλειψαν πράγματι τη χώρα μας και να το επιστρέφει θεωρημένο στο τελωνείο που το εξέδωσε, εντός δεκαημέρου από την ημερομηνία εξόδου των οχημάτων, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά όσων ορίζονται στην παραπάνω περίπτωση (i).

5. Στις περιπτώσεις Τελωνειακών αρχών στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων λειτουργούν φορολογικές αποθήκες κοινοτικών οχημάτων πλην όμως δεν έχουν αρμοδιότητα τελωνισμού μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για τη θέση των αυτοκινήτων αυτών σε ανάλωση επιτρέπεται με αίτηση του εγκεκριμένου αποθηκευτή, η έξοδος από τη φορολογική αποθήκη με έκδοση Άδειας Διακίνησης Οχημάτων (Α.Δ.Ο.) για τη μετακίνηση τους στην πλησιέστερη Τελωνειακή αρχή με αρμοδιότητα τελωνισμού μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με την τήρηση κατά τα λοιπά των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο 4.

6. Η θέση σε ανάλωση ή η κατ’ άλλο τρόπο έξοδος των οχημάτων από τη φορολογική αποθήκη γίνεται κατά περίπτωση, είτε με βάση τα στοιχεία επαλήθευσής τους, είτε με βάση τα στοιχεία που δηλώθηκαν από τον υπόχρεο κατά το χρόνο που εισήλθαν στη φορολογική αποθήκη όπως αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 2. Σε περίπτωση που ενώ έχει κατατεθεί σχετικό παραστατικό δεν πραγματοποιείται η έξοδος του οχήματος από τη φορολογική αποθήκη, εφόσον υπάρχει δικαιολογητικός λόγος μπορεί με έγκριση της τελωνειακής αρχής το παραστατικό αυτό να ακυρωθεί, καθώς και οι σχετικές εγγραφές στο βιβλίο αποθήκης.

ΑΡΘΡΟ 5
Προσωρινή έξοδος οχημάτων

1. Επιτρέπεται η προσωρινή έξοδος οχημάτων από τη φορολογική αποθήκη με σκοπό την:

α)Επίδειξή τους σε εκθέσεις που διοργανώνονται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους στα πλαίσια διαφόρων εμπορικών, βιομηχανικών κ.λ.π εκδηλώσεων, εξαιρουμένων των εκθέσεων που διοργανώνουν επιτηδευματίες του είδους στα εμπορικά τους καταστήματα ή χώρους, για την πώληση των οχημάτων.

β) Δοκιμή τους (test drive)

γ) Εκτέλεση συνήθων εργασιών συντήρησης και επισκευής για τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, εφ’ όσον αυτό απαιτείται.

δ) Πραγματοποίηση διαφόρων εργασιών, σε φορτηγά ή βάσεις φορτηγών, όπως τοποθέτηση καρότσας ή ψυκτικού θαλάμου κλπ. ή τεχνικών ελέγχων σε επιχείρηση – συνεργείο της επιλογής του εγκεκριμένου αποθηκευτή, με τελικό σκοπό στη συνέχεια τα οχήματα αυτά να εξαχθούν σε τρίτη χώρα με την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας και των σχετικών περί εξαγωγής διατάξεων.

2. Η αρμόδια για τον έλεγχο της φορολογικής αποθήκης, Τελωνειακή Αρχή, για την προσωρινή έξοδο οχήματος, ύστερα από αίτηση του εγκεκριμένου αποθηκευτή και κατάθεση ισόποσης των αναλογουσών στο όχημα φορολογικών επιβαρύνσεων τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ή αξιόχρεης εγγύησης τρίτου προσώπου, χορηγεί άδεια προσωρινής εξόδου. Η διάρκεια παραμονής του οχήματος εκτός της φορολογικής αποθήκης, δεν πρέπει να υπερβαίνει το χρονικό όριο που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει για τα οχήματα: α) της παρ.1 εδ. α τις δέκα(10) ημέρες κατ’ ανώτατο όριο από τη λήξη της έκθεσης β) της παρ.1 εδ β και γ τις δεκαπέντε (15) ημέρες και γ) της παρ.1 εδ.δ τις σαράντα πέντε (45) ημέρες συνολικά, με δυνατότητα χορήγησης δεκαπέντε (15) επιπλέον ημερών εφόσον αυτό δικαιολογείται από τις περιστάσεις.

«Οι περιπτώσεις α’ και β’ της προηγούμενης παραγράφου 1 έχουν εφαρμογή για νέου τύπου οχήματα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στη χώρα στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής του ενδιαφερόμενου αποθηκευτή εισαγωγέα και δεν μπορεί ο αριθμός τους να ξεπερνά τα τρία (3) τεμάχια ανά τύπο οχήματος, για κάθε αποθηκευτή αντιπρόσωπο. Εφόσον ο αριθμός τους ξεπερνά τα τρία (3) τεμάχια ανά τύπο οχήματος, για συγκεκριμένο αποθηκευτή αντιπρόσωπο, απαιτείται κατόπιν εισήγησης του Τελωνείου Ελέγχου της Φορολογικής Αποθήκης, έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., πριν από τη χορήγηση της άδειας προσωρινής εξόδου από την αρμόδια τελωνειακή αρχή. Ομοίως, κατόπιν έγκρισης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., η αρμόδια τελωνειακή αρχή δύναται να χορηγήσει άδεια εξόδου από τη φορολογική αποθήκη με διάρκεια παραμονής, επιπλέον σαράντα πέντε (45) ημερών, από τη διάρκεια όπως καθορίζεται με την ως άνω περίπτωση β και μόνο για σκοπούς δοκιμής (test drive) της περίπτωσης β ́της παραγράφου 1». ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3862/02.11.2017

3. Στην αίτηση για τη χορήγηση της Άδειας Προσωρινής Εξόδου, πρέπει να αναφέρονται:

α) Η επωνυμία του εγκεκριμένου αποθηκευτή

β) Το είδος (κατηγορία, μάρκα, τύπο, αριθμό πλαισίου, κινητήρα, κλπ.) και ο αριθμός των οχημάτων

γ) Η φορολογική αποθήκη από την οποία θα εξαχθούν προσωρινά.

δ) ) Ο χώρος στον οποίο θα ευρίσκονται τα οχήματα κατά τη διάρκεια της προσωρινής εξόδου

ε) Ο σκοπός της προσωρινής εξόδου

στ) Η ΔΑΟ ή ΑΔΟ με την κατάθεση της οποίας τα εν λόγω οχήματα εισήλθαν στη φορολογική αποθήκη.

ζ) Η διάρκεια παραμονής εκτός της φορολογικής αποθήκης.

4. Τα εξερχόμενα προσωρινά της φορολογικής αποθήκης οχήματα, κατόπιν σχετικής έγκρισης της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, εξακολουθούν να ευρίσκονται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης δηλ. σε καθεστώς αναστολής καταβολής του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α. και συνεπώς δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε χρήση και μετακίνησή τους κατά τη διάρκεια της προσωρινής εξόδου, πέρα από τα οριζόμενα στη σχετική άδεια της αρμόδιας τελωνειακής αρχής

ΑΡΘΡΟ 6
Εποπτεία και έλεγχος της φορολογικής αποθήκης

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος της φορολογικής αποθήκης ασκείται από την τελωνειακή αρχή η οποία είναι αρμόδια για την έκδοση της άδειας λειτουργίας αυτής. Τακτικός έλεγχος πραγματοποιείται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο βάσει των τηρουμένων στοιχείων και βιβλίων του εγκεκριμένου αποθηκευτή και της τελωνειακής υπηρεσίας. Έκτακτος έλεγχος πραγματοποιείται οποτεδήποτε κατά την κρίση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής καθώς και από τις κατά τόπο αρμόδιες ΕΛΥΤ. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται στους χώρους αποθήκευσης (φυσικός έλεγχος) όσο και στα τηρούμενα από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή στοιχεία και βιβλία (λογιστικός έλεγχος). Μετά την πραγματοποίηση του ελέγχου συντάσσεται έκθεση ελέγχου με τα αποτελέσματα αυτού, που υπογράφεται από τους υπαλλήλους που διενήργησαν τον έλεγχο και τον αποθηκευτή. Αντίγραφο της έκθεσης κοινοποιείται στις τελωνειακές περιφέρειες, στη Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του Υπουργείου Οικονομικών και τον εγκεκριμένο αποθηκευτή.

2. Επιτρέπεται η εγκατάσταση κλιμακίου της οικείας τελωνειακής αρχής, σε φορολογική αποθήκη. Η εγκατάσταση αυτή του κλιμακίου γίνεται μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου ή αυτοδίκαια.

ΑΡΘΡΟ 7
Απογραφή

Στο τέλος κάθε έτους ο εγκεκριμένος αποθηκευτής πραγματοποιεί απογραφή και συντάσσει σχετική κατάσταση, η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή και στη Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του Υπουργείου Οικονομικών. Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει τον αριθμό των αυτοκινήτων κατά κατηγορία (επιβατικά, τύπου jeep, ανοικτά φορτηγά, κλειστά φορτηγά, μοτοσικλέτες, λεωφορεία κλπ.) που εισήλθαν και εξήλθαν από τη φορολογική αποθήκη κατά τη διάρκεια του έτους και τον αριθμό αυτών που παραμένουν και μεταφέρονται στο επόμενο έτος.

ΑΡΘΡΟ 8
Ανάκληση Άδειας

1. Η άδεια σύστασης και λειτουργίας φορολογικής αποθήκης ανακαλείται από την τελωνειακή αρχή που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστωθεί ότι η έκδοσή της βασίσθηκε σε αναληθή ή ανακριβή στοιχεία, άνευ των οποίων δεν θα εκδίδετο, ή εφόσον εξέλειπαν μερικά ή ολικά, οι προϋποθέσεις επί των οποίων βασίσθηκε η έκδοσή της.

2. Η κατά τα παραπάνω ανάκληση, επάγεται έννομα αποτελέσματα από την επόμενη της κοινοποίησής της.

3. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας, η τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης, σε συνεργασία με την τελωνειακή περιφέρεια που εξέδωσε την άδεια του εγκεκριμένου αποθηκευτή, προέρχεται άμεσα στη βεβαίωση και είσπραξη των οφειλομένων κατά περίπτωση φορολογικών επιβαρύνσεων, με την κατάπτωση των σχετικών εγγυήσεων, εφαρμοζομένων εφόσον συντρέχει περίπτωση και των διατάξεων του άρθρου 137 του ν.2960/2001.

ΑΡΘΡΟ 9
Παραβάσεις – Κυρώσεις

Κάθε παρέκκλιση των διατάξεων, των διατυπώσεων, των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας απόφασης, θεωρείται ως τελωνειακή παράβαση, η οποία υπό την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, τιμωρείται ως απλή τελωνειακή παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2960/2001.

ΑΡΘΡΟ 10
Κατάργηση διατάξεων – Έναρξη ισχύος

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η αρ. Φ.1000/623/01.12.2000 Α.Υ.Ο (Φ.Ε.Κ.1629/Β΄/ 29.12.2000).

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2003

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Αναγράφεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

2. ΑΡ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Αναγράφεται ο αριθμός καταχώρησης της αίτησης στο Τελωνείο.

3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αποθηκευτή, η πλήρης διεύθυνσή του, καθώς και ο αριθμός του φορολογικού μητρώου.

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ο αποθηκευτής ορίζει διαχειριστή, με την αναγραφή του ονοματεπώνυμου το Α.Φ.Μ. και της πλήρης διεύθυνσής του.

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: Αναγράφεται μια η περισσότερες κατηγορίες οχημάτων που αντιστοιχούν σε δείκτες – αριθμούς που πρόκειται να κατέχονται στη φορολογική αποθήκη: Επιβατικά (1), Φορτηγά ή βάσεις φορτηγών (2), Μοτοσικλέτες (3),Λεωφορεία (4), Ελκυστήρες (5). Ειδ. Χρήσεων (6), Ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα (7) Υβριδικά ή ηλεκτροκίνητα (8),για μελλοντική χρήση (9). Αναγράφεται κάτω από το δείκτη της αντίστοιχης κατηγορίας οχήματος η ένδειξη «Χ».

6. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ: Αναγράφεται η ονομασία της αποθήκης (π.χ. το όνομα της εταιρείας) αν υπάρχει, η πλήρης διεύθυνση της αποθήκης και το είδος αυτής (Γενική, Ατομική, Προσωρινή).

7. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Αναγράφεται η δραστηριότητα του αποθηκευτή μέσα στην αποθήκη (κατοχή, αποστολή, εξαγωγή, κ.λ.π.).

8. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ: Περιγράφεται περιληπτικά το λογιστικό σύστημα παρακολούθησης της αποθήκης (π.χ. βιβλία αποθήκης, βιβλία Κ.Β.Σ., μηχανογραφημένο σύστημα κ.λ.π.).

9. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Αναγράφονται τα προβλεπόμενα έγγραφα που πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση για την έγκριση λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης (π.χ. σχεδιάγραμμα αποθήκης, τίτλοι κυριότητας, κ.λ.π.).

10. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Αναγράφεται οποιοδήποτε στοιχείο θεωρεί απαραίτητο ο Αποθηκευτής για την υποστήριξη της Αίτησης του συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης της δυνατότητας που παρέχεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.4 της παρούσας απόφασης.

11. Ο ΑΙΤΩΝ: Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία και τίθεται η υπογραφή του αιτούντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: Αποτελείται από 8 αριθμούς, από τους οποίους οι τέσσερις πρώτοι αποτελούν τον κωδικό του τελωνείου, οι δε υπόλοιποι είναι ο αύξων αριθμός που δίνει το τελωνείο στον αποθηκευτή (π.χ. η πρώτη άδεια που θα εκδώσει το τελωνείο Λάρισας θα έχει τον αριθμό 33020001). ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: Όταν υπάρχει ανάγκη επανειλημμένων τροποποιήσεων της άδειας φορολογικής αποθήκης αναγράφεται ο αριθμός 1,2,3 κ.ο.κ.

2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αποθηκευτή, η πλήρης διεύθυνσή του, καθώς και ο αριθμός του φορολογικού του μητρώου.

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: Αναγράφεται η ημερομηνία από την οποία ισχύει η έγκριση λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης.

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Αναγράφεται η ημερομηνία λήξης ισχύος της έγκρισης λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης, μόνο στην περίπτωση που το τελωνείο έχει ορίσει τέτοια ημερομηνία, διαφορετικά δεν συμπληρώνεται.

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: Στη στήλη «ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» αναγράφεται στην αντίστοιχη κατηγορία οχήματος που ο αποθηκευτής κατέχει η ένδειξη «Χ». Αντιστοιχία κατηγορίας οχημάτων σε δείκτες αριθμούς: Επιβατικά (1),Φορτηγά ή βάσεις φορτηγών (2), Μοτοσικλέτες (3), Λεωφορεία (4), Ελκυστήρες (5). Ειδ. Χρήσεων(6). Ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα (7), Υβριδικά ή ηλεκτροκίνητα (8), για μελλοντική χρήση (9).

6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του διαχειριστή που ενδεχόμενα έχει ορισθεί από τον αποθηκευτή.

7. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ: Περιγράφεται περιληπτικά το λογιστικό σύστημα παρακολούθησης της αποθήκης (π.χ. βιβλίο αποθήκης, βιβλία Κ.Β.Σ.. μηχανογραφικό σύστημα, κ.λ.π.).

8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ: Αναγράφεται η ονομασία της αποθήκης (π.χ. το όνομα της εταιρίας) αν υπάρχει, η πλήρης διεύθυνση της αποθήκης και το είδος αυτής (Γενική, Ατομική, Προσωρινή).

9. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Αναγράφεται η δραστηριότητα του αποθηκευτή μέσα στην αποθήκη (κατοχή αποστολή, εξαγωγή κ.λ.π ).

10. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Αναγράφεται οποιοδήποτε στοιχείο ή χαρακτηριστικό κατά την κρίση του τελωνείου που αφορά την αποθήκη συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης της δυνατότητας που παρέχεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 της παρούσας απόφασης.

11. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ: Συμπληρώνονται τα στοιχεία του τελωνείου που εγκρίνει και ελέγχει τη φορολογική αποθήκη με τον κωδικό, την ονομασία του τελωνείου, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και το FAX.

12. ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ: Αναγράφεται ο τόπος και η ημερομηνία και τίθεται η σφραγίδα του τελωνείου και η υπογραφή του αρμοδίου υπαλλήλου.

Aριθ. Φ.32/14 (2)

Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτικών οχημάτων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 120 και επόμενα του Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και ειδικότερα του άρθρου 135 αυτού σχετικά με τις προϋποθέσεις αναγνώρισης προσώπου ως εγκεκριμένου αποθηκευτή οχημάτων.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 135 του παραπάνω νόμου με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός των Οικονομικών να καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή οχημάτων.

3. Την ανάγκη αντικατάστασης της Φ.999/622/ 1.12.2000 Α.Υ.Ο με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του καθεστώτος των φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων και την προσαρμογή της στις διατάξεις του Ν.2960/01.

4. Το Π.Δ. 203/2000 «Κατάργηση Δ/νση Ελέγχου Τελωνειακών Αρχών και σύσταση Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων» (Ε.Λ.Υ.Τ) ΦΕΚ 163/Α/21.8.2000.

5. Την 1100383/1330/Α0006/31.10.01 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών « καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών» (ΦΕΚ 1485/Β΄).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1 Άδεια αποθηκευτή – Αρμόδια αρχή

1. Η υπό του άρθρου 135 του ν.2960/2001 προβλεπόμενη άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτικών οχημάτων εκδίδεται από την τελωνειακή περιφέρεια, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα του αποθηκευτή.

2. Για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και της παρούσας απόφασης, εκδίδεται μόνο μία άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των φορολογικών αποθηκών που έχουν συσταθεί βάσει της αριθμ. Φ.31/13/ 03-06-2003 Α.Υ.Ο. και το χώρο της επικράτειας στον οποίο βρίσκονται και λειτουργούν αυτές.

3. Η άδεια εκδίδεται σε τέσσερα αντίτυπα από τα οποία το πρώτο παραδίδεται στο δικαιούχο, το δεύτερο παραμένει στην εκδούσα αρχή, το τρίτο κοινοποιείται στο τελωνείο ελέγχου της αποθήκης και το τέταρτο αποστέλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Η κατά τα παραπάνω άδεια εκδίδεται, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας. Η τελωνειακή περιφέρεια καταχωρεί κατ’ αύξοντα αριθμό τις εκδιδόμενες υπ’ αυτής άδειες, σε ειδικό βιβλίο καταχώρησης.

ΑΡΘΡΟ 2 Προϋποθέσεις άδειας

Για τη χορήγηση της υπό του προηγούμενου άρθρου, άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή, θα πρέπει στο πρόσωπο αυτού, να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) Να παραλαμβάνει, να κατέχει και να αποστέλλει, στα πλαίσια της άσκησης του επιτηδεύματός του, οχήματα υπαγόμενα στο καθεστώς αναστολής της παρ. 1 του άρθρου 133 του ν.2960/2001. β) Να κατέχει ή να χρησιμοποιεί φορολογική αποθήκη, η οποία έχει συσταθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 134 του Ν.2960/2001 και της Φ. 31/ 13/ 03-06-2003 Α.Υ.Ο. γ) Να τηρεί βιβλία τουλάχιστον Γ΄ κατηγορίας, σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ. δ) Να μην έχει υποπέσει στις προβλεπόμενες από την παράγραφο 2(β) του άρθρου 135 του Ν.2960/2001 παραβάσεις, το φυσικό πρόσωπο ή προκειμένου περί νομικών προσώπων, ο διαχειριστής ή ο διευθύνων σύμβουλος ή άλλα πρόσωπα που σύμφωνα με το καταστατικό δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο. ε) Να παρέχει τις υπό του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, εγγυήσεις.

ΑΡΘΡΟ 3 Απόδειξη προϋποθέσεων

Για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων του προηγούμενου άρθρου, υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Αίτηση με βάση τα διαλαμβανόμενα στο παράρτημα Ι της παρούσας στοιχεία. β) Έγγραφα για την απόδειξη της ταυτότητας του αποθηκευτή (δελτίο ταυτότητας, καταστατικό, κ.λ.π.). γ) Αποδεικτικά, αναφορικά με την κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων, βάσει του Κ.Β.Σ. δ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ότι δεν συντρέχουν οι παραβάσεις της περίπτωσης (δ) του προηγούμενου άρθρου. ε) Σχετική εγγύηση.

ΑΡΘΡΟ 4 Εγγυήσεις

1. Η παρεχόμενη εγγύηση η οποία καλύπτει την παραλαβή, κατοχή και εσωτερική διακίνηση των οχημάτων μπορεί να είναι χρηματική, τραπεζική, εμπράγματη ασφάλεια, ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή αξιόχρεη τρίτου προσώπου. Το δικαίωμα της επιλογής του είδους της εγγύησης, αν άλλως δεν ορίζεται στην παρούσα, ανήκει στο ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Το επιλεγόμενο από τον εκάστοτε υπόχρεο αποθηκευτή είδος εγγύησης, γίνεται δεκτό μόνο εφόσον διασφαλίζει πλήρως την αξίωση του Δημοσίου για την καταβολή των αναλογούντων στα οχήματα φορολογικών επιβαρύνσεων. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι η συγκεκριμένη ασφαλιστική επιχείρηση μπορεί να χορηγεί νόμιμα εγγύηση για κάλυψη φορολογικών επιβαρύνσεων. Αν το προτεινόμενο είδος εγγύησης δεν καλύπτει εξ οιουδήποτε λόγου όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες γεννάται υποχρέωση καταβολής φόρων, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του ν.2960/2001, η αρμόδια τελωνειακή αρχή υποχρεούται να αρνηθεί την παραλαβή της προσφερόμενης εγγύησης και να ζητήσει την αντικατάστασή της με άλλη εκ των παραπάνω αναφερομένων. 2. Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης, όταν στη φορολογική αποθήκη υπάρχει διαρκής παρουσία της τελωνειακής υπηρεσίας και ασκείται υπ’ αυτής συνεχής έλεγχος και εποπτεία με τη δυνατότητα λήψης των αναγκαίων διασφαλιστικών μέτρων. Επίσης δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης όταν οι αποθηκευτικές επιχειρήσεις λειτουργούν με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ. 3077/54 (Φ.Ε.Κ. 243 Α). 3. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου κατατίθενται στην αρμόδια για την έκδοση της άδειας τελωνειακή περιφέρεια, με εξαίρεση τις εγγυήσεις διακίνησης, οι οποίες κατατίθενται στο τελωνείο ελέγχου, εφόσον: α) Δεν έχει κατατεθεί εγγύηση για την έκδοση της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή επειδή αυτός λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ.3077/54, ή λόγω διαρκούς παρουσίας της τελωνειακής υπηρεσίας. β) Η κατατεθείσα εγγύηση δεν καλύπτει το τέλος ταξινόμησης που αναλογεί στα διακινούμενα οχήματα και παρίσταται ανάγκης παροχής συμπληρωματικής εγγύησης. 4. Οι εγγυήσεις για την παραλαβή και κατοχή των οχημάτων καλύπτουν κάθε στιγμή το 20% του ποσού του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί στα αποθηκευμένα με καθεστώς αναστολής οχήματα αποτελούμενη από 10% οικονομική (τραπεζική εγγύηση ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο) και 10% άλλης μορφής εγγύησης. Η ίδια εγγύηση κατατίθεται επίσης και από τα πρόσωπα που για πρώτη φορά ζητούν την έκδοση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτικών οχημάτων, το ποσό της οποίας υπολογίζεται επί του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί στα οχήματα που κατά δήλωσή τους, θα τεθούν στο καθεστώς της φορολογικής αποθήκης. Σε περίπτωση παραβάσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 137 του Ν. 2960/2001, κατατίθεται οικονομική εγγύηση για ολόκληρο το ποσό του 20% του τέλους ταξινόμησης των αποθηκευμένων οχημάτων. 5. Ο έλεγχος της κανονικότητας και της επάρκειας των παραπάνω εγγυήσεων γίνεται από την τελωνειακή περιφέρεια. Για το σκοπό αυτό, ο εγκεκριμένος αποθηκευτής θα συντάσσει την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα κατάσταση κατά φορολογική αποθήκη που θα περιλαμβάνει τα αποθέματα των οχημάτων του προηγούμενου μήνα και το τέλος ταξινόμησης που αναλογεί σ’ αυτά. Αντίγραφο της κατάστασης αυτής θα αποστέλλεται μέσα σε τρεις ημέρες από τη σύνταξή της, στην τελωνειακή περιφέρεια που εξέδωσε την άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή οχημάτων, προκειμένου αυτή να ελέγχει, αν από την κατατεθείσα εγγύηση, καλύπτεται το 20% του τέλους ταξινόμησης του συνόλου των αποθηκευμένων με το καθεστώς αναστολής οχημάτων του συγκεκριμένου αποθηκευτή. Σε περίπτωση μη κάλυψης του παραπάνω ποσοστού, κατατίθεται συμπληρωματική εγγύηση. Αντίγραφο της παραπάνω κατάστασης θα κοινοποιείται και στην τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης η οποία κατά την κρίση της, θα προβαίνει στον έλεγχο για την πληρότητα και ορθότητα αυτής. 6. Η εγγύηση που παρέχεται για την έκδοση της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή χρησιμοποιείται και για την κάλυψη της διακίνησης των οχημάτων υπό το καθεστώς αναστολής στο εσωτερικό της χώρας. Στις περιπτώσεις που δεν έχει κατατεθεί εγγύηση, λόγω διαρκούς παρουσίας της τελωνειακής υπηρεσίας, ή επειδή ο συγκεκριμένος αποθηκευτής λειτουργεί με τις διατάξεις του Ν.Δ.3077/54, η διακίνηση στο εσωτερικό της χώρας υπό το καθεστώς αναστολής οχημάτων, καλύπτεται με εγγύηση ίση με το ύψος του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί στα οχήματα κάθε συγκεκριμένης αποστολής. Η εγγύηση αυτή λύεται με την ολοκλήρωση της μεταφοράς και την επιστροφή στην τελωνειακή αρχή του αντιτύπου Νο 3 της άδειας διακίνησης οχημάτων, ή προκειμένου για οχήματα του άρθρου 5 της Φ.31/13/03 -06-2003 Α.Υ.Ο. με την επιστροφή των αυτοκινήτων στη φορολογική αποθήκη και τη σύνταξη της προβλεπόμενης πράξης επανεισόδου επί της άδειας προσωρινής εξόδου.

ΑΡΘΡΟ 5 Υποχρεώσεις αποθηκευτή

Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής με τη χορήγηση της άδειας αναλαμβάνει την υποχρέωση: α) Να τηρεί ανά φορολογική αποθήκη γραμμογραφημένο βιβλίο αποθήκης (εισερχομένων – εξερχόμενων οχημάτων), όπως το συνημμένο υπόδειγμα, του παραρτήματος ΙΙΙ που μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες κάθε αποθήκης. Παρέχεται ευχέρεια αντί του παραπάνω βιβλίου να χρησιμοποιείται το τηρούμενο από τον Κ.Β.Σ. βιβλίο αποθήκης, υπό την προϋπόθεση ότι σ’ αυτό εμφανίζονται όλα τα αναγκαία στοιχεία. Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση χρησιμοποιεί μηχανογραφικό σύστημα τήρησης των στοιχείων κίνησης των οχημάτων η παρακολούθηση για τις ανάγκες του ελέγχου και της λειτουργίας της αποθήκης, μπορεί να γίνεται από τα στοιχεία αυτά. β) Να τηρεί, ανά αποθήκη, ειδικά βιβλία θεωρημένα από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, στα οποία θα καταχωρεί τις δηλώσεις άφιξης και τις άδειες διακίνησης οχημάτων αντίστοιχα που αφορούν τα διακινούμενα οχήματα. γ) Να τηρεί τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 135 του ν.2960/2001.

ΑΡΘΡΟ 6 Ανάκληση άδειας

1. Η άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή ανακαλείται: α) όταν από την τελωνειακή περιφέρεια ή το τελωνείο ελέγχου της φορολογικής αποθήκης διαπιστωθεί ότι η έκδοσή της βασίσθηκε σε αναληθή ή ανακριβή στοιχεία, άνευ των οποίων δεν θα εκδίδονταν ή ότι εξέλειπαν μερικά ή ολικά οι προϋποθέσεις επί των οποίων βασίσθηκε η έκδοσή της και β) όταν ο ενδιαφερόμενος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το νόμο ή την παρούσα. Η κατά τα παραπάνω ανάκληση, επάγεται έννομα αποτελέσματα από την επομένη της κοινοποίησής της στον ενδιαφερόμενο. 2. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας, η τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης, σε συνεννόηση με την τελωνειακή περιφέρεια που εξέδωσε την άδεια του εγκεκριμένου αποθηκευτή, προέρχεται άμεσα στη βεβαίωση και είσπραξη των οφειλομένων, κατά περίπτωση φορολογικών επιβαρύνσεων, με την κατάπτωση των σχετικών εγγυήσεων, εφαρμοζομένων εφόσον συντρέχει περίπτωση και των διατάξεων του άρθρου 137 του ν.2960/2001.

ΑΡΘΡΟ 7 Κατάργηση διατάξεων – Έναρξη ισχύος

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η Φ.999/ 622/01-12-2000 Α.Υ.Ο (ΦΕΚ 1629/Β/29-12-2000).

2.Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2003

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΣΤ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Αναγράφεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. 2. ΑΡ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Αναγράφεται ο αριθμός καταχώρησης της αίτησης στο Τελωνείο. 3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αποθηκευτή, η πλήρης διεύθυνση του, καθώς και ο αριθμός του φορολογικού μητρώου. 4. ΕΓΓΥΗΣΗ: Αναγράφεται το είδος της εγγύησης (Τραπεζική, Εμπράγματη, κ.λ.π.), το ποσό της εγγύησης που έχει κατατεθεί και η ημερομηνία λήξης αυτής. 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: Αναγράφεται μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες οχημάτων που πρόκειται να κατέχονται στη φορολογική αποθήκη και αντιστοιχούν σε δείκτες – αριθμούς ως κατωτέρω: Επιβατικά (1), Φορτηγά ή βάσεις φορτηγών (2), Μοτοσικλέτες(3), Λεωφορεία (4), Ελκυστήρες (5), Ειδ. Χρήσεων (6), Ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα (7), Υβριδικά ή ηλεκτροκίνητα(δ), για μελλοντική χρήση (9). Παράδειγμα: Έστω αποθηκευτής που σκοπεύει να κατέχει σε φορολογική αποθήκη επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα . Αυτή η κατοχή θα δηλωθεί στην αίτησή του με τη σημείωση ενός Χ κάτω από τους δείκτες 1 και 2. 6. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ: Αναγράφεται χωριστά για καθεμία από τις φορολογικής αποθήκες, ο αριθμός αδείας λειτουργίας της. η διεύθυνση της, το είδος της (Γενική, Ατομική, Προσωρινή) και το ποσό της εγγύησης. 7. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Αναγράφεται η δραστηριότητα του αποθηκευτή μέσα στην αποθήκη (κατοχή .αποστολή, εξαγωγή κ.λ.π ). 8. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ: Περιγράφεται περιληπτικά το λογιστικό σύστημα παρακολούθησης της αποθήκης (π.χ. βιβλία αποθήκης, βιβλία Κ.Β.Σ., μηχανογραφημένο σύστημα κ.λ.π.). 9. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Αναγράφονται τα προβλεπόμενα έγγραφα που πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση για την έγκριση λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης (π.χ. συμβόλαιο μίσθωσης, σχεδιάγραμμα αποθήκης, κ.λ.π.). 10. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Αναγράφεται οποιοδήποτε στοιχείο θεωρεί απαραίτητο ο αποθηκευτής για την υποστήριξη της αίτησής του. 11. Ο ΑΙΤΩΝ: Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, η ημερομηνία και τίθεται η υπογραφή του αιτούντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: Αποτελείται από 6 αριθμούς, από τους οποίους οι δύο πρώτοι αποτελούν τον κωδικό της τελωνειακής περιφέρειας που εγκρίνει τον αποθηκευτή και οι υπόλοιποι τέσσερις είναι ο αύξων αριθμός που δίνει η περιφέρεια στον αποθηκευτή (π.χ. η πρώτη άδεια που θα εκδώσει η τελωνειακή περιφέρεια Αττικής θα έχει τον αριθμό 010001). ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: Όταν υπάρχει ανάγκη επανειλημμένων τροποποιήσεων της αδείας εγκεκριμένου αποθηκευτή αναγράφεται ο αριθμός 1,2,3 κ.ο.κ. 2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αποθηκευτή, η πλήρης διεύθυνσή του, καθώς και ο αριθμός του φορολογικού του μητρώου. 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: Αναγράφεται η ημερομηνία από την οποία ισχύει η άδεια του εγκεκριμένου αποθηκευτή. 4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Αναγράφεται η ημερομηνία λήξης ισχύος της άδειας μόνο στην περίπτωση που η τελωνειακή περιφέρεια έχει ορίσει τέτοια ημερομηνία, διαφορετικά δεν συμπληρώνεται. 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: Στη στήλη «ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» αναγράφεται στην αντίστοιχη κατηγορία οχήματος που ο αποθηκευτής κατέχει η ένδειξη «Χ». Αντίστοιχες κατηγορίες οχημάτων σε δείκτες αριθμούς: Επιβατικά(1), Φορτηγά ή βάσεις φορτηγών (2). Μοτοσικλέτες (3), Λεωφορεία (4), Ελκυστήρες (5), Ειδ. Χρήσεων(6), Ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα (7), Υβριδικά ή ηλεκτροκίνητα (8). για μελλοντική χρήση (9). 6. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Αναγράφεται η δραστηριότητα του αποθηκευτή μέσα στην αποθήκη (παραλαβή, κατοχή, εξαγωγή, κ.λ.π.). 7. ΕΓΓΥΗΣΗ: Αναγράφεται το είδος της εγγύησης (π.χ. τραπεζική, εμπράγματη, κ.λ.π.), το ποσό και η ημερομηνία λήξης αυτής. 8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ: Αναγράφεται χωριστά για καθεμιά από τις φορολογικές αποθήκες, ο αριθμός αδείας τους, η διεύθυνση της, το είδος της αδείας (Γενική. Ατομική. Προσωρινή) και το ποσό της εγγύησης. 9. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Αναγράφεται οποιοδήποτε στοιχείο θεωρείται απαραίτητο από την τελωνειακή περιφέρεια. 10. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Αναγράφεται ο κωδικός της περιφέρειας, η ονομασία, η διεύθυνσή της, το τηλέφωνό της και το FAX. 11. ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: Αναγράφεται ο τόπος και η ημερομηνία και τίθεται η σφραγίδα της τελωνειακής περιφέρειας και η υπογραφή του αρμοδίου υπαλλήλου.